We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Articles

Tot sobre auditories energètiques. Real Decret 56/2016

on .

 

Compliment dels objectius climàtics i d'energia

Els objectius fonamentals estan definits en tres fites:

Disminució del

 

Disminució del

 

Augment del

20%   20%   20%
del consum 
energètic
  d'emissions gasos 
efecte hivernacle
 
  en energies 
renovables

Introducció

El passat 14 de Novembre de 2016 va finalitzar el termini estipulat en el Real Decret 56/2016, publicat el 13 de Febrer del mateix any, per a la realització d'auditories energètiques. En aquest decret es defineixen tots els requeriments per a la seva correcta realització així com les diferents penalitzacions pel seu incompliment.

Malgrat que el termini per a la realització d'auditories ha vençut, existeix la possibilitat de presentar l'informe resultant abans del 13 de Febrer de 2017.

Com a resum, aquest decret pretén complir amb el paquet de mesures que garanteix el compliment dels objectius climàtics i d'energia marcats per la Comissió Europea per a l'any 2020. 

A quines empreses afecta el Real Decret 56/2016?

El RD 56/2016 dicta que la realització d'una auditoria energètica és d'aplicació per a grans empreses, amb més de 250 empleats o la facturació de la qual sigui superior a 50 M€ o el seu balanç general sigui de 43 M€. Grans societats també estan obligades a la seva realització. A més, el no compliment pot suposar sancions de fins a 60.000 €. Aquest tipus d'empreses definides en el Real Decret 56/2016,estan obligades a repetir l'auditoria energètica cada 4 anys des de la darrera auditoria.

Com justifico el compliment del Real Decret 56/2016?

Malgrat que el termini de realització i presentació d'auditories energètiques hagi expirat, és imprescindible que aquelles empreses que estiguin fora de termini planifiquin i executin la realització d'una auditoria pròpia. És important tenir en compte que les autoritats competents poden presentar-se de forma aleatòria demanant dades traçables sobre la implantació del Sistema de Gestió Energètica. Vegis un extracte de l'article 5 del Real Decret 56/2016: 

En l'apartat 1 "L'òrgan de la comunitat autònoma o de les ciutats de Ceuta o Melilla competent en matèria d'eficiència energètica portarà a termini, establirà i aplicarà un sistema d'inspecció de la realització de les auditories energètiques independent, motiu pel qual podrà realitzar quantes inspeccions consideri necessàries amb la finalitat de vigilar el compliment de l'obligació de realització d'auditories energètiques, en aquelles empreses a les que sigui d'aplicació aquest real decret, així com garantir i comprovar la seva qualitat".

En l'apartat 2 "La inspecció es realitzarà sobre una selecció anual a l'atzar d'almenys una proporció estadísticament significativa de les auditories energètiques realitzades encada període de quatre anys". 

Qui ha de complir-lo?


Això implica que davant la inspecció per part del personal funcionari de l'òrgan competent, el no disposar d'una auditoria en vigor comporta l'incompliment del RD 56/2016 i per tant la sanció per part de l'administració.

De quines solucions disposo per complir amb el Real Decret 56/2016?

Com hem vist, és totalment recomanable la realització d'un estudi energètic encara que hagi vençut el termini legal, per compliar amb l'actual marc legal.

La realització d'una auditoria energètica, per garantir els requeriments imposats en el Real Decreto 56/2016, pot realitzar-se mitjançant dos mètodes diferents: 

Solucions

Instal·lació d'un sistema fixe SGE (Sistema de Gestió Energètica)
Realització d'auditories amb equips portàtils

La implantació d'un Sistema de Gestió Energètica (SGE) requereix la instal·lació d'equips de mesura per a la realizació d'un registre continu de dades. D'aquesta forma s'obtindrà informació real i traçable, amb la finalitat de detectar anomalies i oportunitats de millora de cara a la reducció i millora del consum energètic, impactant directament en la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. 

La segona opció per realitzar una auditoria energètica és mitjançant la instal·lació d'equips de mesura portàtil amb la finalitat d'establir la línia base de consums d'una instal·lació, obtenint dades traçables per a la realització d'un pla estratègic de millora de consum i l'eficiència energètica de les instal·lacions.


CIRCUTOR ofereix MYeBOX®, un novedós analitzador de xarxes i qualitat de subministrament portàtil per ajudar a totes aquelles empreses que necessitin realitzar auditories energètiques, oferint al mercat una solució innovadora i de molt fàcil ús.

HI HA SANCIONS PER INCOMPLIMENT ?
L'incompliment pot suposar sancions de fins a 60.000 Euros en matèria d'auditories energètiques
  QUAN HA DE PRESENTAR-SE
L'AUDITORIA?

Cada 4 anys des de
l'última auditoria

Estalvi en desplaçaments, temps i diners


El que distingeix aquest equip dels que existeixen en el mercat, és la incorporació de connexió sense fils per a un control remot total.

MYeBOX®: El millor equip per a la realització d'auditories d'Eficiència Energètica.

MYeBOX®: El millor equip per a la realització d'auditories d'Eficiència Energètica

Pel que respecta a la realització d'auditories energètiques, CIRCUTOR presenta el seu nou analitzador de xarxes i qualitat de subministrament portàtil amb sistema sense fils: MYeBOX®.

L'equip està dissenyat per a la mesura i registre de paràmetres elèctrics i consums d'altres fonts d'energia, incorporant la darrera tecnologia per a la mesura portàtil. El que distingeix aquest equip dels que existeixen en el mercat, és la incorporació de connexió sense fils per a un control remot total.

L'equip incorpora un sistema de connexió Wi-Fi i/o 3G per poder configurar, monitoritzar i gravar dades mitjançant dispositius Smartphone o Table, des de qualsevol localització, sense necessitat d'estar present en la instal·lació. A través de l'APP gratuita MYeBOX® (versió Android i IOS) qualsevol usuari podrà configurar-lo, descarregar el registre, enviar-lo al servidor gratuit MYeBOX® Cloud, compartir-lo amb altres persones i rebre missatges d'alarma, mitjançant l'aplicació i sense cables. 

Entre altres avantatges, l'aplicació permet a l'usuari:

 • Visualitzar mesures a temps real
 • Iniciar i aturar el registre de dades
 • Accedir a les dades emmagatzemades i visualitzar-los
 • Enviar gratuïtament les dades emmagatzemades al servidor en el núvol: MYeBOX® Cloud
 • Enviar alarmes per correu electrònic
 • Compartir els arxius de forma senzilla

Addicionalment MYeBOX® combina dos sistemes d'emmagatzemament. La seva memòria interna li permet el registre de les variables de consum i esdeveniments de qualitat de subministrament en el propi dispositiu i el servidor MYeBOX® Cloud, permet emmagatzemar automàticament aquestes dades, de forma redundant, essent un espai gratuït en el núvol, el qual permet a l'usuari descarregar les mesures realitzades des de qualsevol lloc sempre que disposi d'accés a internet, realitzant-lo d'una forma ràpida i versàtil.

Quins avantatges aporta l'equip MYeBOX®?

Com hem vist, el RD 56/2016 no només pretén incentivar la reducció del consum energètic sinó que també pretén la reducció de gasos d'efecte hivernacle. Amb aquesta finalitat, els equips de la sèrie MYeBOX® no només registren les diferents variables de consum sinó que també registren les emissions de CO2 i el cost monetari d'aquesta energia (en qualsevol tipus de moneda: Euros, Dolars, Pesos,...).

Cal ressaltar que l'equip pot disposar de dues entrades digitals per realitzar un control total de la instal·lació. Les entrades poden programar-se per a la recolecció de pulsos d'altres comptadors ja siguin mecànics, d'aigua, gas, calor, etc. Aquesta funció es converteix en indispensable ja que una auditoria energètica no només es basa en l'estudi d'aspectes elèctrics sinó en un anàlisi dels fluxos d'energia o consums més representatius.

Nou sistema d'auditoria
ISO 50001
MYeBOX® et permet portar amb tu tota la informació de les teves mesures on vulguis i quan vulguis. 
Instrument indispensable per realizar qualsevol auditoria energètica o certificació ISO 50001.

Les entrades també poden usar-se per detectar canvis d'estat (obert/tancat) per tenir el control de seguretat, ja sigui per reportar un canvi d'estat en les proteccions (disparament d'un relé) o activació d'alarma d'intrusisme, incendi o inundació. Un canvi d'aquestes entrades també pot ser emprat per al canvi de tarifa, agrupant dades de consum, emissions i cost monetari de dues fonts diferents d'energia (xarxa / generador).

MYeBOX® et permet portar amb tu tota la informació de les teves mesures

A més de les seves dues entrades, MYeBOX® pot disposar de dues sortides de transistor per reportar alarmes. L'equip pot programar límits (valor i temps) per cada variable, inclosos esdeveniments de qualitat (buits, sobretensions, interrupcions o transitoris) o canvis d'estat de les entrades digitals per guardar l'esdeveniment en la seva memòria interna, activar la sortida de transistor a mode d'alarma i enviar un correu electrònic als responsables de manteniment per a un coneixement immediat de qualsevol alarma en la instal·lació.

Un error molt típic en aquest tipus d'aplicacions és una mala detecció de la variable de corrent degut a la selecció d'escala de pinça de corrent. Els equips de la sèrie MYeBOX® detecten automàticament l'escala de la pinça connectada i si està disponible de multiescala, és possible ajustar-la mitjançant l'APP. Si existeix un error en la programació d'escala de corrent, el més habitual és desplaçar-se a la instal·lació per canviar la configuració de l'equip i tornar a prendre mesures. Aquest procés comporta una despesa econòmica extra tant pel temps emprat com pel generat degut al desplaçament. Per mitigar aquest impacte econòmic, els equips MYeBOX® permeten el canvi d'escala a distància a més de poder aturar i tornar a registrar les mesures que pren l'equip.

Per últim, però no menys important és la gravació de variables que permet l'equip, també conegut com granularitat. És comú en els analitzadors de xarxes, la gravació de totes les variables en un temps fixe definit per l'usuari. MYeBOX® permet a l'usuari la selecció del període de gravació de qualsevol paràmetre de forma individual, podent escollir temps de registre d'1 segon, 1 minut, 5 minuts, 15 minuts, 1 hora o 1 dia per a cada variable. Aquesta novetat permet a l'usuari un control més precís de qualsevol variable podent programar a un temps menor les variables més crítiques com tensió o corrent i a un temps superior valors menys crítics com és l'energia.

MYeBOX® disposa de dues entrades digitals totalment configurables per l'usuari per ajustar-se a la necessitat de cada instal·lació.
MYeBOX® disposa de dues entrades digitals totalment 
configurables per l'usuari per ajustar-se a la
necessitat de cada instal·lació.
A més pot disposar de dues sortides de transistor per reportar alarmes.
A més pot disposar de dues sortides de transistor
per reportar alarmes.
L'equip també permet la selecció del període de registre de cada variable de forma independent.
L'equip també permet la selecció del període 
de registre de cada variable de forma independent. 

Redueix costos indirectes

El fet de disposar d'un control remot, implica una reducció directa en costos associats al transport. La realització d'una auditoria comporta una sèrie de desplaçaments a la instal·lació en qüestió. Anar a connectar l'equip, tornar per desconnectar-lo, descarregar la memòria, realitzar l'informe i tornar per a la presentació de solucions. A través d'un equip amb control remot i dades en el núvol, és possible descarregar la memòria de mode online i presentar l'informe al mateix temps que es desinstal·la l'equip, estalviant en nombre de desplaçaments i per tant, temps i diners.

Fig.1 A través de MYeBOX® és possible corregir, localment o a distància, qualsevol error d'instal·lació en els sensors de corrent.

Fig.1 A través de MYeBOX® és possible corregir, localment o a distància,
qualsevol error d'instal·lació en els sensors de corrent.

Cal remarcar que a través de connexió remota és possible solucionar problemes, molt típics en aquests estudis, de connexionat de l'equip. A través de la connectivitat remota és possible detectar fallades de configuració, reconfigurant l'equip remotament i tornant a activar la gravació de dades internes. Problemes tals com una pinça de corrent instal·lada incorrectament, comportarà a que l'energia calculada no sigui la correcta o problemes com la no correspondència entre fases de corrent i tensió, comporten errors en el càlcul del factor de potència, cosinus de phi, potència i energia.

Fig.2 A més, també és possible solucionar, localment o remotament, qualsevol error en el connexionat de la mesura de tensió.

Fig.2 A més, també és possible solucionar, localment o remotament,
qualsevol error en el connexionat de la mesura de tensió.

Sense la possibilitat de connectivitat remota aquests errors fan que s'hagin de repetir les gravacions (poden ser d'hores, dies o setmanes) amb el cost associat dels diferents desplaçaments per a la seva correcció.


Gràcies a la configuració remota de MYeBOX®, pots corregir els errors de connexió i obtenir les mesures correctes sense haver de tornar a desplaçar-se de nou a la instal·lació.

 

No oblidis la teva seguretat

Una mala configuració o connexió d'un analitzador de xarxes implica tornar a entrar en el quadre de distribució, amb els riscos elèctrics associats, per a la solució del problema. Si a més, les mesures són preses en Mitja Tensió, segurament s'hagi de dedicar més temps degut als protocols de seguretat.

A través de la configuració remota mitjançant Smartphone o Tablet, és possible resoldre tots aquests problemes, sense necessitat d'interactuar amb parts actives de la instal·lació, evitant el risc elèctric.

Realitza els teus informes automàticament i de forma gratuïta

Com hem vist durant l'article, MYeBOX® guarda els arxius registrats en la seva memòria interna i a més pot enviar-los automàticament al servidor en el núvol. Així doncs, la descàrrega de dades pot realitzar-se directament des de l'equip o accedint al servidor, podent inclús crear un enllaç per a la descàrrega i compartir-la amb qualsevol usuari.

CIRCUTOR ofereix la seva eina de software gratuïta Power Vision+ per a l'obertura d'arxius descarregats, on qualsevol usuari podrà visualitzar les dades registrades per l'analitzador, en format gràfica o taula a més de poder exportar-los a format Excel o TXT.

Power Vision+ ofereix la possibilitat de que cada usuari creï les seves pròpies plantilles en funció de l'estudi que necessiti realitzar, afegint gràfiques, taules, imatges, text...etc. Un cop creada la plantilla simplement s'ha de carregar qualsevol arxiu descarregat i el software emplenarà l'informe amb dades reals en la plantilla prèviament creada, podent ser imprès per presentar-lo als clients finals. D'aquesta forma, la realització d'un informe no es converteix en una tasca avorrida, estalviant temps i esforç en la creació d'informes.

A més, PowerVision+ pot realitzar un estudi automàtic de la qualitat de subministrament en tensió de cada instal·lació, aplicant la normativa actual de qualitat de subministrament EN 50160. Així, es podrà obtenir automàticament simplement prement un botó, un informe on s'indiqui l'estat de cada paràmetre elèctric segons marca la normativa actual.

 
myebox.es

Conclusions

Com ja coneixem, l'obligatorietat de complir amb el RD 56/2016 exigeix la realització d'auditories per part de grans empreses. A més del compliment de l'actual legislació, és important minimitzar l'impacte econòmic i climàtic per part de tots.

Des de CIRCUTOR animem a les empreses a la realització d'auditories energètiques per diversos motius:

 • Complir amb el marc legal vigent.
 • Millorar l'eficiència energètica total amb la finalitat de reduir consums i costos.
 • Potenciar els compromisos mundials per frenar el canvi climàtic.
 • Incentivar l'Ecoeficiència.

 

 

Podeu descarregar aquest document en format pdf PDF: es  en  fr

 

Contacteu amb nosaltres:
T. 93 745 29 00
 

 


Podeu informar-vos de les nostres notícies a la secció de notícies.
També podeu seguir les nostres publicacions en el Twitter de CIRCUTOR, i a Linkedin.

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT