We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Destacats

Bateries de condensadors automàtiques amb maniobra híbrida OPTIM HYB

on .

Màxima precisió en la compensació

 
No totes les instal·lacions necessiten el mateix equip de compensació

Els sistemes cap cop més desequilibrats, sumats a la implantació dels nous comptadors digitals, capaços de registrar de manera individual la reactiva en cadascuna de les fases, tant de caràcter inductiu com capacitiu, ens ha fet tornar a reinventa la compensació de l'energia reactiva.

 
Les bateries de condensadors tradicionals no garanteixen eliminar la reactiva

L'ús de sistemes de compensació  tradicionals, mesurant sobre una única fase i compensant amb condensadors trifàsics, provoquen una subcompensació o sobrecompensació del sistema, registrant valors de reactiva en el comptador de companyia i no garanteix l'eliminació de penalitzacions en la factura dels clients.

Gràcies a l'ús d'una compensació híbrida (amb 3 transformadors de corrent), el nou sistema patentat

 
 

 

 

 

 

 

per CIRCUTOR, ens permet compensar qualsevol tipus de consum connectant de manera ràpida, mitjançant tiristors, condensadors monofàsics entre fase i neutre. Aquests condensadors són substituïts per condensadors trifàsics quan s'estabilitza una demanda trifàsica, quedant d'aquesta manera habilitats els condensadors monofàsics a l'espera de noves necessitats de compensació ràpida i/o desequilibrades a la xarxa.


UNA REALITAT. Amb una bateria de condensadors tradicional:Amb una bateria de condensadors tradicional

LA SOLUCIÓ. Amb una bateria de condensadors OPTIM HYB:

Amb una bateria de condensadors OPTIM HYB


Reinventant la compensació d'energia reactiva

Bateries de condensadors híbrides

El canvi a nivell mundial de comptadors mecànics per comptadors digitals multifunció, capaçaos de mesurar l'energia reactiva fase a fase, obliga a canviar el concepte de compensació de l'energia reactiva.

Davant aquest nou panorama, per garantir l'eliminació total de penalitzacions per concepte de reactiva en les factures elèctriques de l'usuari, CIRCUTOR ha patentat les bateries híbrides, sèrie OPTIM HYB, capaços de mesurar igual que el comptador de companyia i compensar l'energia reactiva individualment en cadascuna de les fases.

Garantia de 0 € *

Garantia de 0 €

 

La mesura trifàsica, la velocitat de resposta i la compensació individual per fase ens dona la suficient seguretat per garantir al cliente 0€ per concepte de reactiva en la seva factura elèctrica.

* Sota una correcta selecció de l'equip i subjecta a les condicions de Garantia CIRCUTOR.


No te la juguis amb la reactiva

5 anys de garantia

Independentment del sector o de la potència consumida, el panorama elèctric actual ens fa trobar càrregues desequilibrades en tot tipus d'instal·lacions.

Les bateries Optim HYB de CIRCUTOR ofereixen Seguretat Exclusiva de 0€ * en penalització de reactiva, i perquè estem segurs et donem una garantia de 5 anys sobre l'equip.

* Sota una correcta selecció de l'equip i subjecta a les condicions de Garantia CIRCUTOR

Comerços

Energia reactiva en comerços

 

Compensació de càrregues connectades entre fase i neutro (màquines de fred, enllumenat, climatització…).

 

Catàleg: Bateries de condensadors OPTIM HYB

 
 

Fitxa de les Bateries de condensadors automàtiques amb maniobra híbrida OPTIM HYB (fitxa tècnica, manual, catàleg, etc.)

 

Podeu informar-vos de les nostres notícies a la secció de notícies.
També podeu seguir les nostres publicacions al Twitter de CIRCUTOR, i a Linkedin.

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT