We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Articles

El Real Decret 56/2016 sobre auditories energètiques

on .

 

El passat dia 13 de febrer es va publicar el RD 56/2016 referent a auditories energètiques, essent aquest una transposició parcial de la Directiva Europea 2012/27/UE relativa a la eficiència energètica, tractant d'assolir els objectius marcats en tema energètic a Europa per al 2020.

Com a resum, el Real Decret detalla els següents punts:

A quines empreses afecta el real decret?

 • L'auditoria energètica és d'aplicació per a grans empreses, considerades aquelles que tinguin més de 250 treballadors i/o tinguin un volum de negoci que excedeixi els 50 milions d'euros i un balanç general que excedeixi els 43 milions d'euros. D'igual manera, serà d'aplicació als grups socials establert en l'article 42 del Codi de Comerç. Queden excloses les PIMES i microempreses.
 • Les grans empreses hauran de fer una auditoria energètica cada 4 anys a partir de la data de l'anterior auditoria energètica.

Quan he de presentar l'auditoria?

 • Disposen d'un termini de 9 mesos per presentar la primera auditoria energètica. Termini màxim, el 14 de Novembre de 2016.

Com justifico el compliment del real decret?

 • Per justificar el compliment de les obligacions que estableix del Real Decret, les empreses o grups socials obligats podran emprar alguna de les dues alternatives següents:
  • Realitzar una auditoria energètica segons s'estableix en l'article 3 apartat 3, del mateix real decret
  • Aplicar un sistema de gestió energètica o mediambient, certificat per un organisme independent segons les normes europees o internacionals (como l'ISO 50001), sempre que inclogui una auditoria energètica conforme l'article 3 apartat 3 del mateix Real Decret.
 • Si l'empresa té una certificació d'eficiència energètica d'acord al RD 235/2013 tan sols cobrirà la part d'edificació, sempre i quan inclogui recomanacions per a la millora de l'eficiència energètica.

Com ha de ser l'auditoria energètica?

 • L'auditoria energètica ha de cobrir el 85% de l'energia total consumida, del conjunt de les instal·lacions ubicades en el territori nacional, i que formen part de les activitats industrials, comercials i de servei.
 • L'auditoria energètica haurà de basar-se en dades operatives actualitzades, mesurades i verificables.
 • L'auditoria ha de ser representativa i fiable per poder determinar les oportunitats de millora més significatives.
 • El transport, tant dins de les instal·lacions com les flotes de vehicles, haurà d'estar recollit en l'auditoria.
 • Es reflexaran els càlculs detallats i validats per a les mesures proposades, facilitant informació clara sobre el potencial d'estalvi
 • Les dades emprades en les auditories energètiques, hauran de poder-se emmagatzemar per als anàlisi històrics i traçabilitat del comportament energètic.
 • Les empreses o grups de societats han de conservar l'auditoria energètica en vigor i posar-la a disposició de les autoritats competents per a inspecció o qualsevol altre requeriment.
 • Les empreses i grups socials seran responsables d'actualitzar la informació continguda en les seves auditories, per ser recollides en el Registre Administratiu d'Auditories Energètiques; aquest registre serà públic i gratuït.
 • Es diposa de tres mesos després de la finalització de l'auditoria per ser registrada.

Quin requisit han de complir els auditors?

 • Els auditors han d'haber rebut i superat un curs específic d'auditories energètiques realitzat per un organ competent de la comunitat autònoma. Entre altres temes ha de conèixer la normativa d'execució d'auditories energètiques (UNE-EN 16247) i la realització de mesures de variables energètiques com intensitat, tensió elèctrica, reactiva, harmònics i consum d'energia.

Hi ha sancions per incompliment?

 • L'incompliment d'aquest Real Decret pot suposar sancions de fins a 60.000 € en matèria d'auditories energètiques

 

Real Decret 56/2016 auditories energètiques

 

 

Infografia sobre el
Real Decret 56/2016
sobre auditories energètiques

Cliqueu sobre la imatge per ampliar  >>

 

 

 

 

Real Decret 56/2016 publicat en el BOE (PDF)

 

 


Podeu informar-vos de les nostres notícies a la secció de notícies.
També podeu seguir les nostres publicacions en el Twitter de CIRCUTOR, i a Linkedin.

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT