We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Articles

Tot sobre auditories energètiques. Real Decret 56/2016

on .

 

Compliment dels objectius climàtics i d'energia

Els objectius fonamentals estan definits en tres fites:

Disminució del

 

Disminució del

 

Augment del

20%   20%   20%
del consum 
energètic
  d'emissions gasos 
efecte hivernacle
 
  en energies 
renovables

Introducció

El passat 14 de Novembre de 2016 va finalitzar el termini estipulat en el Real Decret 56/2016, publicat el 13 de Febrer del mateix any, per a la realització d'auditories energètiques. En aquest decret es defineixen tots els requeriments per a la seva correcta realització així com les diferents penalitzacions pel seu incompliment.

Malgrat que el termini per a la realització d'auditories ha vençut, existeix la possibilitat de presentar l'informe resultant abans del 13 de Febrer de 2017.

Com a resum, aquest decret pretén complir amb el paquet de mesures que garanteix el compliment dels objectius climàtics i d'energia marcats per la Comissió Europea per a l'any 2020. 

A quines empreses afecta el Real Decret 56/2016?

El RD 56/2016 dicta que la realització d'una auditoria energètica és d'aplicació per a grans empreses, amb més de 250 empleats o la facturació de la qual sigui superior a 50 M€ o el seu balanç general sigui de 43 M€. Grans societats també estan obligades a la seva realització. A més, el no compliment pot suposar sancions de fins a 60.000 €. Aquest tipus d'empreses definides en el Real Decret 56/2016,estan obligades a repetir l'auditoria energètica cada 4 anys des de la darrera auditoria.

Com justifico el compliment del Real Decret 56/2016?

Malgrat que el termini de realització i presentació d'auditories energètiques hagi expirat, és imprescindible que aquelles empreses que estiguin fora de termini planifiquin i executin la realització d'una auditoria pròpia. És important tenir en compte que les autoritats competents poden presentar-se de forma aleatòria demanant dades traçables sobre la implantació del Sistema de Gestió Energètica. Vegis un extracte de l'article 5 del Real Decret 56/2016: 

En l'apartat 1 "L'òrgan de la comunitat autònoma o de les ciutats de Ceuta o Melilla competent en matèria d'eficiència energètica portarà a termini, establirà i aplicarà un sistema d'inspecció de la realització de les auditories energètiques independent, motiu pel qual podrà realitzar quantes inspeccions consideri necessàries amb la finalitat de vigilar el compliment de l'obligació de realització d'auditories energètiques, en aquelles empreses a les que sigui d'aplicació aquest real decret, així com garantir i comprovar la seva qualitat".

En l'apartat 2 "La inspecció es realitzarà sobre una selecció anual a l'atzar d'almenys una proporció estadísticament significativa de les auditories energètiques realitzades encada període de quatre anys". 

Qui ha de complir-lo?


Això implica que davant la inspecció per part del personal funcionari de l'òrgan competent, el no disposar d'una auditoria en vigor comporta l'incompliment del RD 56/2016 i per tant la sanció per part de l'administració.

De quines solucions disposo per complir amb el Real Decret 56/2016?

Com hem vist, és totalment recomanable la realització d'un estudi energètic encara que hagi vençut el termini legal, per compliar amb l'actual marc legal.

La realització d'una auditoria energètica, per garantir els requeriments imposats en el Real Decreto 56/2016, pot realitzar-se mitjançant dos mètodes diferents: 

Solucions

Instal·lació d'un sistema fixe SGE (Sistema de Gestió Energètica)
Realització d'auditories amb equips portàtils

La implantació d'un Sistema de Gestió Energètica (SGE) requereix la instal·lació d'equips de mesura per a la realizació d'un registre continu de dades. D'aquesta forma s'obtindrà informació real i traçable, amb la finalitat de detectar anomalies i oportunitats de millora de cara a la reducció i millora del consum energètic, impactant directament en la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. 

La segona opció per realitzar una auditoria energètica és mitjançant la instal·lació d'equips de mesura portàtil amb la finalitat d'establir la línia base de consums d'una instal·lació, obtenint dades traçables per a la realització d'un pla estratègic de millora de consum i l'eficiència energètica de les instal·lacions.


CIRCUTOR ofereix MYeBOX®, un novedós analitzador de xarxes i qualitat de subministrament portàtil per ajudar a totes aquelles empreses que necessitin realitzar auditories energètiques, oferint al mercat una solució innovadora i de molt fàcil ús.

HI HA SANCIONS PER INCOMPLIMENT ?
L'incompliment pot suposar sancions de fins a 60.000 Euros en matèria d'auditories energètiques
  QUAN HA DE PRESENTAR-SE
L'AUDITORIA?

Cada 4 anys des de
l'última auditoria

Estalvi en desplaçaments, temps i diners


El que distingeix aquest equip dels que existeixen en el mercat, és la incorporació de connexió sense fils per a un control remot total.

MYeBOX®: El millor equip per a la realització d'auditories d'Eficiència Energètica.

MYeBOX®: El millor equip per a la realització d'auditories d'Eficiència Energètica

Pel que respecta a la realització d'auditories energètiques, CIRCUTOR presenta el seu nou analitzador de xarxes i qualitat de subministrament portàtil amb sistema sense fils: MYeBOX®.

L'equip està dissenyat per a la mesura i registre de paràmetres elèctrics i consums d'altres fonts d'energia, incorporant la darrera tecnologia per a la mesura portàtil. El que distingeix aquest equip dels que existeixen en el mercat, és la incorporació de connexió sense fils per a un control remot total.

L'equip incorpora un sistema de connexió Wi-Fi i/o 3G per poder configurar, monitoritzar i gravar dades mitjançant dispositius Smartphone o Table, des de qualsevol localització, sense necessitat d'estar present en la instal·lació. A través de l'APP gratuita MYeBOX® (versió Android i IOS) qualsevol usuari podrà configurar-lo, descarregar el registre, enviar-lo al servidor gratuit MYeBOX® Cloud, compartir-lo amb altres persones i rebre missatges d'alarma, mitjançant l'aplicació i sense cables. 

Entre altres avantatges, l'aplicació permet a l'usuari:

 • Visualitzar mesures a temps real
 • Iniciar i aturar el registre de dades
 • Accedir a les dades emmagatzemades i visualitzar-los
 • Enviar gratuïtament les dades emmagatzemades al servidor en el núvol: MYeBOX® Cloud
 • Enviar alarmes per correu electrònic
 • Compartir els arxius de forma senzilla

Addicionalment MYeBOX® combina dos sistemes d'emmagatzemament. La seva memòria interna li permet el registre de les variables de consum i esdeveniments de qualitat de subministrament en el propi dispositiu i el servidor MYeBOX® Cloud, permet emmagatzemar automàticament aquestes dades, de forma redundant, essent un espai gratuït en el núvol, el qual permet a l'usuari descarregar les mesures realitzades des de qualsevol lloc sempre que disposi d'accés a internet, realitzant-lo d'una forma ràpida i versàtil.

Quins avantatges aporta l'equip MYeBOX®?

Com hem vist, el RD 56/2016 no només pretén incentivar la reducció del consum energètic sinó que també pretén la reducció de gasos d'efecte hivernacle. Amb aquesta finalitat, els equips de la sèrie MYeBOX® no només registren les diferents variables de consum sinó que també registren les emissions de CO2 i el cost monetari d'aquesta energia (en qualsevol tipus de moneda: Euros, Dolars, Pesos,...).

Cal ressaltar que l'equip pot disposar de dues entrades digitals per realitzar un control total de la instal·lació. Les entrades poden programar-se per a la recolecció de pulsos d'altres comptadors ja siguin mecànics, d'aigua, gas, calor, etc. Aquesta funció es converteix en indispensable ja que una auditoria energètica no només es basa en l'estudi d'aspectes elèctrics sinó en un anàlisi dels fluxos d'energia o consums més representatius.

Nou sistema d'auditoria
ISO 50001
MYeBOX® et permet portar amb tu tota la informació de les teves mesures on vulguis i quan vulguis. 
Instrument indispensable per realizar qualsevol auditoria energètica o certificació ISO 50001.

Les entrades també poden usar-se per detectar canvis d'estat (obert/tancat) per tenir el control de seguretat, ja sigui per reportar un canvi d'estat en les proteccions (disparament d'un relé) o activació d'alarma d'intrusisme, incendi o inundació. Un canvi d'aquestes entrades també pot ser emprat per al canvi de tarifa, agrupant dades de consum, emissions i cost monetari de dues fonts diferents d'energia (xarxa / generador).

MYeBOX® et permet portar amb tu tota la informació de les teves mesures

A més de les seves dues entrades, MYeBOX® pot disposar de dues sortides de transistor per reportar alarmes. L'equip pot programar límits (valor i temps) per cada variable, inclosos esdeveniments de qualitat (buits, sobretensions, interrupcions o transitoris) o canvis d'estat de les entrades digitals per guardar l'esdeveniment en la seva memòria interna, activar la sortida de transistor a mode d'alarma i enviar un correu electrònic als responsables de manteniment per a un coneixement immediat de qualsevol alarma en la instal·lació.

Un error molt típic en aquest tipus d'aplicacions és una mala detecció de la variable de corrent degut a la selecció d'escala de pinça de corrent. Els equips de la sèrie MYeBOX® detecten automàticament l'escala de la pinça connectada i si està disponible de multiescala, és possible ajustar-la mitjançant l'APP. Si existeix un error en la programació d'escala de corrent, el més habitual és desplaçar-se a la instal·lació per canviar la configuració de l'equip i tornar a prendre mesures. Aquest procés comporta una despesa econòmica extra tant pel temps emprat com pel generat degut al desplaçament. Per mitigar aquest impacte econòmic, els equips MYeBOX® permeten el canvi d'escala a distància a més de poder aturar i tornar a registrar les mesures que pren l'equip.

Per últim, però no menys important és la gravació de variables que permet l'equip, també conegut com granularitat. És comú en els analitzadors de xarxes, la gravació de totes les variables en un temps fixe definit per l'usuari. MYeBOX® permet a l'usuari la selecció del període de gravació de qualsevol paràmetre de forma individual, podent escollir temps de registre d'1 segon, 1 minut, 5 minuts, 15 minuts, 1 hora o 1 dia per a cada variable. Aquesta novetat permet a l'usuari un control més precís de qualsevol variable podent programar a un temps menor les variables més crítiques com tensió o corrent i a un temps superior valors menys crítics com és l'energia.

MYeBOX® disposa de dues entrades digitals totalment configurables per l'usuari per ajustar-se a la necessitat de cada instal·lació.
MYeBOX® disposa de dues entrades digitals totalment 
configurables per l'usuari per ajustar-se a la
necessitat de cada instal·lació.
A més pot disposar de dues sortides de transistor per reportar alarmes.
A més pot disposar de dues sortides de transistor
per reportar alarmes.
L'equip també permet la selecció del període de registre de cada variable de forma independent.
L'equip també permet la selecció del període 
de registre de cada variable de forma independent. 

Redueix costos indirectes

El fet de disposar d'un control remot, implica una reducció directa en costos associats al transport. La realització d'una auditoria comporta una sèrie de desplaçaments a la instal·lació en qüestió. Anar a connectar l'equip, tornar per desconnectar-lo, descarregar la memòria, realitzar l'informe i tornar per a la presentació de solucions. A través d'un equip amb control remot i dades en el núvol, és possible descarregar la memòria de mode online i presentar l'informe al mateix temps que es desinstal·la l'equip, estalviant en nombre de desplaçaments i per tant, temps i diners.

Fig.1 A través de MYeBOX® és possible corregir, localment o a distància, qualsevol error d'instal·lació en els sensors de corrent.

Fig.1 A través de MYeBOX® és possible corregir, localment o a distància,
qualsevol error d'instal·lació en els sensors de corrent.

Cal remarcar que a través de connexió remota és possible solucionar problemes, molt típics en aquests estudis, de connexionat de l'equip. A través de la connectivitat remota és possible detectar fallades de configuració, reconfigurant l'equip remotament i tornant a activar la gravació de dades internes. Problemes tals com una pinça de corrent instal·lada incorrectament, comportarà a que l'energia calculada no sigui la correcta o problemes com la no correspondència entre fases de corrent i tensió, comporten errors en el càlcul del factor de potència, cosinus de phi, potència i energia.

Fig.2 A més, també és possible solucionar, localment o remotament, qualsevol error en el connexionat de la mesura de tensió.

Fig.2 A més, també és possible solucionar, localment o remotament,
qualsevol error en el connexionat de la mesura de tensió.

Sense la possibilitat de connectivitat remota aquests errors fan que s'hagin de repetir les gravacions (poden ser d'hores, dies o setmanes) amb el cost associat dels diferents desplaçaments per a la seva correcció.


Gràcies a la configuració remota de MYeBOX®, pots corregir els errors de connexió i obtenir les mesures correctes sense haver de tornar a desplaçar-se de nou a la instal·lació.

 

No oblidis la teva seguretat

Una mala configuració o connexió d'un analitzador de xarxes implica tornar a entrar en el quadre de distribució, amb els riscos elèctrics associats, per a la solució del problema. Si a més, les mesures són preses en Mitja Tensió, segurament s'hagi de dedicar més temps degut als protocols de seguretat.

A través de la configuració remota mitjançant Smartphone o Tablet, és possible resoldre tots aquests problemes, sense necessitat d'interactuar amb parts actives de la instal·lació, evitant el risc elèctric.

Realitza els teus informes automàticament i de forma gratuïta

Com hem vist durant l'article, MYeBOX® guarda els arxius registrats en la seva memòria interna i a més pot enviar-los automàticament al servidor en el núvol. Així doncs, la descàrrega de dades pot realitzar-se directament des de l'equip o accedint al servidor, podent inclús crear un enllaç per a la descàrrega i compartir-la amb qualsevol usuari.

CIRCUTOR ofereix la seva eina de software gratuïta Power Vision+ per a l'obertura d'arxius descarregats, on qualsevol usuari podrà visualitzar les dades registrades per l'analitzador, en format gràfica o taula a més de poder exportar-los a format Excel o TXT.

Power Vision+ ofereix la possibilitat de que cada usuari creï les seves pròpies plantilles en funció de l'estudi que necessiti realitzar, afegint gràfiques, taules, imatges, text...etc. Un cop creada la plantilla simplement s'ha de carregar qualsevol arxiu descarregat i el software emplenarà l'informe amb dades reals en la plantilla prèviament creada, podent ser imprès per presentar-lo als clients finals. D'aquesta forma, la realització d'un informe no es converteix en una tasca avorrida, estalviant temps i esforç en la creació d'informes.

A més, PowerVision+ pot realitzar un estudi automàtic de la qualitat de subministrament en tensió de cada instal·lació, aplicant la normativa actual de qualitat de subministrament EN 50160. Així, es podrà obtenir automàticament simplement prement un botó, un informe on s'indiqui l'estat de cada paràmetre elèctric segons marca la normativa actual.

 
myebox.es

Conclusions

Com ja coneixem, l'obligatorietat de complir amb el RD 56/2016 exigeix la realització d'auditories per part de grans empreses. A més del compliment de l'actual legislació, és important minimitzar l'impacte econòmic i climàtic per part de tots.

Des de CIRCUTOR animem a les empreses a la realització d'auditories energètiques per diversos motius:

 • Complir amb el marc legal vigent.
 • Millorar l'eficiència energètica total amb la finalitat de reduir consums i costos.
 • Potenciar els compromisos mundials per frenar el canvi climàtic.
 • Incentivar l'Ecoeficiència.

 

 

Podeu descarregar aquest document en format pdf PDF: es  en  fr

 

Contacteu amb nosaltres:
T. 93 745 29 00
 

 


Podeu informar-vos de les nostres notícies a la secció de notícies.
També podeu seguir les nostres publicacions en el Twitter de CIRCUTOR, i a Linkedin.

3 errors en la gestió energètica d'un càmping

on .

 

¿Saps com és el consum d'energia en un càmping? No ens referim només al consum general, sinó al consum de cada parcel·la, bungalow o mobile home. La gestió energètica en molts càmpings ha quedat supeditada al comportament dels usuaris, sense incidir en el seu control. Por això veurem els errors més comuns en la gestió energètica en un càmping.

1. Excés de potència

La potència contractada o terme de potència no està relacionada amb assumir més o menys energia, sinó pel fet de tenir contractada l'electricitat. Aquest terme pot suposar entre el 15-30% de la factura elèctrica.

Sense una limitació adequada de la potència de les parcel·les implica tenir una potència contractada molt superior a la necessària, la qual cosa suposa una despesa innecessària.

2. Lectura estimada

Fixar un import de l'energia igual per a tots els campistes penalitza als qui tenen un consum menor o més eficient en front dels qui tenen un consum major.

Amb una imputació de costos proporcional als consums realitzats fa que els campistes siguin més responsables del seu consum pagant menys, i que qui consumeixi més hagi de pagar més, fent que el seu consum també sigui més eficient.

3. Fuites d'aigua

És normal que puguin haver petites fuites d'aigua, però quan aquestes són majors suposen una despesa econòmica directa per la pèrdua d'aigua, però també s'ha de considerar en com pot afectar a la pròpia instal·lació. Des de filtracions i humitats que poden afectar les infraestructures de la instal·lació (piscina, banys, restaurant, etc), risc d'electrocució o disparament intempestiu de proteccions, fang i molèsties per als campistes, etc.

El control de les fuites és essencial per evitar els danys abans mencionats i que acaben suposant.

CIRCUTOR comptem amb el sistema CIRCAMP, pensat i dissenyat per donar solució a aquests problemes que poden presentar una instal·lació com un càmping. Consulteu el nostre catàleg de solucions per a càmpings i ports nàutics.

 

Més informació: Solucions per a càmpings i ports

 

Podeu informar-vos de les nostres notícies a la secció de notícies.
També podeu seguir les nostres publicacions en el Twitter de CIRCUTOR, i a Linkedin.

Els vehicles elèctrics, Resoldran algun problema?

on .

 

La mobilitat elèctrica presenta un enorme avantatge en totes les categories d'impacte que poden contemplar-se.

Des de fa alguns anys aparèixen notícies que ens indiquen la caducitat del nostre model de mobilitat. Totes elles contenen implicacions importants relacionades amb la utilització dels recursos energètics, la contaminació en les ciutats i la salut dels ciutadans.

L'escàndol en la manipulació de les emissions per part de diversos fabricants d'automòbils, no només VW; la vergonyosa permissibilitat del Parlament Europeu augmenta els límits d'emissions unitàries, quan des de fa anys s'intentava reduir-les, la superació reiterada dels límits d'immissió en moltes ciutats en moltes ciutats europees fixades per les Directives, la falta de dinamisme dels grans fabricants del sector en front a la innovació dels emergents -Tesla per exemple-, etc. ens recorda un escenari similar que va succeir fa unes dècades en el món industrial, de la imatge i de les comunicacions, amb la irrupció de les tecnologies digitals disruptives.

Que el panorama és encara confús ho podem percebre tant en les desencertades previsions d'algun ministeri, com en la confusió sobre potencialitats i impactes de la nova mobilitat elèctrica. Prenem com a exemple una de les interessants entrevistes de "la Contra" (La Vanguardia 09/10/13) amb Stephen Emmott, reconegut investigador crític amb l'actual sistema econòmic i certament apocalíptic en el relatiu a la situació ambiental, afirmava de manera contundent "els vehicles elèctrics no resolen res, només traslladen el problema des del tub d'escapament cap a la xemeneia d'una central elèctrica".


La combinació de Marquesines fotovoltaiques i els sistemes de recàrrega per a VE, dos aliats davant l'enorme oportunitat energètica, ambiental i de mobilitat que representen els VE.


Sense dubtar de la seva capacitat i coincidint en gran mesura amb el seu anàlisi, escollim aquesta opinió com a representativa de la desorientació relativa als vehicles elèctrics (VE) i els canvis de mobilitat que representarà la seva implantació. Aquesta desinformació abarca al menys tres aspectes diferents: per les implicacions que representa l'eficiència energètica, per la possibilitat de generar electricitat amb múltiples fonts i tecnologies, o per la inherent reducció d'impactes ambientals amb la reinvenció de la mobilitat dels nous VE.

Els actuals vehicles de combustió interna (VCI), no són altra cosa que màquines tèrmiques molt sofisticades amb una aparença més o menys afortunada. Totes elles tenen associat un rendiment que pot situar-se entorn al 30% (de cada 100 unitats d'energia, només aprofitem 30, la resta es converteix en energia degradada i contaminació); mentres que els nous VE presenten uns rendiments superiors al 80%, constatant-ne que per obtenir el mateix resultat -transportar persones o mercaderies- malbaratarem més recursos i provocarem molts més impactes si seguim com fins ara amb els actuals VCI.


La reinvenció de la mobilitat comporta implicacions energètiques, econòmiques, socials i ambientals de gran abast.


L'opinió que aquest canvi tecnològic només traslladaria el problema del tub d'escapament a la xemeneia d'una central, ignora que una cosa és controlar centenars de milers de tubs d'escapament sotmesos a l'arbitrarietat de cada conductor en mig d'atrafegades ciutats i vies de circulació, i una altra molt diferent és controlar un reduït nombre de grans focus puntuals, allunyats de les ciutats, amb moderns sistemes anticontaminació. En el context actual, tampoc hem d'acceptar que la generació d'electricitat ha d'associar-se a la generació d'electricitat amb recursos fòssils, o materials radioactius, quan és evident que l'energia eòlica no té cap xemeneia i que la generació fotovoltaica ni tan sols fa soroll.


Instal·lant només 2,5 kWp de plaques fotovoltaiques, es genera l'electricitat que consumiria un VE a raó de més de 10.000 km anuals.


Els pàrrafs precedents tenien només una voluntat clarificadora, situem-nos ara en un context on malgrat que els VCI seguiran dominant la mobilitat i el mercat en els propers anys, l'electrificació i hibridació de vehicles en totes les seves gammes avançaran de manera imparable, per més que alguns representants del vell sector de l'automoció encara es sentin amenaçats per l'emergència dels VE, quan el més intel·ligent seria aliar-se davant l'enorme oportunitat energètica, ambiental i de mobilitat que representen.

art-VE-resolver2Per a la majoria de ciutadans els VE segueixen sent uns grans desconeguts. Crisi a part, el problema actual més important ja no és el cost d'adquisició d'un vehicle, ja que existeix un ample ventall de vehicles, preus i prestacions. El problema són els costos creixents de manteniment amb els carburants, els impostos i taxes, els elevats costos en reparacions, manteniment, aparcament... que en conjunt formen una xarxa de costos "camuflats" que graven cada cop més la propietat d'un VCI.

Ara bé, tot i que l'eclosió dels nous vehicles elèctrics no representarà cap panacea per solucionar la multiplicitat de problemes energètics-ambientals que tenallen el nostre estil de vida, sí que representen una oportunitat d'esmorteir i reduir molts dels impactes provocats per la "mobilitat fòssil" que coneixem. A falta d'estudis rigurosos d'Anàlisi de Cicle de Vida, comparant els VCI amb els VE i donada l'elevada eficiència d'aquests últims, sembla evident que la implantació de la mobilitat elèctrica presenta un enorme avantatge en totes les categories d'impacte que poden contemplar-se.

En el transcurs dels propers anys es produirà un increment en l'oferta de marques i models de nous VE, amb augment de prestacions i l'esperada reducció de preus. Actualment els VE presenten només dues limitacions: l'elevat cost d'adquisició inicial i la seva reduïda autonomia (inicialment situada entorn als 100 km, ja està sent duplicada ens els nous VE). Les carències i dificultats de la recàrrega, podem assignar-les a la categoria de mites urbans.

En el futuru immediat, l'aspecte crucial a dilucidar és relatiu a les noves bateries d'Ió Liti (cicles de càrrega, vida, substitució, segona vida i valor). Malgrat la seva provisionalitat i que alguns consideren aquesta tecnologia i materials com de transició, només amb lleugeres millores podrien quedar-se entre nosaltres per un temps realitvament llarg. I més tenint en compte que els productes miracle que s'anuncien periòdicament com a solució definitiva per a l'emmagatzemament d'energia, no són més que especulacions amb més o menys gràcia.


La nostra opinió sobre l'evolució dels VE i les seves infraestructures de recàrrega és clarament favorable i tot i que al nostre país sembla retardar-se, en tractar-se d'un fenòmen d'abast mundial, cap norma o protecció del món fòssil l'aturarà. La reinvenció de la mobilitat comporta implicacions energètiques, econòmiques, socials i ambientals de gran abast. L'aspecte clau és saber si volem ser actors o només espectadors passius.


 

  Més informació: Mobilitat elèctrica
 

Contacteu amb nosaltres:
T. 93 745 29 00
 

 


Podeu informar-vos de les nostres notícies a la secció de notícies.
També podeu seguir les nostres publicacions en el Twitter de CIRCUTOR, i a Linkedin.

Harmònics: Problemàtica actual i la seva solució

on .

 

La solució més versàtil als problemes de qualitat de xarxa

Introducció

Les càrregues domèstiques i industrials contenen cada vegada més circuits electrònics que s'alimenten de corrent que és sinusoïdal pura. Així per exemple, els motors empren cada cop més la regulació de freqüència, que requereix un pas de corrent altern (CA) a corrent continu (CC) i després de CC a CA. Com que el subministrament habitual és en CA, això implica un ús cada cop més intensiu de convertidors electrònics (rectificadors, onduladors, etc.) per realitzar aquestes transformacions CC-CA i CA-CC. El mateix succeeix amb càrregues tan habituals com ordinadors, enllumenat LED i de descàrrega, ascensors, etc.

Des del punt de vista de la xarxa elèctrica, això es tradueix en que aquesta ha d'alimentar un gran nombre de càrregues que rectifiquen el corrent i per tant, la forma d'ona del corrent que consumeixen resulta alterada, de forma que ja no és una ona sinusoïdal, sinó una superposició d'ones sinusoïdals amb freqüències múltiples de la freqüència de xarxa (harmònics). Les figures 1 i 2 mostren el consum típic d'una xarxa amb rectificadors monofàsics i una altra amb rectificadors trifàsics. Aquest tipus de corrents són les més abundants en instal·lacions com oficines, centres comercials, hospitals... i estan formades per una component de 50 o 60 Hz (freqüència fonamental de la xarxa) i una sèrie de components de freqüències múltiples en diferents percentatges. Aquests percentatges poden mesurar-se mitjançant un analitzador d'harmònics, així com la taxa de distorsió total, THD, que dóna la relació entre el valor eficaç de l'arrissat i l'eficaç de la component fonamental.

Fig. 1 - Formas de onda típicas de redes distorsionadas

La conseqüència dels consums no sinusoïdals és que la tensió pateix també una certa distorsió, degut a les caigudes de tensió en les impedàncies de línies i transformadors. En els registres pot observar-se una lleu distorsió de la tensió en la xarxa monofàsica (THD baix) i una distorsió més forta en l'exemple trifàsic. En ambdós casos el corrent té formes molt diferents de la sinusoïdal amb valors de THD més alts.

Per regular i limitar els nivells de distorsió de tensió en els punts d'enllaç dels abonats a la xarxa pública, existeixen una sèrie de normes internacionals que estableixen límits d'emissió d'harmònics per als equips i sistemes que hagin de connectar-se a la xarxa. Com es detalla en la següent taula, les normatives més importants són les relatives als nivells de compatibilitat.

AFQevo

Tabla 1 - Normas internacionales sobre límites de emisión de armónicos

 

Alguns conceptes clau sobre harmònics

Podem comprendre millor els problemes d'harmònics basant-nos en alguns conceptes bàsics, que han estat publicats en nombrosos articles i llibres i que resumim a continuació en forma resumida:

 • L'origen dels problemes d'harmònics són els receptors que consumeixen corrents distorsionats (receptors anomenats "no linials").
 • La propagació del problema a altres usuaris connectats a la mateixa xarxa depèn de la impedància d'aquesta xarxa i això depèn de la companyia distribuïdora. Aquesta impedància no sol donar-se directament, però pot calcular-se a partir de la potència de curtcircuit disponible (a més potència de curtcircuit menys impedància).
 • El propi usuari té una part de la xarxa de distribució fins arribar a la càrrega final. Així doncs el problema que pugui tenir a l'entrada de la seva instal·lació pot ser atribuit a falta de potència de curtcircuit, però en molts casos el problema que pugui tenir en punts allunyats de la connexió de servei, sol ser a causa de les impedàncies de la seva pròpia instal·lació.
 • Endinsant-nos en el tema de la distorsió en punts allunyats de la connexió de servei, cal tenir en compte que la impedància de les línies té una component inductiva molt important. Per tant no es tracta molts cops de distribuir amb cables de secció molt gran, sinó de limitar la inductància per metre dels cables, i això s'aconsegueix trenant i recargolant els cables de distribució (pràctica molts cops rebutjada pels instal·ladors per la falta d'estètica que representa).
 • El problema de distorsió de la tensió en el punt PCC pot agreujar-se degut a ressonàncies entre els condensadors de compensació del factor de potència i la inductància de la xarxa de distribució (transformadors i línies).
 • Les mesures correctores (filtres) han d'instal·lar-se el més aprop possible de les càrregues generadores dels harmònics.

En resum, la solució del problema d'harmònics és una solució a dues bandes: Per una banda l'usuari ha de limitar la quantitat de corrents harmònics que generen els seus receptors i ha de procurar distribuir dins de la seva planta amb baixa impedància per metre de línia. Per altra banda la companyia distribuïdora ha de garantir un mínim de potència de curtcircuit i ha de vetllar per a que els usuaris no superin certs límits de distorsió, per no perjudicar els seus veins que comparteixen amb ells la xarxa.

Quan els nivells d'harmònics generats per alguns receptors no són admissibles per al sistema de distribució que els alimenta, s'han d'aplicar filtres de correcció. En aquest article ens centrarem i desenvoluparem el tema del filtratge.

 

Límits de compatibilitat per a harmònics

La presència d'harmònics en la xarxa té vàries conseqüències. Les més importatns són les següents:

 • Deteriorament de la qualitat de l'ona de tensió, afectant a alguns receptors sensibles.
 • Sobrecàrrega i possible ressonància paral·lel entre la inductància de línia i els condensadors de compensació de factor de potència (FP)
 • Empitjorament de factor de potència. La capacitat de la xarxa per subministrar potència se'n veu disminuïda, obligant al seu sobredimensionament. 
 • Sobrecàrrega de cables i sobre tot de transformadors (augment molt significatiu de les pèrdues en el ferro)
 • Problemes de disparament intempestiu de proteccions.

Per evitar aquests fenòmens, les normes estableixen un mínim de qualitat de subministrament, que es fixa limitant els nivells màxims de distorsió en l'ona de tensió subministrada en el punt d'acoblament a la xarxa pública (PCC). Aquests límits s'anomenen límits de compatibilitat. La taula 2 ofereix un resum d'aquests límits, respecte dels harmònics en xarxes industrials de BT. Les diferents classes esmentades en aquesta taula corresponen a:

 • Classe 1: Entorn industrial previst per a alimentació d'equips electrònics sensibles
 • Classe 2: Entorn industrial normal. Límits habituales per a xarxes públiques
 • Classe 3: Entorn industrial degradat (generalment per la presència de convertidors). No apte per a alimentació d'equips sensibles.
 
Tabla 2 - Límites de compatibilidad: Armónicos de tensión (Un%) en redes industriales de BT (IEC-61000-2-4)

AFQevo. Filtro Activo Multifunción

 

Els harmònics de tensió es deuen a la caiguda de tensió que prodeixen els harmònics de corrent sobre les impedàncies de la xarxa de distribució. Aquest fet s'il·lustra en la fig. 2. Així doncs, aconseguir aquests límits depèn de dos factors:

 1. Nivell d'emissió dels receptors: A major emissió, major distorsió deguda a la caiguda de tensió produïda pels corrents harmònics en la xarxa.
 2. Impedància de la xarxa: A major impedància, major caiguda de tensió per al mateix valor d'emissió en els receptors.

 

Tabla 3 - Límites de emisión para Sequipo< 33x Scc (EN-IEC-61000-3-4)

La taula 3 dóna els valors límit d'emissió en xarxes de baixa tensió, fixats per la norma EN-IEC-61000-3-4 per a connexions de servei en les quals la potència instal·lada en elements pertorbadors no superi el valor (33 x Scc), on Scc és la potència de curtcircuit que correspongui a aquesta connexió de servei (Part proporcional de la potència de curtcircuit total que correspongui a la potència contractada).

 

Fig.2 - Esquema unifilar mostrando el deterioro de la onda de tensión debido a cargas no lineales

 

En quines instal·lacions es necessiten els filtres actius?

Alguns dels problemes de pertorbacions que hem indicat anteriorment poden ser mitigats i corregits amb filtres. Els filtres actius són la solució ideal per a instal·lacions amb gran quantitat de càrregues monofàsiques i trifàsiques, que siguin generadores d'harmònics i amb diferents règims de consum.

Els filtres actius són equips basats en convertidors amb modulació d'ample de pols PWM. Poden distingir-se dos tipus: Filtres sèrie i filtres paral·lel. Habitualment per complir amb les normes IEC-61000-3.4 i IEEE-519 s'empleen filtres paral·lel, el principi de funcionament del qual consisteix en la injecció a la xarxa, en contrafase, dels harmònics consumit per la càrrega, mitjançant un ondulador. La fig. 3 il·lustra aquest principi de funcionament mostrant els corrents de càrrega, de filtre i de xarxa. Es veu que de la suma de ICARGA + IFILTRO s'obté un corrent IRED que és sinusoïdal.

Aeropuertos e infraestructuras - Industrias automovilísticas - Grandes superfícies y centros comerciales - Industrias papeleras

Fig. 3 - Principio de funcionamiento de un filtro activo paralelo.

 

La solució

Els equips de filtratge han anat incorporant funcions complementàries per adaptar-se a les modificacions en les instal·lacions, ja siguin ampliacions o canvis de les màquines que poden precisar més filtratge de determinats harmònics o un equilibrat entre fases. Sol ser també útil disposar d'una compensació d'energia reactiva en aquests equips.

"Fàcil interacció 
amb pantalla tàctil"

 

CIRCUTOR disposa del nou filtre actiu AFQevo. El seu nou disseny permet oferir avantatges com:

 • Capacitat unitària de filtratge per a corrents de 30 A per fase i de 90 A de neutre.
 • Si es requereixen majors capacitats de filtratge, el sistema pot ser ampliat amb fins a 100 filtres actius AFQevo connectats en paral·lel.
 • Reduit embolcall metàlic per al muntatge en mural. Facilitat en la instal·lació per dimensions.
 • Comunicacions per a una millor gestió energètica de la instal·lació.
 • Connexionat en el costat de xarxa o de la càrrega per a una major flexibilitat d'instal·lació.
 • Ajustament de prioritat per filtrar harmònics, compensar reactiva i equilibrar fases.
 • Reducció dels corrents harmònics fins l'ordre 50 (2500 Hz).
 • Filtratge selectiu de determinats harmònics. Compensació de potència reactiva (inductiva/capacitiva).
 • Equilibrat dels corrents de fase. El model 4 W, ajuda a la reducció del consum en el neutre.

La importància d'una bona instal·lació

Per aconseguir els millors resultats, convé disposar d'uns filtres com els AFQevo que s'instal·len i gestionen de forma senzilla. Les funcions que més faciliten la posada en marxa són:

 • Posada en marxa en 3 passos: connectar, configurar, arrancar.
 • Display tàctil per a una ràpida gestió
 • Alarmes com error de configuració, polaritat, temperatures, ressonància, tensions, sobrecàrrega,  contactors, bus de contínua, etc.
 

"Ajuden a una millor gestió energètica"

AFQevo. CONECTAR - CONFIGURAR - ARRANCAR

Polivalents: Diverses configuracions i prioritats 

Els filtres actius AFQ són molt versàtils, ja que permeten diverses configuracions i modes de funcionament. Tot per poder usar-los en instal·lacions de diferent tipus i en les més diverses situacions.

Polivalentes: Diversas configuraciones y prioridades

Aplicación tipo con Filtros Activos Multifunción AFQevo en cabecera y junto a la carga.

 

Conclusions

La presència d'harmònics en les xarxes de distribució és cada cop més gran, causant una sèrie de problemes de deteriorament de la qualitat de l'ona de tensió, fent necessari un sobredimensionament de les instal·lacions i ocasionant pèrdues addicionals significatives. Al marge de que existeixen normes que limiten el consum d'aquests harmònics, resulta convenient el seu filtratge, ja que permet optimitzar les seccions de cable, les potències dels transformadors de distribució i reduir les pèrdues en les instal·lacions i evitar pèrdues de producció.

La solució del problema passa per un disseny global i racional de filtres d'harmònics. com els filtres actius, la qual cosa permet solucionar el problema amb uns costos raonables i fàcilment amortitzables per l'estalvi en pèrdues, millora de la vida d'alguns component de les instal·lacions i optimització de la infraestructura de distribució (cables, canalitzacions, transformadors, etc).

 

Podeu descarregar aquest document en format pdf PDF: es  en  fr  de  pl  pt  

 

Contacteu amb nosaltres:
T. 93 745 29 00
 

 


Podeu informar-vos de les nostres notícies a la secció de notícies.
També podeu seguir les nostres publicacions en el Twitter de CIRCUTOR, i a Linkedin.

Gestiona tot un Càmping amb un clic

on .

 

La gestió d'un càmping no és una tasca fàcil, conèixer els consums de cada usuari és complicat, fins ara pagava per igual un Bungalow que una tenda de campanya, no hi havia manera de diferenciar cada usuari més que instal·lant un comptador en cada parcel·la i això suposava una elevada despesa d'inversió.

Tot sovint els usuaris no tenen consciència del mal ús que fan sobre energia elèctrica, per això CIRCUTOR ha desenvolupat CirCAMP, un element que permetrà tenir un control total de la teva instal·lació.

¿Què és CirCAMP?

CirCAMP és un sistema que et permet gestionar de manera centralitzada cadascun dels subministraments de forma òptima i individualitzada. És a dir, et permet tenir un control global dels subministraments del càmping i poder-los gestionar de manera independent.

CirCAMP es tracta d'un comptador compacte d'energia multicanal de fins a 4 línies monofàsiques o bé una línia trifàsica, en definitiva 4 comptadors en 1.

Addicionalment disposa de 4 entrades de comptatge de pulsos per a mesura d'aigua i 4 relés per actuar sobre la electro-vàlvula, així pots controlar el subministrament d'aigua i llum de cada usuari amb el mateix element i estalviar en espai.

És un sistema pensat per instal·lar en multitud d'instal·lacions, des de càmpings a residències d'estudiants. Un element que funciona per gestió remota mitjançant el sistema PLC, en el qual no es necessita instal·lació de cablejat addicional, utilitza la pròpia línia elèctrica ja existent. Això permet estalviar en costos d'instal·lació.

¿Per què millora l'eficiència del càmping?

CirCAMP t'ofereix múltiples prestacions, des del primer dia estalviaràs, et permet imputar costos de manera individualitzada, disposa d'un element de tall de forma individualitzada per a la connexió o desconnexió de l'usuari.

Disposes de l'opció de treballar de forma Prepagament o Postpagament. També et permet fer lectures instantànies i registre d'històrics.

CirCAMP, també et permet evitar possibles fraus de clients, si detecta que hi ha un consum indegut d'algun subministrament, el gestor del càmping pot enviar l'ordre de tall d'una parcel·la sense afectar la resta de subministraments.

Incentiva l'estalvi energètic, fins ara tots els usuaris pagaven per igual, amb CirCAMP cada usuari paga pel que consumeix, així s'aconsegueix l'ús racional de l'energia. Gràcies a això podràs estalviar fins a un 30% del consum global de la instal·lació.

Limita la potència màxima, si un usuari supera el llindar potència CirCAMP acciona el relé intern per a l'obertura. Aquesta possibilitat és opcional segons la necessitat.

¿Com interactuar amb CirCAMP?

L'equip CirMANAGER SBT és el gestor del sistema, s'instal·la a la capçalera de la instal·lación, mitjançant la xarxa de baixa tensió ja existent del càmping es comunica amb els comptadors CirCAMP-4DP que registren tota la informació dels diferents punts de consum.

Entre si, s'instal·len els equips repetidors de senyal CirCAMP-Repeaters per assegurar la correcta comunicació. Mitjançant un software es realitza el control energètic, aquest software és vinculat amb el propi programa integral de gestió del càmping.

 

Més informació: Solucions per a càmpings i ports

 

Podeu informar-vos de les nostres notícies a la secció de notícies.
També podeu seguir les nostres publicacions en el Twitter de CIRCUTOR, i a Linkedin.

Projecte Kenya

on .

 

Autosostenibilitat en el cor de la Sabana

El passat mes de setembre de 2015, un equip d'enginyers de la consultora especialitzada en energies renovables SULMAG, es va desplaçar al projecte d'ADCAM en el Masai Mara (Kenya) per realitzar la instal·lació d'un sistema solar fotovoltaic a través d'una microxarxa, que permet oferir electricitat amb tecnologia 100% renovable a l'escola "Mara Vision School", la residència d'estudiants i el campament de turisme solidari que estan gestionats per la comunitat Masai.

L'escola "Mara Vision School" es va iniciar el 2011 i ubicada en el cor de la Sabana està pensada per oferir escolarització infantil i primària a més de 300 nens Masai.

Disposa d'una residència on els alumnes provinents de zones més allunyades poden allotjar-se rebent manutenció completa i participant en activitats extraescolars. L'escola destaca pel seu alt nivell adaptat a la cultura Masai.

L'eco-lodge disposa de totes les comoditats necessàries per al turisme i un dels seus punts forts i atractius és estar ubicat al costat de l'escola i de la Manyatta Masai (poblat), la qual cosa permet una experiència única d'interacció amb la comunitat.


Amb la finalitat d'aconseguir l'autosostenibilitat del projecte educatiu a llarg termini, s'ha construit un campament solidari on els mateixos guerrers masai introdueixen els visitants en els seus costums, paisatges, fauna i estil de vida.


art-proyecto-kenia2

Dades del projecte

S'ha dissenyat un sistema elèctric alimentat amb energia solar fotovoltaica que permet a les instal·lacions existents (escoles, residències i campament) poder tenir energia elèctrica, ja que no existeix subministrament energètic a la zona, amb el valor afegit que aquesta energia prové al 100% de fonts renovables i netes. Es tracta d'una instal·lació fotovoltaica centralitzada, coneguda com a microxarxa solar que permetrà optimitzar els recursos invertits, ja que s'ha instal·lat un únic punt de generació per a la posterior distribució mitjançant una petita xarxa als punts de consum.

Això permet disposar d'un sistema de qualitat equivalent a una xarxa elèctrica local, implicant als usuaris en la gestió i l'ús racional de l'energia. El consum estimat és de 24.000Wh/dia i el sistema s'ha dimensionat per disposar de 3 dies d'autonomia.

La microxarxa solar està formada per: 10 kW de mòduls solars com a camp generador (40 mòduls de 250 W), un camp de bateries OPzV de 2830 Ah de capacitat per a l'emmagatzematge de l'energia.

Els dispensadors de CIRCUTOR: La solució perfecta per a la gestió de microxarxes.

Per evitar un mal ús de la instal·lació s'han instal·lat dispensadors d'energia de CIRCUTOR en els diversos recintes d'ús d'electricitat, que permet que els usuaris sàpiguen quanta energia tenen disponible.

Els dispensadors d'energia asseguren una llarga vida útil al sistema, ja que permeten configurar de forma independent per a cadascuna de les línies existents la potència màxima assolible i l'energia total disponible diàriament gràcies al concepte patentat per TramaTechnoambiental anomenat EDA (Energia Diària Assegurada).

Amb els dispensadors de CIRCUTOR, s'ha assegurat la no caiguda del sistema per una connexió excessiva de potència instantània i la no descàrrega del banc de bateries des d'alguna de les línies per un inadequat ús del sistema.

art-proyecto-kenia3

Cada dispensador, té configurada una potència i una energia diària assegurada en funció de les necessitats de cada punt de consum. Per exemple citar que cada tenda del lodge disposa d'un dispensador per mitjans del qual l'usuari pot saber quanta energia tenen disponible. El control i la gestió del software estan portats pel personal local destinat a tal efecte, que SULMAG va formar durant la implementació del projecte als qui mitjançant la connexió en remot podran supervisar-ne l'ús adequat i donaran assistència constant a l'equip local.

La configuració i gestió dels dispensadors es realitza a través del DISPENSER-SOFT, un software que permet crear una extensa base de dades en la qual figuren tots els usuaris i dispensadors de la microxarxa. Un cop creats i configurats tots els dispensadors, usuaris, paràmetres energètics, tarifes, etc. el software grava en targetes RFID tota la informació.

Els beneficis per al projecte i la comunitat són innombrables, des de la creació d'una aula d'ordinador per als alumnes d'ADCAM Mara Vision School, passant per la projecció de pel·lícules per als més petits o l'impecable enllumenat del campament.


El Dispenser de CIRCUTOR és un comptador monofàsic/trifàsic amb funció de dispensador d'energia elèctrica per al control de la demanda. Les dues funcions que realitza són les de controlar la potència màxima permesa, així com la de regular el consum energètic diari dels usuaris d'una microxarxa permanentment alimentada. Amb els quatre modes de treball que porta incorporat, permet la màxima optimització energètica de la microxarxa. A més, permet a l'usuari la gestió intel·ligent de l'energia disponible en xarxes la generació de les quals és limitada o polsant tals com les realitzades amb fonts d'energies renovables. Inclou un interruptor general que actua com a control de màxima potència a més d'un relé auxiliar que pot ser emprat per a la connexió o desconnexió de consums no essencials. 


 

  Més informació: Energies renovables
 
  Fitxa de producte: Sèrie Dispenser
 

Contacteu amb nosaltres:
T. 93 745 29 00
 

 


Podeu informar-vos de les nostres notícies a la secció de notícies.
També podeu seguir les nostres publicacions en el Twitter de CIRCUTOR, i a Linkedin.

Consumir o acumular?

on .

 

Aquest és el dilema que solen enfrontar tots aquells que desitgen produir la seva pròpia energia.

Afortunadament l'ordenament tècnic i jurídic energètic ha aixecat el vet als sistemes d'acumulació integrats en les instal·lacions d'autoconsum amb energies renovables.

Es tracta d'un reconeixement en línia amb la lògica i consisteix en acumular l'energia excedent que poden produir els sistemes de generació amb energies renovables en hores de baix consum i elevada producció solar per poder, després, consumir-la quan el recurs decreix i la demanda augmenta. 

El Real Decret RD900/2015, aprovat el 10 d'octubre de 2015, admet els sistemes d'acumulació integrats en qualsevol projecte d'autoconsum amb energies renovables.

Malgrat la seva legalització, als sistemes d'acumulació, els queda encara superar un últim escull. En aquest cas en forma d'un impost, inclòs en l'esmentat Decret de regulació de l'Autoconsum. Efectivament, l'anomenta "terme fix" de l'impost al sol s'aplica tan sols als sistemes definits com a gestionables. És a dir, que poden produir energia a demanda i no només en funció dels capricis del recurs que utilitzen.

Sembla ser que poder gestionar en quin moment autoconsumir suposa un privilegi superior que ha comportat al legislador a afegir un sobrecost específic. Aquest fet contrasta amb els incentius que estan aplicant altres països de la Unió Europea per a la implantació dels sistemes d'acumulació no només en nous projectes d'autoconsum sinó com a millora de gestió per als ja existents.

Més enllà del contratemps temporal d'aquest impost a l'acumulació que està predestinat a desaparèixer en breu, per suposar una barrera administrativa al desenvolupament d'una activitat i que la pròpia Comissió Europea ha definit com a prioritat en la lluita contra el Canvi Climàtic.

Els sistemes d'acumulació s'estan popularitzant de forma ràpida tot i que enfronten altres reptes com són el cost, eficiència, duració i gestió.

Instal·lació de plaques fotovoltaiques en zona residencial

Instal·lació de plaques fotovoltaiques en zona residencial

Impacte del cost d'un acumulador electroquímic en un sistema d'autoconsum:

Incorporar un acumulador electroquímic a un sistema d'autoconsum pot arribar a suposar un increment del 60 al 100 % de la inversió a realitzar. Fet que posa en sèries dificultats obtenir una amortització raonable.

Donat el cost que suposa acumular electricitat, aquesta ha de ser l'última alternativa a l'hora d'escollir el sistema a implementar en un projecte d'autoconsum. Abans d'avaluar la capacitat de l'acumulador hem de conèixer exactament com es comportarà la demanda d'energia de la instal·lació i explorar quins consums poden ser reduïts amb la millora de l'eficiència o bé quines càrregues poden ser desplaçades a hores diürnes perquè siguin cobertes amb autoconsum instantani.

Impacte de la incorporació d'un acumulador electroquímic en l'eficiència d'un sistema d'autoconsum:

Cal tenir en compte que de forma instantània, la producció d'energia solar per a autoconsum pot tenir un rendiment mitjà superior al 90 %, mentres que l'energia que acumulem per ser consumida més tard difícilment podrà aconseguir un rendiment mitjà superior al 80 % i en alguns casos inferior inclús al 70 %.

Per tant, sempre serà més eficient i interessant modificar hàbits de consum, planificar que certes càrregues es connectin i consumeixin en les hores centrals del dia en lloc d'acumular aquesta energia en bateries per a després consumir-la en hores de baixa radiació.

Programar l'escalfament de l'aigua sanitària, la circulació d'una depuradora de piscina, augmentar la temperatura de consigna de la calefacció a primera hora de la tarda o redredar un dipòsit d'inèrcia del sistema de climatització són sistmes d'acumjulació de l'energia solar que no requereixen de gran inversió i que poden permetre, en molts casos, minimitzar la mida de les bateries que realment es requereixen i, per tant, millorar el rendiment econòmic del sistema simplement pel fet de no haver tingut pèrdues en els processos de càrrega i descàrrega de bateries.

Els kits fotovoltaics de CIRCUTOR per a sistemes aïllats de la xarxa contenen un conjunt de dispositius necessaris per autoconsumir energia de forma autònoma, en sistemes aïllats de la xarxa de distribució

Els kits fotovoltaics de CIRCUTOR per a sistemes aïllats de la xarxa contenen un conjunt de dispositius
necessaris per autoconsumir energia de forma autònoma, en sistemes aïllats de la xarxa de distribució

Impacte d'un acumulador electroquímic en la durabilitat d'un sistema d'autoconsum:

Un dels atractius de les instal·lacions d'autoconsum instantani és la llarga vida d'operació dels mòduls fotovoltaics. Amb garanties de 25 anys sobre la potència a produir per part dels fabricants, podem afirmar que un sistema d'autoconsum podrà funcionar al llarg de més de 30 anys generant electricitat, sense preveure majors despeses que la reparació i/o reposició puntual d'algun element electrònic de l'inversor.

En canvi, quan incloem un element acumulador en el sistema d'autoconsum, la vida de la bateria, utilitzant les tecnologies disponibles, obligarà a l'usuari a reinvertir en la seva reposició en un termini molt inferior al de la resta del sistema. Cinc anys en el cas de bateries de plom àcid amb electròlit gelificat i 10 anys en el cas de bateries d'Ió de Liti. 

Aquests tres impactes obliguen als dissenyadors de sistemes d'autoconsum a calcular els equips d'acumulació de manera que els avantatges de la seva utilització superin els inconvenients.

Avantatges dels sistemes d'autoconsum amb acumulació:

Sens dubte, el principal atractiu dels sistemes d'acumulació d'energia associats a l'autoconsum és la independència energètica. Poder produir i consumir l'energia produïda en el propi edifici i reduir al mínim el consum de xarxa o inclús realitzar-ne la desconnexió. Efectivament, el fet d'acumular l'energia solar excedentària en les hores centrals del dia ens permet augmentar el grau d'autoabastiment energètic. En sectors com el residencial, en els quals les càrregues solen concentrar-se a última hora de la tarda i primeres hores de la nit, l'acumulació pot permetre passar de percentatges d'autoconsum del 30 % a nivells del 60 a 90 % amb les corresponents reduccions d'emissions de gasos d'efecte hivernacle.

A més de l'increment del percentatge d'autoconsum, els sistemes d'acumulació permeten als edificis incrementar la seva seguretat en el subministrament. Al diposar d'una reserva d'energia, en cas de caiguda de la xarxa, certes càrregues sensibles poden seguir sent alimentades des del sistema solar inclús en absència de radiació. Finalment, una vivenda amb un sistema d'autoconsum amb acumulació pot utilitzar l'energia acumulada per minimitzar la demanda de puntes de potència de la xarxa i, per tant, reduir la seva potència contractada. Aquesta rebaixa de la potència contractada pot, en molts casos, ser de gran ajuda en la amortització de la inversió realitzada. Especialment en aquells casos amb consums en punta molt esporàdics, com per exemple, en vivendes de cap de setmana. O en sistemes amb bombament d'aigua estacional.

Aquest avantatge associat als sistemes d'acumulació també és de gran utilitat en aquells llocs en els quals la infraestructura de la xarxa de distribució no permet augmentar la potència contractada sense que sigui necessària una inversió desproporcionada. En aquests casos, un sistema d'autoconsum pot generar i acumular l'energia per donar resposta a la potència extra requerida i que no pot ser aportada per la xarxa.


Bateries per a acumulació d'energia de CIRCUTOR.
REA-Pb Bateria de plom àcido REA-Li Bateria d'Ió de Liti CirPower L'inversor més complet
REA-Pb
Bateria de plom àcido
REA-Li
Bateria d'Ió de Liti
CirPower
L'inversor més complet

La vida de la bateria, utilitzant les tecnologies disponibles, obligarà a l'usuari a reinvertir en la seva reposició en un termini molt inferior al de la resta del sistema. Cinc anys en el cas de bateries de plom àcid amb electròlit gelificat i 10 anys en el cas de bateries d'Ió de Liti.

Els CirPower Hybrid de CIRCUTOR, són inversors híbrids per a instal·lacions fotovoltaiques amb autoconsum. Són capaces de gestionar les càrregues d'excedents energètics en bateries i la seva posterior descàrrega per alimentar consums quan la potència instantània del generador solar no és suficient.


Vivenda de segona residència en zona de muntanya amb instal·lació d'autoconsum

Vivenda de segona residència en zona de muntanya amb instal·lació d'autoconsum.

Cas pràctic.

El cas descrit a continuació és el d'una vivenda de cap de setmana en alta muntanya amb un clima extrem, especialment a l'hivern. Aquest tipus de vivendes mantenen durant tot l'hivern els seus sistemes de calefacció actius per evitar la caiguda de les temperatures interiors per sota d'un cert valor de seguretat (14 … 16 ºC) per evitar el deteriorament accelerat dels seus tancaments, així com la dificultat d'assolir de nou les temperatures de consigna durant el cap de setmana.

Vista dels equips d'acumulació i conversió d'energia d'una instal·lació

Vista dels equips d'acumulació i conversió d'energia d'una instal·lació.

El consum en calderes de gasoli d'aquesta tipologia de vivendres sol ser de 3.000 a 5.000 litres per temporada. Mitjançant la incorporació d'un sistema de calefacció radiant modular alimentat per una instal·lació de mòduls fotovoltaics amb acumulació de 4 kW de potència i 7,2 kWh de capacitat així com d'un gestor de càrregues EDS s'ha aconseguit reduir a zero l'ús del combustible fòssil per al manteniment de temperatures en dies de no ocupació. A més amb el canvi de mode de treball, el sistema cobreix les necessitats elèctriques de la vivenda la resta de l'any i garanteix el subministrament bàsic en cas de caiguda de la xarxa, fet bastant habitual en zones de muntanya. Aquesta instal·lació, malgrat tenir un cost elevat té un termini d'amortització de sis anys i evita l'emissió a l'ambient de 14 T de CO2 a la atmosfera.

Esquema d'un sistema d'Autoconsum connectat a xarxa interior amb acumulació

Esquema d'un sistema d'Autoconsum connectat a xarxa interior amb acumulació.


Aquests sistemes fotovoltaics, han estat instal·lats gràcies a la col·laboració de: TIRDI (www.todoinstalaciones.com) i eticenergy SL. Aquests sistemes fotovoltaics, han estat instal·lats gràcies a la col·laboració de:
TIRDI (www.todoinstalaciones.com) i eticenergy SL. 

 

 

Podeu descarregar aquest document en format pdf PDFes  en  fr  de  pl  pt  

 

Contacteu amb nosaltres:
T. 93 745 29 00
 

 


Podeu informar-vos de les nostres notícies a la secció de notícies.
També podeu seguir les nostres publicacions en el Twitter de CIRCUTOR, i a Linkedin.

Real Decret 56/2016, oportunitat per al sector

on .

 

Quin equip he d'instal·lar per complir-lo?

Situació inicial

El passat 13 de Febrer de 2016 es va publicar a Espanya el Real Decret 56/2016, essent aquest una transposició de la Directiva Europea 2012/27/UE. Aquest nou decret pretén complir amb els objectius de gestió energètica marcats per la zona Euro per al 2020.

El principal objectiu dels estats membres és l'anomenat 20+20+20, el qual defineix tres clars objectius:

 OBJECTIU ANY 2020
FN-RealDecreto-down

Disminució del
20%
del consum energètic
   
Disminució del
20%
d'emissions
   
Disminució del
20%
en energies renovables

 

Les grans empreses amb més de 250 empleats o facturació superior a 50 M€ o, balanç general superior a 43 M€, i les grans societats estan obligats a complir amb el Real Decret. Aquestes disposen de dues alternatives per a la consecució dels objectius marcats:

 • Realització d'una auditoria energètica segons s'estableix en l'apartat 3 de l'article 3.
 • Instal·lació d'un Sistema de Gestió Energètica (SGE), en línia amb les normes internacionals tals com l'ISO 50001, sempre que inclogui una auditoria energètica.

Dissenyats per complir amb el Real Decret 56/2016

La Solució

Com hem vist anteriorment, el nou Real Decret 56/2016 estableix la possibilitat d'instal·lar un Sistema de Gestió Energètica (SGE) per al registre, verificació i representació de dades reals de consum energètic i emissions.

Normalment, per a la implantació d'un SGE és necessària una alta inversió en equips de mesura d'energia, a més del cablejat de comunicacions, junt amb la instal·lació d'un software control en el servidor de l'empresa, essent aquest el principal responsable de la monitorització i gestió de la informació reportada per cadascun  dels equips que formen el sistema.

CIRCUTOR ofereix una revolucionària solució a través de l'ús dels nous analitzadors de xarxes CVM-B100 i CVM-B150 amb funció SGE integrada. És a dir, aquests analitzadors incorporen internament un Sistema de Gestió de l'Energia sense necessitat d'instal·lar cap component extra.

Aquests equips disposen d'un port Ethernet per accedir directament des de qualsevol PC per registrar més d'un any de dades d'energia, emissions de CO2 i hores de funcionament. A més, el sistema SGE incorpora un potent software integrat per monitoritzar qualsevol variable en temps real, registrar-la i mostrar-la tant en format gràfica com taula per a ser exportat en diferents formats. El seu sistema intern d'alarmes assegura la detecció de qualsevol incidència, podent ser enviada per e-mail per a una ràpida solució.

Analitzador + Software de gestió energètica integrat

Analitzadors de xarxes CVM-B100/B150

Els analitzadors CVM-B100/B150 amb el mòdulo datalogger, són equipes per a instal·lació en panell, amb dimensions de 96x96 mil·límetres i 144x144 mil·límetres respectivament, amb software integrat per a la Gestió Energètica (SGE) segons les noves normatives o requeriments del mercat. Aquests equips disposen d'una gran precisió en la mesura, podent realizar anàlisi d'innombrables paràmetres elèctrics, així com la descomposició harmònica en tensió i corrient, fins l'ordre 50.

Software de gestió integrat (SGE). Compatible amb diversos navegadors web (Firefox, Chrome, Safari...)
Software de gestió integrat (SGE). Compatible amb diversos navegadors web (Firefox, Chrome, Safari...)

Els nous analitzadors disposen d'un nou entorn de visualització gràfica gràcies a la seva pantalla VGA, a través de la qual l'usuari podrà gaudir d'un nou concepte d'analitzadors de xarxes basats en la sevas interface SCV (Slide, Choose & View), amb un exclusiu disseny de CIRCUTOR.

Algunes de les característiques més destacades són:

 • Software SGE integrat (a través del mòdul datalogger).
 • Accés via navegador web (Web server integrat).
 • Emmagatzemament de dades durant més d'un any.
 • Mesura d'energia consumida i generada (alta precisió en Classe 0,5S).
 • Mesura d'emissions de CO2 (total i per tarifa)
 • Mesura de costos en EUROS o altra moneda (total i per tarifa)
 • Registre d'hores de funcionament per a tasques de manteniment.
 • Mesura de més de 500 paràmetres elèctrics.
 • Protecció frontal IP 65 (amb junta d'estanquitat)
 • Punt de comunicacions Ethernet i RS-485 (Modbus RTU/BACnet).
 • Pantalla VGA amb gran resolució i color amb pantalles personalitzables.
 • Modular (possibilitat de connectar fins a 3 mòduls d'expansió + datalogger).
 • Botons de desplaçaments tàctils.
 • 3 Tarifes (seleccionables per entrada digital o per comunicacions RS-485).
 • 2 Sortides a relé per a alarmes.
 • 2 Sortides a transistor per a alarmes o generació d'impulsos.
 • 2 Entrades per a selecció de tarifes o gestió d'estats lògics.

Aplicació

On s'instal·len els analitzadors?

On s'instal·len els analitzadors?

Més característiques:

Comptatge d'energia

 • Comptatge d'Energia elèctrica (consumida i generada)
 • Comptatge de pulsos (Aigua, Gas, Calor, etc.)
 • Comptatge d'emissions de CO2
 • Comptatge d'hores de funcionament (manteniment preventiu)
 • Comptatge d'EUROS

Gestió d'alarmes

 • Disposa de 4 sortides per a la gestió d'alarmes + enviament de correus electrònics.

Traçabilitat

 • L'equip registra internament fins a 500 variables durant més d'un any.

Realització i enviament d'informes de consums a través de PowerStudio Scada:

 • A través de PowerStudio Scada es poden generar informes de despeses energètiques i enviar-los automàticament a diferents departaments per realitzar accions de previsió de despeses.

Mòdul datalogger

Mòdul datalogger

Dota l'equip de memòria:

 • Amb registres de fins a un any (més de 500 variables) 
 • Webserver integrat (via IP) amb accés mitjançant navegador (Internet Explorer, Firefox, Chrome, etc.) a PowerStudio integrat o mitjançant peticions via XML per a la seva lectura i configuració.
 • Capaç de reportar totes les dades monitoritzades i registrades a un PowerStudio superior.
Fins a 4 mòduls d'expansió acoplables

Mòduls de comunicacions

Mòduls de comunicacions

Adapta l'equip a múltiples protocols:

 • Modbus TCP (bridge)
 • LonWorks
 • Profibus
 • M-Bus

Mòduls d'entrades / sortides

Mòduls d'entrades / sortides

Controla la teva instal·lació i processos:

 • 8 sortidess de transistor + 8 entrades digitals
 • 8 sortides de relé + 8 entrades digitals
 • 8 sortides + 4 entrades analògiques (0/4 ... 20 mA)

 


Podeu informar-vos de les nostres notícies a la secció de notícies.
També podeu seguir les nostres publicacions en el Twitter de CIRCUTOR, i a Linkedin.

COMPACT DC. El nou concentrador PLC PRIME de CIRCUTOR

on .

COMPACT DC és la solució òptima per a la gestió i supervisió de comptadors intel·ligents en xarxes de baixa tensió.

Conegui els avantatges d'un producte essencial per maximitzar l'eficiència i l'estalvi en la gestió de xarxes de comptadors intel·ligents. COMPACT DC és el concentrador que ofereix les millors prestacions del mercat en quant a disponibilitat i interoperabilitat de comptadors intel·ligents, per poder recollir i gestionar dades de la seva xarxa de distribució en tot moment i amb les màximes garanties.

La nova gamma de concentradors COMPACT DC és la tercera generació de concentradors PLC PRIME de CIRCUTOR, creada amb la finalitat d'oferir als seus clients la solució que necessiten per gestionar xarxes de comptadors d'energia amb un producte de màximes prestacions, més compacte i més competitiu, per satisfer un mercat exigent i en creixement.

Per què COMPACT DC satisfarà totes les seves necessitats?

 • Un equip adaptat al futur de les Smart Grids

PRIME ALLIANCECIRCUTOR és membre i ha col·laborat amb la PRIME Alliance des dels seus inicis. PRIME Alliance és la major aposta a nivell europeu per al desenvolupament de l'estàndard de telegestió de comptadors intel·ligents PoweR line Intelligent Metering Evolution (PRIME), que habilita la xarxa elèctrica cap a les utilitats del futur, el de les Smart Grids. Ja hi ha més de 10 milions de comptadors intel·ligents amb sistema PRIME instal·lats a tot el món. Per la seva part, el concentrador COMPACT DC, compleix amb les normes CENELEC EN 50065-1 referent a assajos de transmissió de senyals per la xarxa de baixa tensió en la banda de freqüències de 9-95 kHz (Banda A PRIME).

D'aquesta manera, el nou COMPACT DC és l'element principal per als sistemes Smart Metering amb comunicacions PRIME, encarregat de la gestió entre el sistema central de supervisió i la lectura i execució d'accions aplicables sobre comptadors d'energia elèctrica de qualsevol fabricant que disposin de la tecnologia PRIME.

FN-compact-dc-estructuraSistema complet de telegestió PRIME
 • Un equip que assegura la fiabilitat i disponibilitat del servei

Seguint els nostres principis per oferir la màxima fiabilitat i solidesa en els productes CIRCUTOR, COMPACT DC evoluciona la tecnologia de processament de dades i comunicacions PLC PRIME que van certificar amb èxit els models precedents de concentradors CIRCUTOR amb la màxima qualificació en les "proves A" realitzades en l'Institut Tecnològic de l'Energia (ITE) respecte a la interoperabilitat. Aquests assajos avaluen la resposta del concentrador davant la connexió de centenars de comptadors de diferents fabricants. L'assaig de l'ITE, reprodueix les condicions reals d'una xarxa de distribució elèctrica amb centralització de comptadors per certificar la màxima disponibilitat dels comptadors intel·ligents, independentment de qui els fabrica.

 • Un equip més protegit i segur

COMPACT DC ofereix major seguretat i resistència gràcies a un sistema anti-intrusisme acreditat pels assajos externs realitzats per consultores especialitzades i de reputació internacional. Aquest sistema garanteix els equips contra intents de violació del contingut, forçaments o entrades no desitjades al sistema de telegestió de comptadors, permetent així assegurar els equips contra pèrdues no tècniques de la instal·lació o intents de sabotatge.

A més, COMPACT DC és líder en el mercat ja que és el primer concentrador en presentar un sistema de protecció contra sobretensions que es poden originar en la xarxa gràcies a l'aïllament de fins a 10 kV durant 1 minut dels ports de comunicació Ethernet i de les entrades digitals. D'aquesta manera, la seva instal·lació augmenta en seguretat i es redueix el risc de fallada davant situacions inevitables de sobretensions en la xarxa.

 • Un sistema que facilita el control total sobre la xarxa de comptadors

Aplicació WEBCOMPACT DC disposa d'una aplicació Web des d'on accedir al concentrador i als comptadors intel·ligents de la xarxa de baixa tensió a la qual pertanyen. COMPACT DC es connecta a través del seu port Ethernet o del seu mòdem 3G integrat (segons model) amb el servidor Web. A través d'aquest senzill accés al dispositiu, la companyia distribuïdora podrà configurar el concentrador, controlar els comptadors intel·ligents, veure el mapa de l'estructura de comunicació dels comptadors, controlar tasques, actualitzar el firmware dels comptadors i concentradors, obtenir estadístiques de comunicacions del concentrador, i altres possibilitats.

 • Un equip més compacte i competitiu

La nova generació de concentradors COMPACT DC ha evolucionat respecte a la seva anterior versió reduint la seva mida significativament, amb la fi de facilitar el muntatge en armaris interiors o exteriors típicament trobats en els centres de transformació MT/BT. El seu format compacte admet que totes les funcionalitats estiguin ja integrades dins d'un embolcall sòlid fabricat de material plàstic V0 autoextingible, que li confereix unes propietats mecàniques robustes, més resistència a les condicions ambientals riguroses, i evita la necessitat de manteniment. La llarga experiència de CIRCUTOR en aquests equips ha permès oferir als seus clients un producte de màximes prestacions a un cost ajustat i competitiu per accedir a mercats exigents.

 • Una gamma de productes amb funcionalitats adaptades a les vostres necessitats:

Compact DC, Concentrador PLC PRIME       

Tipus Codi Supervisor BT Mòdem 3G Entrades
digitals (*)
Connexió 
segons 
transformador
Dimensions
(Ample x Alt x Fons)
Compact DC 3G [*] Q46010 - - 203 x 120 x 130
Compact DC 4I [*] Q46020 - 4 - 203 x 120 x 130
Compact DC SBT [*] Q46030 - - - 165 x 120 x 130
Compact DC BASIC [*] Q46040 - - - 165 x 120 x 130
Compact DC 2 [*] Q46050 2 - 4 279 x 120 x 130

(*) 4 entrades digitals aïllades 10 kV / 1 min       

 

La diversa gamma COMPACT DC us permet escollir el producte que més s'adapta a les vostres necessitats. Excepte la versió BASIC, tots els productes de la gamma tenen Supervisor BT, que consisteix en un comptador trifàsic indirecte amb funcions de supervisió de baixa tensió, per a la comptabilització total d'energia de la línia principal. Això permet detectar pèrdues tècniques i no tècniques en la instal·lació. Entre els altres models disponibles, destaquen el COMPACT DC 3G que disposa a més de mòdem 3G, permetent connectar-se a l'equip i intercanviar dades amb altres dispositius sense necessitat de connexió Wi-Fi. Per últim, el COMPACT DC 2 és un model innovador que permet en un sol concentrador gestionar 2 xarxes de comptadors intel·ligents de baixa tensió diferents que es poden derivar del mateix centre de transformació, disminuint així el nombre d'equips concentradors necessaris i oferint a les empreses distribuïdores un interessant cost d'oportunitat.

Amb el concentrador COMPACT DC, CIRCUTOR segueix mantenint el lideratge en el sector del Smart Metering amb les solucions tecnològicament més avançades del mercat, oferint així els millors productes als seus clients.

 

  Més informació: PRIME. Solucions per a sistemes AMI
 

Contacteu amb nosaltres:
T. 93 745 29 00
 

 


Podeu informar-vos de les nostres notícies a la secció de notícies.
També podeu seguir les nostres publicacions en el Twitter de CIRCUTOR, i a Linkedin.

Més articles...

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT