We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

MYeBOX: Analitzador portàtil de xarxes i qualitat de suministre

Nova gamma TQ. Transformadors de nucli partit per a mesura de corrent

Solució per a la mesura en instal·lacions existents

El més habitual per connectar equips d'anàlisi de paràmetres elèctrics, en instal·lacions existents, és realitzar una aturada elèctrica per poder instal·lar els transformadors de corrent i portar la seva mesura cap a un analitzador de xarxes.

La nova gamma de transformadors de nucli partit TQ permeten realitzar la instal·lació dels transformadors de mesura, evitant realitzar una desconnexió elèctrica.

 

Instal·lació sense interrupció

 

Els transformadors de nucli partit TQ han estat dissenyats per a instal·lacions ja en funcionament. La seva instal·lació en dues passes redueix les dificultats d'instal·lació i li estalvia costos indirectes, evitant realitzar una desconnexió elèctrica.

Instal·lación en només dues passes:
 1. Instal·lar els transformadors de nucli partit mitjançant apertura per botó
 2. Tancar la finestra del transformador i connectar-lo a l'equip de mesura
Transformadors de nucli partit per a mesura de corrent
Menys temps d'instal·lació

 

 • Sense programar una desconnexió elèctrica
 • Sense aturar la producció
 • Sense tenir aturats els operaris
 • Sense manipular una instal·lació elèctrica existent
 • Sense desconnectar els conductors elèctrics
 • Sense reiniciar el sistema de producció
Transformadors de nucli partit per a mesura de corrent
 

Més informació: Gamma TQ. Transformadors de nucli partit per a mesura de corrent

 

II Jornada sobre Mobilitat Elèctrica i Autoconsum 2018

El 30 de novembre de 2018 es celebrarà la II Jornada sobre Mobilitat Elèctrica i Autoconsum.
La cita tindrà lloc a les instal·lacions de CIRCUTOR Viladecavalls i també serà possible seguir la jornada via Streaming

 

El programa, participants i temes que es tractaran en la jornada és el següent:

Primer apartat institucional

09:00 Recepció i inscripció participants
09:15 Inauguració Presidència de CIRCUTOR, Sr. Ramon Comellas
09:20 Conferència inaugural Sr. Joan Herrera, Director General de l'IDAE. Joan Josep Escobar, Cap de Divisió de Gestió Energètica de l'ICAEN.
10:00 Situació actual de la mobilitat elèctrica i perspectives per al nostre país. (Sr. Arturo Pérez de Lucía, Gerente de AEDIVE)
10:30 Pausa cafè

Segon apartat. Casos d'èxit

11:00 Experiències en l'explotació d'una xarxa de punts de recàrrega. (Sr. Álvaro Hernandez, ENDESA)
11:30 Pla integral de mobilitat d'una gran empresa. (Sr. José Carlos Espeso, Calidad Pascual)
12:00 Casos d'èxit. Infraestructures de recàrrega per a VE (Sr. Carlos Carmona, ETRA-GIC)
12:30 La carretera del Vi i la proposta de Car Sharing en petites poblacions de Catalunya. (Família TORRES)
13:00 Nova gamma d'equips i solucions per a la recàrrega del VE (Sr. Joan Brossa, Circutor)
13:25 Experiències en Autoconsum i el nou RDL (Sr. Pere Soria, Circutor)
13:45 Clausura de la jornada. Sr. Ferran Gil D.G. CIRCUTOR

 


> INSCRIPCIÓ PER ASSISTIR A LA JORNADA a CIRCUTOR Viladecavalls

Inscripció gratuïta, per ordre de recepció. Aforament limitat.

 

Inscripció a: II Jornada sobre mobilitat elèctrica i autoconsum

 

 


> Segueix la Jornada en directe per STREAMING: 

 


 

 

Com evitar penalitzacions en la factura elèctrica (indústria i serveis)

Si tens una empresa segur que una de les coses que et preocupen és la factura elèctrica. Segur, també, que has sentit parlar de l'energia reactiva i de com pot afectar al cost final de la factura. Però, què és exactament aquest tipus d'energia?

Què és l'energia reactiva

L'anomenada energia reactiva és aquella energia elèctrica que certs aparells elèctrics i equips prenen de la xarxa i la retornen sense usar-la. Per tant, no suposa un veritable consum encara que a les distribuïdores d'electricitat sí els costa generar-la i transportar-la, motiu pel qual sí que es pot veure reflexat en la factura, especialment quan aquesta energia suposa un percentatge alt del consum.

Els equips que més demanden aquest tipus d'energia són els que generen un camp magnètic per funcionar, i encara que en una vivenda apenes s'apreciï el consum de l'energia reactiva, en una empresa sí que pot convertir-se en una despesa important i en un mal de cap en algunes ocasions.

D'aquesta forma, existeixen mesures que pots utilitzar per disminuir les penalitzacions per culpa de l'energia reactiva que demanden els equips que tens instal·lats i corregir l'anomenat factor de potència. Aquest factor mesura la relació entre la potència activa (la potència real de treball) i la potència total que s'ha consumit, o potència aparent. El seu valor serà 1 o menor i representa l'eficiència real del consum elèctric. El valor ideal, per tant, del factor de potència és 1, la qual cosa implicaria un millor aprofitament d'energia.

  


Els equips que més demanden aquest tipus d'energia
són els que generen un camp magnètic per funcionar

 

Com reduir l'energia reactiva per disminuir el cost de la factura

Així, les mesures que es poden posar en marxa tindran com a objectiu apropar el màxim possible el valor del factor de potència a 1. Una de las opcions que hauràs de tenir en compte, si encara no la disposes, és la instal·lació d'una bateria de condensadors, que es compon principalment per un regulador, els contactors i els condensadors.

A més, cal valorar la presència d'harmònics en la instal·lació i instal·lar un filtre d'harmònics si és necessari. Aquests elements es generen com a conseqüència d'una distorsió del corrent elèctric que provoquen certs equips electrònics. El problema ve quan la ressonància que poden generar acaba ocasionant danys en la instal·lació, com sobreescalfaments o degradacions del sistema.

En qualsevol cas, caldrà realitzar un estudi minuciós de la instal·lació elèctric i reparar els possibles danys que existeixin, especialment en els condensadors. Per això has de comptar amb un professional que et pugui assessorar sobre quines són les millors opcions per a la teva instal·lació.

En definitiva, l'energia reactiva pot suposar una despesa important en la factura de la llum en una empresa i és fonamental reduir aquest tipus de consum per poder estalviar costos innecessaris. Així que si el que desitges és que un professional s'ocupi de revisar i estudiar la teva instal·lació i t'ajudi a reduir la teva factura elèctrica, pots contactar amb nosaltres. Els nostres experts atendran els teus dubtes i consultes encantats.

És vàlida qualsevol bateria amb filtres per compensar reactiva en xarxes amb harmònics?

La solució per compensar energia reactiva en xarxes amb distorsió harmònica sol basar-se en equips estandarditzats, però en certs casos, es requereix l'aplicació d'equips específics.

Bateries de condensadors amb filtres de rebuig

La particularitat de la compensació d'energia reactiva en xarxes que presenten significatius nivells de distorsió harmònica, tant en tensió com en corrent, és un tema cada cop més conegut pels responsables de prescriure la bateria de condensadors apropiada per a qualsevol instal·lació elèctrica.

De manera general, la majoria de fabricants de bateries automàtiques de condensadors incorporen en el seu catàleg equips dissenyats per al seu ús en xarxes amb distorsions harmòniques de cert nivell. CIRCUTOR, en particular, ofereix una completa gamma de bateries automàtiques de condensadors, tant amb maniobra per contactors com per tiristors, així com de grups de compensació fixes, equipats amb filtres de rebuig (també coneguts com a filtres desintonitzats) amb una sintonia de 189 Hz (en xarxes de 50 Hz), corresponent a un factor de sobretensió de p = 7 %.

Aquesta sintonia de 189 Hz és l'estàndard escollit per CIRCUTOR, ja que ofereix una solució adequada i efectiva per a la gran majoria de les instal·lacions que requereixen una bateria equipada amb filtres de rebuig, al ser apropiada per a la presència d'harmònics d'ordre 5 (250 Hz en xarxes de 50 Hz) o superior, que són els habitualment generats per les més habituals fonts de corrents harmònics, com són, càrregues trifàsiques equipades amb un pont rectificador de 6 pulsos a la seva entrada: variadors de velocitat o freqüència, rectificadors AC/DC, forns d'inducción,…

Per al cas, bastant menys habitual, de predomini d'harmònicos d'ordre 3 (150 Hz en xarxes de 50 Hz), s'ofereix de manera optativa el muntatge de filtres de rebuig sintonitzats a 134 Hz (factor de sobretensió de p = 14 %).

 • Suposa doncs aquesta estandardització en la freqüència de ressonància de 189 Hz, que l'elecció de la bateria de condensadors ha d'efectuar-se simplemente escollint la de potència necessària entre els models estàndard?
  La resposta és senzillament: no.
 • Existeix doncs algun error en haver escollit aquesta freqüència de 189 Hz com l'estàndard?
  La resposta torna a ser senzillament: no.

 

On radica doncs la problemàtica?


Tipologia de xarxes elèctriques

La resposta a aquesta pregunta requereix d'un breu repàs del principi de funcionament dels filtres de rebuig. Si observem la gràfica d'impedància-freqüència d'un conjunt sèrie reactància-condensador amb p = 7 % (Fig. 1), veiem que ofereix la menor impedància a 189 Hz, i la impedància augmenta paulatinament a ambdós costats d'aquesta, amb la particularitat, que la impedància és de caràcter capacitiu en freqüències menors a 189 Hz, i de caràcter inductiu, per a freqüències superiors.

"És precisament aquest caràcter inductiu davant les freqüències harmòniques d'ordre 5 ó superior el que evita la possibilitat de que es produeixi un fenòmen de ressonància a alguna d'aquestes freqüències."

 

Però també constitueix un paràmetre clau per al correcte funcionament del filtre de rebuig, el valor de dita impedància a les diferents freqüències harmòniques, així com ho és el valor de la impedància de curtcircuit en el punt de connexió de la bateria a la xarxa (Xcc en PCC).

Fig. 1 Resposta en freqüència d'un filtre de rebuig amb p = 7 % (189 Hz)
Fig. 1 Resposta en freqüència d'un filtre de rebuig amb p = 7 % (189 Hz)

En una xarxa equipada amb un filtre de rebuig, amb un diagrama unifilar i un esquema equivalente com els reflexats en la Fig. 2, lo habitual és que la impedància de curtcircuit (Xcc) en el punt de connexió de la bateria a la xarxa (PCC) sigui significativament inferior a la impedància de cada graó de la bateria de condensadors, de manera que l'absorció per part de cada graó dels corrents harmònics circulants per la xarxa ha de ser relativament baixa comparada amb la que circula cap a la xarxa, doncs aquest és el camí de menor impedància.

Però la situació pot canviar en el cas de xarxes on el valor Xcc sigui alt, és a dir, en xarxes on la potència de curtcircuit (Scc) en el PCC sigui baix. A aquest tipus de xarxes se les coneix també amb la denominació de xarxes toves.

Fig. 2 Diagrama unifilar i Esquema equivalent d'una instal·lació equipada amb filtre de rebuig

Fig. 2 Diagrama unifilar i Esquema equivalent d'una instal·lació equipada amb filtre de rebuig

Instal·lacions que poden ser susceptibles de presentar aquesta situació són aquelles on la potència de curtcircuit en la xarxa de distribució d'Alta Tensió sigui baixa en el punt d'acoblament de la xarxa de baixa tensió, o bé estan alimentades per un transformador de potència amb un valor de factor K (factor de sobrecàrrega d'harmònics) no adequat, per defecte, al contingut harmònic de les càrregues que està alimentant, o bé existeixen trams llargs de cables entre la sortida del transformador i el PCC de la bateria a la xarxa, implicant una alta impedància en aquest tram.

En aquests casos, l'efecte més habitual que es presenta és l'augment dels corrents harmònics absorbides pels graons de la bateria de condensadors. Aquest augment pot arribar a ser en alguns casos molt important, sobrecarregant de manera severa els condensadors i rectàncies que composen cada filtre de rebuig, i accelerant, especialment en el cas delsl condensadors, el seu deteriorament, normalment en forma de disminució de la seva capacitat. Aquesta disminució de la capacitat incrementa inclús l'absorció de corrents harmònics, doncs, com pot deduir-se de la fòrmula que determina la freqüència de ressonància (Fig. 1), una disminució de la capacitat implica un augment de la freqüència de sintonia, de manera que aquesta s'acosta encara més a les freqüències harmòniques presents a la xarxa (recordem que generalment és la d'ordre 5 la predominant), reduint així la impedància a aquesta freqüència i, per tant, incrementant el consum de corrents d'aquest ordre.

En altres paraules, el filtre desintonitzat passa a tenir un comportament més similar al d'un filtre sintonitzat o filtre d'absorció, però al no haver estat dissenyat per a tal ús, s'excedeix la seva capacitat, provocant el seu deteriorament.

Es suma a més a aquest efecte, el fet de que les xarxes són valors baixos de Scc, solen presentar, en el cas de que hi hagi una circulació elevada de corrents harmònics, alts nivells de distorsió harmònica (THD(U)), la qual cosa suposa un element més que contribueix a l'augment del corrent harmònic absorbit pels condensadors.

En definitiva, una solució adoptada per impedir que la instal·lació d'una bateria de condensadors afecti a la xarxa i, al mateix temps, aquesta es vegi afectada, per l'existència d'harmònics en la xarxa, pot no proporcionar els resultats esperats, amb la consegüent problemàtica tant a nivell tècnic com comercial que, sens dubte, comportarà.

Solucions especials per ser aplicades

Quina opció podem considerar doncs a l'hora de plantejar una compensació de reactiva per mitjans d'una bateria amb filtres de rebuig en aquest tipus d'instal·lacions?

El primer punt seria obviament determinar si la instal·lació a ser compensada pot o no ser del tipus exposat, és a dir, una xarxa tova. Desafortunadament no hi ha un mètode infalible i simple de fer-ho, però sí que hi ha una sèrie de condicionants que puguin ajudar-nos a una determinació amb un grau raonablement alt d'encert. Els principals són els que s'enumeren a continuació:

 • S'observa una sensible disminució del valor de la tensió entre la condició de buit (sense càrrega) i de plena càrrega, i el nivell de distorsió harmònica en corrent (THD(I)) és superior a un 15 % en condicions de plena càrrega.
 • El nivell de distorsió harmònica en tensió (THD(U)), en el punt on va a connectar-se la bateria de condensadors, és d'un valor superior a un 3 % en condicions de buit de la instal·lació.
 • El nivell de distorsió harmònica en tensió (THD(U)), en el punt on va a connectar-se la bateria de condensadors, és d'un valor superior a un 6 % en condicions de càrrega normal de la instal·lació.

En el cas de que es cumpleixi alguna o vàries de les anteriors situacions, és altament aconsellable la prescripció d'una bateria de condensadors equipada amb filtres de rebuig amb una sintonia diferent a l'estàndard de 189 Hz (sempre, naturalment, en el supòsit de que els harmònics presents en la xarxa siguin d'ordre 5 ó superior).

Quina sintonia és llavors l'aconsellada?

CIRCUTOR proposa per a aquests casos una sintonització en un valor de 170 Hz, corresponent a p = 8,7 %, que confereix alts nivells de protecció a la bateria de condensadors al ser instal·lada en xarxes de la mencionada tipologia.

Què aconseguim amb aquest canvi de sintonia?

Recordant la gráfica de la resposta en freqüència d'un filtre de rebuig (Fig. 1), s'observa que al disminuir la freqüència de ressonància, s'augmenta la impedància que el filtre presenta als harmònics d'ordre 5 ó superior, per tant, reduïm significativament la possibilitat d'alts consums d'aquests corrents harmònics. A més, aquest canvi de sintonia s'acompanya a més de l'ús de condensadors de tensió nominal superior als utilitzats en els filtres estàndard de p = 7 %, i de l'ús de reactàncies amb un valor d'inductància (mH) també superior als estàndards. Tot això resulta en una bateria de condensadors sensiblement més robusta que la seva anàloga en potència amb p = 7 %.

Cas d'estudi

A continuació es descriu un cas real, on l'aplicació de dues bateries de filtres de rebuig, amb maniobra per tiristors, i conjunts reactància-condensador sintonitzats a 170 Hz, ha permès aconseguir una perfecta compensació de la xarxa i, addicionalment, ha millorat ostensiblement la qualitat de subministrament (qualitat de la tensió) en dita xarxa.

La instal·lació correspon a un funicular de la ciutat de Barcelona, l'esquema unifilar simplificado del qual és el mostrat a la Fig. 3.

Fig. 3 Esquema unifilar simplificat de la instal·lació d'un funicular de la ciutat de Barcelona
Fig. 3 Esquema unifilar simplificat de la instal·lació d'un funicular de la ciutat de Barcelona

Fig. 4 Instal·lació del funicular. La bateria de condensadors s'observa a l'esquerra de la foto
Fig. 4 Instal·lació del funicular. La bateria de condensadors s'observa a l'esquerra de la foto

Aquest tipus d'instal·lacions presenten clarament una sintomatologia similar a l'exposada per determinar si són o no susceptibles de presentar problemes en el cas de que s'instal·li una bateria de condensadors amb filtres de rebuig convencional, doncs solen situar-se lluny de la subestació en alta tensió que els alimenta, amb una distància entre el transformador MT/BT i la principal càrrega, en aquest cas, el convertidor de potència i el motor d'accionament, habitualment de varis metres i, amb l'existència, precisament, d'un convertidor de potència que fa que el nivell de distorsió harmònica en corrent sigui bastant elevat.

Situació prèvia a la instal·lació de la bateria de condensadors

La Fig. 5 mostra l'evolució de les potències actives i reactiva inductiva (període d'integració d'1 s) en un dels dos transformadors de la instal·lació. La bateria de condensadors que correspon és un equip de CIRCUTOR, amb maniobra per tiristors, de 6 x 55 kvar / 500 V / 50 Hz / p = 8,7 %, està desconnectada.

Fig. 5 Evolució de la Potència Trifàsica Activa Generada (vermell), Potència Trifàsica Activa Consumida (verd), i Potencia Reactiva Inductiva Consumida (morat i blau)
Fig. 5 Evolució de la Potència Trifàsica Activa Generada (vermell), Potència Trifàsica Activa Consumida (verd), i Potencia Reactiva Inductiva Consumida (morat i blau)

La Fig. 6 denota amb claredat la influència en la tensió de la xarxa del valor del corrent que subministra el transformador, un altre clar símptoma de xarxa tova.

Fig. 6 Evolució de la Tensió entre fases L1 i L2 (blau) i de la Intensitat del Corrente en L1 (verd) en el Punt A
Fig. 6 Evolució de la Tensió entre fases L1 i L2 (blau) i de la Intensitat del Corrente en L1 (verd) en el Punt A

La Fig. 7 presenta l'evolució dels nivells de distorsió en tensió THD(U), significativament alts en els moments de major consum d'intensitat de corrent per part del convertidor de potència.

Fig. 7 Evolució de la distorsió harmònica en tensió per fase en el Punt A
Fig. 7 Evolució de la distorsió harmònica en tensió per fase en el Punt A

Fig. 8 Formes d'ona de la tensió i el corrent en els moments de màxim consum del convertidor
Fig. 8 Formes d'ona de la tensió i el corrent en els moments de màxim consum del convertidor

Situació actual, després de la instal·lació de la bateria de condensadors

La Fig. 9 mostra l'evolució de les potències actives i reactiva inductiva (període d'integració d'1 s) en un dels dos transformadors de la instal·lació. La bateria de condensadors es troben ja en funcionament.

Fig. 9 Evolució de la Potència Trifàsica Activa Generada (vermell), Potència Trifàsica Activa Consumida (verd), i Potència Reactiva Inductiva Consumida (morat i blau)
Fig. 9 Evolució de la Potència Trifàsica Activa Generada (vermell), Potència Trifàsica Activa Consumida (verd), i Potència Reactiva Inductiva Consumida (morat i blau)

La Fig. 10 mostra com la reducció del valor del corrent que ha de subministrar el transformador redueix molt sensiblement les variacions de la tensió en la xarxa, millorant la qualitat de subministrament.

Fig. 10 Evolució de la Tensió entre fases L1 i L2 (blau) i de la Intensitat del Corrent en L1 (verd) en el Punt A
Fig. 10 Evolució de la Tensió entre fases L1 i L2 (blau) i de la Intensitat del Corrent en L1 (verd) en el Punt A

La Fig. 11 presenta l'evolució dels nivells de distorsió en tensió THD(U) quan l'equip de compensació de reactiva està en funcionament. Comparant aquests valors amb els de la Fig. 7, pot observar-se una sensible reducció de les taxes de distorsió harmònica en tensió (al voltant d'un 40 % per als valors màxims). La connexió de la bateria té un doble efecte reductor de dites taxes, efecte causat tant per l'absorció de cert percentatge del corrent harmònic generat pel convertidor per part dels condensadors (en aquest cas, sense suposar-ne risc al tractar-se d'un equip reforçat per a tal situació), com per la reducció del corrent que circula entre la sortida del transformador de potència i el PCC, la qual cosa disminueix de manera important la caiguda de tensió harmònica en el cable, així com redueix les pròpies pèrdues internes en el transformador. En definitiva, la qualitat de la tensió en la xarxa, si bé segueix presentant nivells de distorsió elevats, millora fins a valor més tolerables, repercutint en una sensible millora de la qualitat de subministrament elèctric en la instal·lació, minimitzant així el risc de malfuncionament de l'equipament.

Fig. 11 Evolució de la distorsió harmònica en tensió per fase en el Punt A
Fig. 11 Evolució de la distorsió harmònica en tensió per fase en el Punt A

Conclusions finals

De les diverses conclusions a les que condueix tot el comentat anteriorment, podem considerar que la principal seria la recomanació, per altra part habitual i constant per part de CIRCUTOR, d'efectuar, en la mesura del possible, una anàlisi de qualsevol instal·lació que requereix la incorporació d'una bateria de condensadors per a compensació de reactiva, davant la qual ens poden sorgir dubtes raonables d'una possible problemàtica anivell de la distorsió harmònica existent a la xarxa; una anàlisi que ens proporcioni la informació necessària per a la correcta i segura selecció de l'equipo mes adequat per a cada cas particular. Recordar, en aquest sentit, que CIRCUTOR posa a disposició del mercat, una completa gamma d'analitzadors de xarxes, de la més recent i avançada tecnologia que, conjuntament amb una eficaç software de gestió de dades, permet realitzar qualsevol estudi referent a la temàtica exposada en aquest article.

CIRCUTOR, el vostre més fiable aliat davant qualsevol necessitat referida al camp de la compensació de reactiva i el filtratge d'harmònics

Més informació:

Solucions per a Compensació de Reactiva en Baixa Tensió

El connector Tipus 2 o Mennekes per a la recàrrega de vehicles elèctrics

Existeixen diversos tipus de connectors per a la recàrrega de vehicles elèctrics. En aquest article et descrivim cada connector per recarregar el cotxe elèctric, amb especial èmfasi en el Tipus 2 o Mennekes, que a Europa és el predominant.

Tipus 2 o Mennekes (IEC 62196-2)

Tipus 2 o Mennekes (IEC 62196-2)

Es coneix comunment com Mennekes, que és el nom de la primera marca que el va comercialitzar. Està aprovat com a estàndard europeu.

A mesura que el cotxe elèctric es va generalitzant, moltes marques van adaptant-se per usar-lo en el territori europeu. No obstant, una solució vàlida és utilitzar un cable amb dos connectors. Així, en un extrem es col·loca el connector adequat a la presa de recàrrega del cotxe i en l’altre extem el connector d’Europa.

És de corrent altern i està en models de vehicles elèctrics com BMW i3, i8, BYD E6, Tesla Model S, Renault Zoe, híbrid endollable Volvo V60, VW E-up, Audi A3 E-tron, plug-in Mercedes S500, híbrid endollable VW Golf, Porsche Panamera i Renault Kangoo ZE.

Els connectors Tipus 2 permeten càrregues monofàsiques fins a 16 A i càrregues trifàsiques fins a 63 A, que donen com a resultat una potència de 3,5 kW i 44 kW respectivament.

La seva distribució de clavilles és similar a la del Tipus 1, però en aquest cas, s’incorporen dues clavilles més que corresponen a les dues fases addicionals necessàries per a la càrrega trifàsica.

 


Si estàs pensant en adquirir un vehicle elèctric i vius a Europa, aquest és el connector que amb major probabilitat hauràs d’emprar.

 

Altres tipus de connector per recarregar el cotxe elèctric

 • Schuko
  És l’endoll habitual que tens a casa o a l’oficina. A més d’estar en la gran majoria dels electrodomèstics, és molt comú trobar-lo en motocicletes i bicicletes elèctriques. S’usa per a alguns cotxes elèctrics, com el Twizy.
 • Tipus 1 (SAE J1772)
  Tipus 1 (SAE J1772) Aquest és el japonès estàndard per a la càrrega de vehicles elèctrics en corrent altern (també adoptat pels països d’Amèrica del Nord i acceptat per la UE). Està en models com Opel Ampera, Nissan ENV200, Nissan Leaf, Mitsubishi iMiev, Mitsubishi Outlander o Peugeot iON.
 • Tipus 3
  Va ser creat el 2010, però ha perdut la batalla respecte del model Tipus 2, i actualment està en desús.
 • CHʌdeMO
  CHʌdeMO Va ser desenvolupat per una associació japonesa i està dissenyat per a càrregues ràpides en corrent continu que pot subministrar fins a 50 kW de potència amb un corrent que pot arribar a 125 A.
 • Connector Combo 2 (IEC-62196-3)
  Connector Combo 2 (IEC-62196-3) Ofereix la possibilitat de carregar en els modes 2, 3 i 4 mitjançant una única sortida. Fabricants com Audi, BMW, Porsche y Volkswagen l’incorporen.

Si voleu més informació sobre recàrrega de vehicles elèctrics i sobre cada connector per recarregar el cotxe elèctric poseu-vos en contacte amb nosaltres.

 

Equips i sistemes intel·ligents per a
la recàrrega de Vehicles Elèctrics.

cat-rve
es en de fr pt

Punts de recàrrega intel·ligent: la millor opció per a la teva comunitat de veïns

Els vehicles elèctrics es van extenent cada cop més i amb aquesta expansió es fan necessaris els punts de recàrrega intel·ligent per a que els automòbils puguin funcionar. Aquests punts de recàrrega es poden instal·lar en molts indrets, inclosa la comunitat on vius.

On recarregar un cotxe elèctric

El vehicle elèctric ja està aquí i està clar que es convertirà en part notòria del parc mòbil en un futur no molt llunyà. Per tant, l'adaptació a aqueesta modalitat de cotxes ha de començar a realitzar-se ja. Igual que succeeix amb els cotxes de benzina, el cotxe elèctric necessita recarregar-se d'energia. En conseqüència, resulten indispensables els punts de càrrega, els quals són cada cop més nombroses a les ciutats.

Aquests llocs per recarregar el tu automòbil elèctric poden ser interiors o exteriors i formar part d'una xarxa pública o ser punts privats. En aquest  sentit, una excel·lent opció que has de valorar és colocar a la teva comunitat de veïns un punt de recàrrega intel·ligent, ja que gràcies a ells els cotxes sostenibles podran carregar les seves bateries. Tots els dies podràs posar el teu vehicle a carregar sense problemes.

Què són els sistemes de recàrrega intel·ligent

Però, ¿què són exactament aquests sistemes? Aquests punts són llocs per poder recarregar els automòbils d'una forma eficient. El sistema combina l'equip de recàrrega elèctrica amb una sèrie de paràmetres per a que aquesta càrrega es realitzi en determinades hores del dia. Es tracta d'un sistema intel·ligent que realitza les càrregues en funció del cost de l'electricitat al llarg del dia o dels moments en els quals s'està realitzant un menor consum elèctric en la finca.

I no només això, aquest sistema intel·ligent per a recarregar els cotxes pot saber quins usuaris fan ús del punt de recàrrega, a més de conèixer la velocitat en la qual ha d'executar-se la recàrrega del vehicle elèctric. Aquests punts són els idonis per recarregar el teu cotxe elèctric.

Avantatges de posar un punt de recàrrega elèctrica en la teva comunitat

Llavors, potse et preguntis perquè posar un punt de recàrrega en la teva comunitat si existeix una xarxa pública. Les xarxes públiques actuals no estan molt exteses, així que amb un punt d'aquests tipus et pots assegurar que el teu automòbil es recarregarà cada nit. De fet, pel matí ja estarà amb la càrrega completa, a punt per fer-o servir.

Tanmateix, la identificació de l'usuari que pot realitzar el sistema intel·ligent possibilitarà que les persones que l'utilitzin siguin qui diuen ser. Afegit a tot això, has de considerar que amb un punt de recàrrega en la teva comunitat de veïns evitaràs les esperes i cues pròpies dels punts de la xarxa pública.

Com veus, els vehicles elèctrics són el futur i requereixen un lloc on recarregar-se. En definitiva, els punts de recàrrega intel·ligent són una més que recomanable idea per instal·lar en les comunitats de veïns. Si desitges ampliar informació al respecte o necessites assessorament, no ho dubtis, i contacta amb nosaltres.

Recàrrega intel·ligent en comunitat de veïns

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT