We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Articles

Com evitar penalitzacions per màxima demanda

on .

Cómo evitar penalizaciones por máxima demanda

El constant increment del preu de l'energia elèctrica fa que un dels principals objectius, per a tot tipus de consumidors, sigui l'aplicació de diferents fórmules per a la reducció de la factura elèctrica. Per tenir èxit en aquest àmbit, descriurem el funcionament del nou sistema de gestió de màxima demanda i control de potència desenvolupat por CIRCUTOR: Nova gamma MDC (MDC 4 i MDC 20).

Com interpretar una factura elèctrica?

Cal conèixer els diferents termes que apareixen en una factura elèctrica per poder identificar els punts sobre els quals podem actuar per reduir-la. Els conceptes més importants són: Terme d'energia, terme d'energia reactiva i terme de potència, essent aquest darrer l'objectiu d'aquest article.

Com veurem més endavant, una òptima gestió de la potència contractada ens permet:

 • Reduir la potència contractada per ajustar-se a la realment necessària.
 • Evitar penalitzacions per màxima demanda.
Simulación de factura del mercado español
 Simulació de factura del mercat espanyol
Terme d'energia.
 
Energia consumida (kWh) en cada període aplicant diferents preus estipulats per tarifa. 

Terme de potència.
 
Terme de potència (kW) variable en funció del contracte del client. És el màxim valor de potència al que s'ha arribat en el període de facturació durant un registre de 15 minuts (aquest temps pot variar a diferents països).  Sempre que es sobrepassi el valor contractat es cobrarà aquesta penalització.

Terme d'Energia Reactiva.
 Consum d'energia reactiva (kvarh) a cada període aplicant diferents preus estipulats per tarifa.  Depenent del valor del cosϕ l'usuari pagarà recàrrec per aquest terme. 

 

 

Tipus de càlcul de màxima demanda.

La màxima demanda és la potència instantània (en kW ó kVA) mitjana en un interval de temps definit, usualment cada 15 minuts. Hi ha diversos mètodes per al càlcul d'aquest paràmetre:

Finestra fixa (per bloc).

És el càlcul de màxima demanda en un interval definit (normalment cada 15 minuts). Un cop s'obté aquesta dada es guarda el valor i comença un nou càlcul dels següents 15 minuts; d'aquesta manera s'enregistrarien 4 valors per hora.

Finestra lliscant.

És el càlcul de màxima demanda en un interval definit (normalment cada 15 minuts). Un cop s'obté aquesta dada s'anirà refrescant cada minut amb el valor dels darrers 15 minuts; és a dir, cada minut (aquest temps pot ser variable) tindrem una dada de màxima demanda d'un interval de 15 minuts; d''aquesta manera s'enregistrarien 60 valors per hora.

Què podem fer per a evitar penalitzacions per màxima demanda a la factura elèctrica?

Per evitar recàrrecs per terme de potència ens hem d'assegurar que cap valor de màxima demanda sobrepassarà el valor de potència contractada.

A l'hora d'emetre una factura, s'agafa la dada de major valor durant el període de facturació i es compara amb la potència contractada. Sempre que aquesta dada sigui més gran que la potència contractada per l'usuari, hi ha una penalització econòmica a la factura. Per això, si durant el mes es supera la potència contractada, en un període de 15 minuts, això comportarà penalitzacions, inclús si només s'ha sobrepassat un sol cop durant tot el mes (un mes disposa aproximadament de 2880 períodes quarthoraris).

Pel cas particular d'Espanya, depenent del valor de maxímetre, la penalització pot suposar un augment molt important en el terme de potència, tal i com es descriu en la següent gràfica:

Incremento del término de potencia según se sobrepasa la máxima demanda (España- Tarifas 3.0 y 3.1)
 Increment del terme de potència segons es sobrepassa la màxima demanda (Espanya- Tarifes 3.0 y 3.1)

Com veiem al gràfic, si el valor enregistrat de màxima demanda supera un 10 % la potència contractada, el terme de potència s'incrementarà un 20 % i si el valor enregistrat de màxima demanda supera un 20 % la potència contractada, el terme de potència s'incrementarà un 50 % (pel cas d'Espanya).

Com controlar la màxima demanda?

Com hem anat veient, l'objectiu d'un control de potència és no superar el límit de màxima demanda contractada. Per això, s'ha d'instal·lar un sistema capaç de desconnectar càrregues no crítiques, en moments controlats, així com evitar la simultaneïtat a la connexió d'aquestes.

Aquestes càrregues han de ser de les que no afectin al procés principal de producció d'una empresa, tals com:

 • Llums.
 • Compressors.
 • Aires condicionats.
 • Bombes.
 • Ventiladors i extractors.
 • Embaladores.
 • etc.

Quins equips ens ajuden a evitar penalitzacions per màxima demanda?

El principal objectiu de la nova gamma MDC de CIRCUTOR és la de realitzar el control de la màxima demanda d'una instal·lació. Per assolir aquest objectiu, l'equip connecta i desconnecta càrregues elèctriques de la instal·lació (càrregues que no han de ser prioritàries) a fi d'assegurar que no s'excedeixi la potència màxima contractada, evitant ensurts en el rebut elèctric. A més, la gamma estesa MDC-20 permet un control per tarifes per adequar la connexió de les càrregues als períodes de menys cost energètic, evitant pics de consum per simultaneïtat de càrregues. 

MDC 4
 Dispositiu MDC 4 
MDC 20
 Dispositiu MDC 20  

 

Solució per a petita i mitjana industria.

MDC 4: Analitzador per al control de la màxima demanda per nivell.

MDC 4 és ideal per a les instal·lacions on es necessita un control bàsic de la demanda. Seguint unes senzilles passes de configuració podreu definir fins a 4 nivells màxims de potència per desconnectar càrregues no crítiques.

A més, MDC 4 incorpora un analitzador de xarxes intern per al càlcul de la màxima demanda (a més d'altres paràmetres elèctrics com tensió, corrent i potència). Cada cop que l'equip enregistra un excés de consum aquest desconnectarà una línia amb càrregues no crítiques per disminuir la potència i assegurar que la instal·lació no sobrepassi el límit de demanda, evitant d'aquesta manera penalitzacions per excés de màxima demanda.

Ejemplo de método de funcionamiento del MDC 4
 Exemple de mètode de funcionament del MDC 4

MDC 4
 MDC 4
 • Evita penalitzacions per excés de potència.
 • Disposa d'un analitzador de xarxes integrat.
 • Disposa de rellotge intern per a la sincronització de maxímetre.
 • Gestiona fins a 4 sortides independents.
 • Evita excessos per simultaneïtat a la connexió de càrregues.
 • Permet ajustar el vostre contracte a la realitat de la vostra instal·lació.

 

Solució per a gran indústria i infraestructures.

MDC 20: Registrador de dades amb servidor web per a la gestió  de la màxima demanda.

MDC 20 és un registrador de dades amb servidor web per a la gestió i control de màxima demanda. Gràcies a la seva gran versatilitat ofereix una gran varietat de possibilitats de programació.  MDC 20 gestiona càrregues no prioritàries i assegura el control de la màxima demanda per  no excedir el valor de potència contractada, evitant així recàrrecs a la factura elèctrica.

L'equip disposa d'un port de comunicacions Ethernet i un port RS-485 (Modbus RTU) a més de 6 sortides de relé per la gestió de càrregues i 8 entrades digitals per al comptatge de polsos d'altres comptadors o visualització d'estats. MDC 20 és ampliable fins a 48 sortides de relé i 48 entrades de polsos o estats, connectant 12 equips LM 4I/O per el canal de comunicacions RS-485 (amb 4 sortides/entrades cadascun).

L'equip disposa de base de dades interna (superior a un any de dades) amb servidor web, incorporant el software PowerStudio integrat per a la programació, configuració i visualització de l'estat de l'equip i dels diferents perifèrics associats al canal de comunicacions RS-485. A més, mostra de forma gràfica  la simulació del comportament del sistema segons la configuració programada.

Ejemplo de infraestructura del MDC 20
 Exemple d'infraestructura del MDC 20

MDC 20
 MDC 20
 • Evita penalitzacions per excés de potència.
 • Gestiona fins a 6 sortides i 8 entrades independents. Connexió/desconnexió de càrregues segons prioritat programada.
 • Ampliable fins a 48 entrades/sortides remotes per comunicacions RS-485 (usant LM 4I/O).
 • Controla automàticament la màxima demanda segons condicions, aplicant calendaris, perfils...
 • Simula  el comportament del sistema segons programació de l'equip.
 • Envia correus electrònics amb missatges personalitzats.
 • Guarda històrics superiors a un any.
 • Compatible amb qualsevol mestre de comunicació XML.
 • Genera i enregistra variables personalitzables per l'usuari (EnPI, %, kg, CO2, Euros, etc.).

 


Premeu aquí per obtenir més informació dels equips MDC 4 i MDC 20.

Nova gamma MDC per al control de la màxima demanda.

També podeu seguir les nostres publicacions al Twitter de CIRCUTOR, i a Linkedin.

 

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT