We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Articles

Gestió i Control energètic a concesionaris d'automòbils

on .

Gestión y Control energético

Exemple d'estalvi energètic en concessionari d'automòbils Citroën.

3SL Aplicacions Integrals Elèctriques, és una empresa dedicada al món de la instal·lació elèctrica. A causa dels forts augments dels costos de l'energia elèctrica i a la demanda del mercat intern, ens hem especialitzat en l'assessorament energètic, per poder oferir als nostres clients una major rendibilitat de les seves instal·lacions.
www.tressl.es

 

Tipus d'instal·lació:
Concessionari d'automòbils CITROËN GARATGE ELOY.

 • m2 d'exposició: 1.305
 • m2 de tallers: 4.085
 • m2 d'oficines: 330
 • m2 de magatzem: 500
 • Tarifa d'accés: 3.0 A
 • Companyia comercialitzadora: Endesa
 • Potència contractada: 175 kW
 • Consum anual en kW-Euros 2012: 260.000 kW – 55.000 € aproximadament.
 

Amb l'objectiu de poder optimitzar els consums de les instal·lacions, en els darrers 5 anys hem creat un equip tècnic per desenvolupar i implantar un sistema de control de les energies, tan elèctriques com de gas, aire, nitrogen, etc. 

Realitzem un control remot dels equips instal·lats via WEB, emmagatzemem totes les dades en un servidor segur i posteriorment tractem aquestes dades per analitzar-les i actuar sobre els equips per aconseguir la major eficiència possible. D'aquesta manera aconseguim un estalvi energètic molt important, que es tradueix en una reducció de les despeses generals.

Com a exemple tenim una instal·lació on l'activitat és la de concessionari d'automòbils:

 • Superfície d'exposició de 1.305 m2
 • Superfície de tallers de 4.085 m2
 • Superfície d'oficines de 330 m2
 • Superfície de magatzem de 500 m2

Per poder analitzar la instal·lació d'aquest client hem instal·lat equips del fabricant CIRCUTOR. Prèviament hem realitzat una inspecció visual de les instal·lacions per determinar quins punts eren els més crítics en quant a consum. La part de l'exposició d'automòbils amb atenció al públic pels seus m2 i la seva orientació solar, és la més complicada de climatitzar pel que varem decidir controlar-ne els consums de climatització i enllumenat. 

 Según el consumo que tenemos en nuestras instalaciones podemos saber la "huella" de CO2 que estamos dejando en la atmosfera
Segons el consum que tenim a les nostres instal·lacions podem saber l' "empremta" de CO2 que estem deixant a l'atmosfera

Seguidament decidim controlar el consum general instal·lant equips CIRCUTOR en el quadre general, per poder contrastar lectures reals amb les facturades per la comercialitzadora, controlar l'energia reactiva, la demanda de potència, etc. 

La inversió es realitza en equips de gestió i control i és inferior a 4 000 €, es composa d'un equip de control EDS i 4 analitzadors CVM MINI en el quadre de la climatització. En el quadre general s'ha instal·lat una unitat EDS 3G i un analitzador de xarxes CVM MINI.

Ejemplo de como en una misma pantalla del software de control energético de CIRCUTOR PowerStudio
Exemple de com en una mateixa pantalla del software de control energètic de CIRCUTOR PowerStudio, podem controlar:
• Consums generals.
• Consums equips de climatització.
• Consum enllumenat d'exposició.
• Temperatura exteriors i exposició.

A l'apartat de millores s'ha realitzat una inversió inferior a 5 000 € repartit en tres blocs, el primer són les millores realitzades per al control de la climatització amb la instal·lació física de les sondes de temperatura i els relés de control per a la posada en marxa dels climes. 

El segon bloc és el suport tècnic per a la programació de les temperatures i els calendaris de funcionament automàtic de les màquines a més del control via WEB de tots els paràmetres i generació d'alarmes on-line.

El tercer bloc és la instal·lació d'una bateria de compensació d'energia reactiva, per suprimir-ne la generació. Es calcula el retorn d'inversió en un termini inferior a un any.

Un dels grans atractius d'aquest sistema és que l'usuari pot consultar en qualsevol moment i des de qualsevol part del món l'estat de la seva instal·lació i inclús actuar sobre ella, pot rebre emails d'alarmes predefinides i d'aquesta manera pot anticipar-se a futures avaries o a rebuts desmesurats d'energia.

Els resultats són realment encoratjadors, estem obtenint reduccions de l'11% al 24%, dades reals 2012-2013.

La dada del mes d'agost, és realment espectacular, l'entitat va obtenir un estalvi (respecte del mateix mes de l'any anterior) d'un 28,74%, desenvolupant la mateixa activitat que l'any anterior.

 EDS, CVM MINI y la batería de condensadores Serie OPTIM de CIRCUTOR han sido los productos utilizados en la instalación del concesionario, para mejorar la eficiencia y el ahorro energético

EDS, CVM MINI i la bateria de condensadors sèrie OPTIM de CIRCUTOR
 han estat els productes utilitzats en la instal·lació del concessionari, 
 per a millorar l'eficiència i l'estalvi energètics

EDS / EDS 3G, Nous Data logger amb servidor Web integrat Auditant 365 dies l'any.

És un senzill i potent dispositiu industrial, capaç de mostrar mitjançant el seu Servidor WEB i XML integrat, totes les variables elèctriques procedents d'analitzadors de xarxes o d'altres dispositius de camp, directament relacionats amb la mesura de consums, electricitat, aigua, gas, etc.

CVM MINI, Analitzador trifàsic de xarxes elèctriques.

L'ÚNIC analitzador adaptable a quadres de distribució de carril DIN de 3 mòduls. 

Mesura, calcula i visualitza els principals paràmetres elèctrics de les xarxes trifàsiques equilibrades i desequilibrades en valor eficaç real.

OPTIM 1, Bateria de condensadors.

Les bateries automàtiques de condensadors sèrie OPTIM són equips dissenyats per a la compensació automàtica d'energia reactiva en xarxes on els nivells de càrregues són fluctuants i les variacions de potència tenen carència de segons, mitjançant maniobra per contactors. 

La seva simplicitat d'instal·lació, conjuntament amb la seva alta tecnologia i solidesa, fan de la sèrie OPTIM l'equip ideal per compensar la reactiva en instal·lacions on els nivells de càrrega són fluctuants.

 

Conclusió:

Mitjançant la incorporació d'equips per al monitoratge de paràmetres elèctrics s'aconsegueix saber:

 • La distribució de consums (en què i quant es consumeix)
 • El perfil de càrrega (quan es consumeix)

Permetent això, amb les dades, informes i gràfics obtinguts, prendre les mesures oportunes per:

 • Optimitzar i controlar permanentment les instal·lacions, facilitant el seu manteniment i la seva fiabilitat.
 • L'assoliment d'estalvis importants i la seva influència en la facturació anual d'energia elèctrica.
 • Preveure i comprovar els consums i la facturació d'energia elèctrica, tan general com distribuïts per destí (enllumenat, climatització, força motriu, etc.).

Si bé mitjançant les actuacions apuntades en aquest reportatge, es preveu un estalvi de l'11 al 24%, també disposem d'un document detallat denominat "Dossier-3SL-PLANTA EXPOSICIÓ I VENDA DE VEHICLES", del qual es dedueix l'assoliment d'una rendibilitat del 61% (estalvi anual de 13.000 euros) en inversió, que sobre el consum total de la planta representa un 23,6% d'estalvi de la facturació elèctrica anual.

 

Consum total d'energia reactiva en euros.

Consumo total de energía reactiva en Euros
Per suprimir la generació i la despesa en energia reactiva, s'ha instal·lat una bateria per a la compensació d'energia reactiva sèrie OPTIM de CIRCUTOR.
Es calcula un retorn d'inversió en un termini inferior a un any.

 

Consum total d'energia elèctrica en Euros.

Consumo total de energía eléctrica en Euros
Comparativa de l'estalvi energètic en Euros al 2012 i 2013.
S'han obtingut unes reduccions de l'11% al 24% 
Es pot observar que des del mes de juny (data de la implantació del sistema d'estalvi energètic en la seva totalitat) ha disminuït el consum d'energia elèctrica en Euros, també es pot apreciar el mateix canvi en la gràfica de consum de reactiva.
 S'han obtingut unes reduccions de l' 11% al 24%

 

pdf Descarregar aquest article en format PDF

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT