We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Destacats

Els tres pilars de la transició energètica

on .

La transició energètica no és una obligació sinó una necessitat, per complir amb els objectius climàtics hem d'anar cap a un model energètic sostenible que potenciï l'ús de fonts d'energia renovables.

Els països industrialitzats generen la major part de la seva electricitat a partir de centrals elèctriques convencionals, com les de carbó, gas o nuclears. Aquestes plantes proporcionen un enorme benefici econòmic a les empreses generadores, on els usuaris paguen les seves necessitats energètiques comprant electricitat i combustible a les companyies de serveis públics pertinents. Aquest mode de subministrament, fàcil d'usar, sol comportar costos elevats i , des del punt de vista de l'ús racional de l'energia, bastant ineficient.

La transició energètica és difícil però no impossible, el primer pas és canviar la forma de generació de l'energia. Per a fer-ho cal descentralitzar els punts de generació. Aquest model energètic és conegut com a Generació Distribuïda (GD). Aquest sistema es basa en generar l'energia en el mateix punt on es va a consumir, reduint directament les pèrdues de xarxa, fet que contribueix a la preservació del medi ambient mitjantçant l'ús de fonts d'energia renovables.

La Generació Distribuïda té múltiples avantatges respecte del sistema convencional. Suposa beneficis tant a nivell tècnic, econòmic com mediambiental.

Tècnic

Millora la qualitat del servei elèctric perquè disminueix la probabilitat de fallada per caiguda de línies d'alta tensió al reduir-se el percentatge d'utilització de les línies.

Els sistemes GD són modulars i proporcionen flexibilitat al sistema de distribució elèctric. Això implica una instal·lació senzilla en un temps reduït. També proporciona un gran avantatge al sistema d'operació, mantenint la flexibilitat de la seva capacitat total, augmentant o disminuint el número de mòduls.

La GD redueix les pèrdues d'energia en les xarxes de distribució i transport.

Econòmic

Evita costos d'inversió en transmissió i distribució, generant un menor cost en infraestructures elèctriques, per tant, estalvis en operació i manteniment.

Reduir els costos de combustible degut a la millora de l'eficiència en el cas de les aplicacions de cogeneració. Aquests sistemes utilitzen el calor residual per a la seva reutilització en calefacció, refrigeració o per augmentar la seva eficiència mitjançant la generació d'electricitat, estalviant energia primària.

Ambiental

Redueix l'emissió de contaminants. La GD potencia l'autoconsum usant sistemes de generació in-situ. D'aquesta forma s'aconsegueix reduir el consum d'energia primària de fonts convencionals per la generació d'energia més neta com la d'un sistema fotovoltaic, a més d'evitar les emissions generades degut a les pèrdues de transmissió de les centrals a les ciutats.

Aquests sistemes poden comprendre múltiples sistemes de generació i emmagatzemament, permetent desplaçar la generació dels sistemes convencionals a generació solar o eòlica. No obstant, per arribar a aconseguir una transició energètica no n'hi ha prou amb descentralitzar els punts de generació i fer ús de fonts d'energia neta sinó que també cal canviar la forma de consumir. Per tant, l'èxit rau en canviar la consciència del consumidor i fer un ús racional dels recursos energètics.

La reducció del consum energètic es basa en tres pilars fonamentals:

Eficiència Energètica Elèctrica

És la reducció de les potències i energies demandades al sistema elèctric sense que afecti a les activitats normals realitzades en edificis, indústries o qualsevol procés de transformació. Una instal·lació elèctricament eficient permet la seva optimització tècnica i econòmica. És a dir, la reducció dels seus costos tècnics i econòmics d'explotació.

En definitiva, l'eficiència energètica comporta:

  • Ajudar a la sostenibilitat del sistema i medi ambient mitjançant la reducció d'emissions de CO2, amb l'optimització de la demanda d'energia.
  • Millorar la gestió tècnica de les instal·lacions augmentant el seu rendiment i evitant aturades de processos productius i evitant possibles avaries.
  • Reducció tant del cost econòmic de l'energia com del d'explotació de les instal·lacions.

Eficiència Energètica Elèctrica

Mobilitat elèctrica

La transició energètica no té cabuda sense la mobilitat elèctrica, el vehicle elèctric és el futur. La transició al vehicle elèctric suposa una reducció dràstica de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Simplement cal pensar en la diferència de rendiment entre un motor de combustió i un elèctric.

Un motor elèctric té un rendiment entorn al 95% mentres que un motor tèrmic del 30%. Per recòrrer 100 km, l'energia que consumeix un cotxe elèctric és tres vegades menys que un vehicle convencional.

Partint de la premisa que l'energia utilitzada per vehicles elèctrics pot provenir de fonts netes mentres que un de convencional només pot provenir de fonts fòssils.

Mobilitat elèctrica

Edificis de consum quasi zero (nZEB)

El consum en edificis suposa el 40% de l'energia total a Europa. Reduir el consum en edificis suposa un dels principals punts d'actuació per reduir la dependència energètica i així complir amb acords internacionals per frenar el canvi climàtic.

Per aquest motiu neix la Directiva Europea 2010/31/UE, relativa a l'eficiència energètica dels edificis, segons la qual tots els estats membres han de prendre mesures per a que a partir de l'any 2020 tots els edificis de nova planta siguin de consum energètic quasi nul (any 2018 per a edificis públics).

Els edificis de consum d'energia quasi nul nZEB (nearly Zero-Energy Building) tenen un nivell molt alt d'eficiència energètica i comfort, a més d'un consum energètic molt baix, procedent en la seva majoria de fonts renovables in-situ o de l'entorn.

Edificis de consum quasi zero (nZEB)

En definitiva, la transició energètica suposa una sèrie de reptes complexos a tractar però si es gestionen de manera adequada, els beneficis que suposa el nou model energètic, permetrà frenar el canvi climàtic i millorar la qualitat de vida de tots.

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT