We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Articles

Consumir o acumular?

on .

 

Aquest és el dilema que solen enfrontar tots aquells que desitgen produir la seva pròpia energia.

Afortunadament l'ordenament tècnic i jurídic energètic ha aixecat el vet als sistemes d'acumulació integrats en les instal·lacions d'autoconsum amb energies renovables.

Es tracta d'un reconeixement en línia amb la lògica i consisteix en acumular l'energia excedent que poden produir els sistemes de generació amb energies renovables en hores de baix consum i elevada producció solar per poder, després, consumir-la quan el recurs decreix i la demanda augmenta. 

El Real Decret RD900/2015, aprovat el 10 d'octubre de 2015, admet els sistemes d'acumulació integrats en qualsevol projecte d'autoconsum amb energies renovables.

Malgrat la seva legalització, als sistemes d'acumulació, els queda encara superar un últim escull. En aquest cas en forma d'un impost, inclòs en l'esmentat Decret de regulació de l'Autoconsum. Efectivament, l'anomenta "terme fix" de l'impost al sol s'aplica tan sols als sistemes definits com a gestionables. És a dir, que poden produir energia a demanda i no només en funció dels capricis del recurs que utilitzen.

Sembla ser que poder gestionar en quin moment autoconsumir suposa un privilegi superior que ha comportat al legislador a afegir un sobrecost específic. Aquest fet contrasta amb els incentius que estan aplicant altres països de la Unió Europea per a la implantació dels sistemes d'acumulació no només en nous projectes d'autoconsum sinó com a millora de gestió per als ja existents.

Més enllà del contratemps temporal d'aquest impost a l'acumulació que està predestinat a desaparèixer en breu, per suposar una barrera administrativa al desenvolupament d'una activitat i que la pròpia Comissió Europea ha definit com a prioritat en la lluita contra el Canvi Climàtic.

Els sistemes d'acumulació s'estan popularitzant de forma ràpida tot i que enfronten altres reptes com són el cost, eficiència, duració i gestió.

Instal·lació de plaques fotovoltaiques en zona residencial

Instal·lació de plaques fotovoltaiques en zona residencial

Impacte del cost d'un acumulador electroquímic en un sistema d'autoconsum:

Incorporar un acumulador electroquímic a un sistema d'autoconsum pot arribar a suposar un increment del 60 al 100 % de la inversió a realitzar. Fet que posa en sèries dificultats obtenir una amortització raonable.

Donat el cost que suposa acumular electricitat, aquesta ha de ser l'última alternativa a l'hora d'escollir el sistema a implementar en un projecte d'autoconsum. Abans d'avaluar la capacitat de l'acumulador hem de conèixer exactament com es comportarà la demanda d'energia de la instal·lació i explorar quins consums poden ser reduïts amb la millora de l'eficiència o bé quines càrregues poden ser desplaçades a hores diürnes perquè siguin cobertes amb autoconsum instantani.

Impacte de la incorporació d'un acumulador electroquímic en l'eficiència d'un sistema d'autoconsum:

Cal tenir en compte que de forma instantània, la producció d'energia solar per a autoconsum pot tenir un rendiment mitjà superior al 90 %, mentres que l'energia que acumulem per ser consumida més tard difícilment podrà aconseguir un rendiment mitjà superior al 80 % i en alguns casos inferior inclús al 70 %.

Per tant, sempre serà més eficient i interessant modificar hàbits de consum, planificar que certes càrregues es connectin i consumeixin en les hores centrals del dia en lloc d'acumular aquesta energia en bateries per a després consumir-la en hores de baixa radiació.

Programar l'escalfament de l'aigua sanitària, la circulació d'una depuradora de piscina, augmentar la temperatura de consigna de la calefacció a primera hora de la tarda o redredar un dipòsit d'inèrcia del sistema de climatització són sistmes d'acumjulació de l'energia solar que no requereixen de gran inversió i que poden permetre, en molts casos, minimitzar la mida de les bateries que realment es requereixen i, per tant, millorar el rendiment econòmic del sistema simplement pel fet de no haver tingut pèrdues en els processos de càrrega i descàrrega de bateries.

Els kits fotovoltaics de CIRCUTOR per a sistemes aïllats de la xarxa contenen un conjunt de dispositius necessaris per autoconsumir energia de forma autònoma, en sistemes aïllats de la xarxa de distribució

Els kits fotovoltaics de CIRCUTOR per a sistemes aïllats de la xarxa contenen un conjunt de dispositius
necessaris per autoconsumir energia de forma autònoma, en sistemes aïllats de la xarxa de distribució

Impacte d'un acumulador electroquímic en la durabilitat d'un sistema d'autoconsum:

Un dels atractius de les instal·lacions d'autoconsum instantani és la llarga vida d'operació dels mòduls fotovoltaics. Amb garanties de 25 anys sobre la potència a produir per part dels fabricants, podem afirmar que un sistema d'autoconsum podrà funcionar al llarg de més de 30 anys generant electricitat, sense preveure majors despeses que la reparació i/o reposició puntual d'algun element electrònic de l'inversor.

En canvi, quan incloem un element acumulador en el sistema d'autoconsum, la vida de la bateria, utilitzant les tecnologies disponibles, obligarà a l'usuari a reinvertir en la seva reposició en un termini molt inferior al de la resta del sistema. Cinc anys en el cas de bateries de plom àcid amb electròlit gelificat i 10 anys en el cas de bateries d'Ió de Liti. 

Aquests tres impactes obliguen als dissenyadors de sistemes d'autoconsum a calcular els equips d'acumulació de manera que els avantatges de la seva utilització superin els inconvenients.

Avantatges dels sistemes d'autoconsum amb acumulació:

Sens dubte, el principal atractiu dels sistemes d'acumulació d'energia associats a l'autoconsum és la independència energètica. Poder produir i consumir l'energia produïda en el propi edifici i reduir al mínim el consum de xarxa o inclús realitzar-ne la desconnexió. Efectivament, el fet d'acumular l'energia solar excedentària en les hores centrals del dia ens permet augmentar el grau d'autoabastiment energètic. En sectors com el residencial, en els quals les càrregues solen concentrar-se a última hora de la tarda i primeres hores de la nit, l'acumulació pot permetre passar de percentatges d'autoconsum del 30 % a nivells del 60 a 90 % amb les corresponents reduccions d'emissions de gasos d'efecte hivernacle.

A més de l'increment del percentatge d'autoconsum, els sistemes d'acumulació permeten als edificis incrementar la seva seguretat en el subministrament. Al diposar d'una reserva d'energia, en cas de caiguda de la xarxa, certes càrregues sensibles poden seguir sent alimentades des del sistema solar inclús en absència de radiació. Finalment, una vivenda amb un sistema d'autoconsum amb acumulació pot utilitzar l'energia acumulada per minimitzar la demanda de puntes de potència de la xarxa i, per tant, reduir la seva potència contractada. Aquesta rebaixa de la potència contractada pot, en molts casos, ser de gran ajuda en la amortització de la inversió realitzada. Especialment en aquells casos amb consums en punta molt esporàdics, com per exemple, en vivendes de cap de setmana. O en sistemes amb bombament d'aigua estacional.

Aquest avantatge associat als sistemes d'acumulació també és de gran utilitat en aquells llocs en els quals la infraestructura de la xarxa de distribució no permet augmentar la potència contractada sense que sigui necessària una inversió desproporcionada. En aquests casos, un sistema d'autoconsum pot generar i acumular l'energia per donar resposta a la potència extra requerida i que no pot ser aportada per la xarxa.


Bateries per a acumulació d'energia de CIRCUTOR.
REA-Pb Bateria de plom àcido REA-Li Bateria d'Ió de Liti CirPower L'inversor més complet
REA-Pb
Bateria de plom àcido
REA-Li
Bateria d'Ió de Liti
CirPower
L'inversor més complet

La vida de la bateria, utilitzant les tecnologies disponibles, obligarà a l'usuari a reinvertir en la seva reposició en un termini molt inferior al de la resta del sistema. Cinc anys en el cas de bateries de plom àcid amb electròlit gelificat i 10 anys en el cas de bateries d'Ió de Liti.

Els CirPower Hybrid de CIRCUTOR, són inversors híbrids per a instal·lacions fotovoltaiques amb autoconsum. Són capaces de gestionar les càrregues d'excedents energètics en bateries i la seva posterior descàrrega per alimentar consums quan la potència instantània del generador solar no és suficient.


Vivenda de segona residència en zona de muntanya amb instal·lació d'autoconsum

Vivenda de segona residència en zona de muntanya amb instal·lació d'autoconsum.

Cas pràctic.

El cas descrit a continuació és el d'una vivenda de cap de setmana en alta muntanya amb un clima extrem, especialment a l'hivern. Aquest tipus de vivendes mantenen durant tot l'hivern els seus sistemes de calefacció actius per evitar la caiguda de les temperatures interiors per sota d'un cert valor de seguretat (14 … 16 ºC) per evitar el deteriorament accelerat dels seus tancaments, així com la dificultat d'assolir de nou les temperatures de consigna durant el cap de setmana.

Vista dels equips d'acumulació i conversió d'energia d'una instal·lació

Vista dels equips d'acumulació i conversió d'energia d'una instal·lació.

El consum en calderes de gasoli d'aquesta tipologia de vivendres sol ser de 3.000 a 5.000 litres per temporada. Mitjançant la incorporació d'un sistema de calefacció radiant modular alimentat per una instal·lació de mòduls fotovoltaics amb acumulació de 4 kW de potència i 7,2 kWh de capacitat així com d'un gestor de càrregues EDS s'ha aconseguit reduir a zero l'ús del combustible fòssil per al manteniment de temperatures en dies de no ocupació. A més amb el canvi de mode de treball, el sistema cobreix les necessitats elèctriques de la vivenda la resta de l'any i garanteix el subministrament bàsic en cas de caiguda de la xarxa, fet bastant habitual en zones de muntanya. Aquesta instal·lació, malgrat tenir un cost elevat té un termini d'amortització de sis anys i evita l'emissió a l'ambient de 14 T de CO2 a la atmosfera.

Esquema d'un sistema d'Autoconsum connectat a xarxa interior amb acumulació

Esquema d'un sistema d'Autoconsum connectat a xarxa interior amb acumulació.


Aquests sistemes fotovoltaics, han estat instal·lats gràcies a la col·laboració de: TIRDI (www.todoinstalaciones.com) i eticenergy SL. Aquests sistemes fotovoltaics, han estat instal·lats gràcies a la col·laboració de:
TIRDI (www.todoinstalaciones.com) i eticenergy SL. 

 

 

Podeu descarregar aquest document en format pdf PDFes  en  fr  de  pl  pt  

 

Contacteu amb nosaltres:
T. 93 745 29 00
 

 


Podeu informar-vos de les nostres notícies a la secció de notícies.
També podeu seguir les nostres publicacions en el Twitter de CIRCUTOR, i a Linkedin.

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT