UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Learn more

I understand

Artykuły na medal

Nowa gama statycznych baterii kondensatorów

włącz .

Zmiana typologii obciążeń w instalacji wymusza ewolucję klasycznej koncepcji kompensacji mocy biernej.

Najwyższej klasy parametry dostępne dla każdego

Gdy myślimy o pierwszym kroku w celu zoptymalizowania wydajności energetycznej w naszych instalacjach, to jedną z pierwszych, a zarazem najczęściej podejmowaną operacją jest kompensacja mocy biernej. W związku z pojawianiem się na przestrzeni czasu nowych potrzeb oraz nowych technologii, ciągła ewolucja technikw dziedzinie kompensacji stała się rzeczywistością.

System, który był stosowany od samego początku, azarazem najczęściej spotykany, to kompensacja mocy biernej w oparciu o baterie kondensatorów przełączanych za pomocą st yczników. Stanowi on nadal doskonałą metodę wykorzystywaną w instalacjach, w których krzywa obciążenia jest identyczna dla każdej z faz (system zrównoważony), a pobór energii nie ulega szybkim zmianom (wahania ponad 20 -sekundowe). Jednak wraz z upływem lat, ewolucją technologii, a także zwiększeniem obciążeń dynamicznych, pojawiły się systemy o większym stopniu niezrównoważenia oraz charakter yzujące się dużo szybszymi zmianami poboru energii.

Dlatego pojawiło się nowe rozwiązanie: - wykorzystanie przekaźników statycznych (przekaźniki półprzewodnikowe lub tyrystory) do przełączania kondensatorów w baterii. Opisana koncepcja kompensacji posiada szereg istotnych zalet w porównaniu z kompensacją poprzez przełączanie baterii kondensatorów za pomocą styczników, a mianowicie:

Zalety nowej gamy:
 • Zwiększenie szybkości odpowiedzi: zastosowanie przekaźników statycznych (tyrystory) stanowi najlepsze rozwiązanie w celu uzyskania kompensacji mocy biernej w instalacjach, w których wahania obciążeń charakteryzują się dużą zmiennością i są bardzo szybkie (rzędu ms). Przykłady spotykanych zastosowań: sprzęt spawalniczy, windy, schody ruchome, sprężarki, żurawie itd.
 • Brak zużycia mechanicznego: jako element elektromechaniczny, stycznik charakteryzuje się ograniczoną żywotnością mechaniczną, co powoduje konieczność okresowego wykonywania czynności serwisowych w celu zapewnienia prawidłowego działania sprzętu. Natomiast dzięki zastosowaniu tyrystorów, konieczność ta zostaje wyeliminowana, pociągając za sobą wydłużenie żywotności baterii kondensatorów oraz optymalizację kosztów konserwacji.
 • Zmniejszenie hałasu: z astosowanie s tyczników w iąże s ię z a ktywacją elementów mechanicznych, zwiększając poziom hałasu, co może być uciążliwe w instalacjach wykorzystywanych w zastosowaniach usługowych. Natomiast dzięki zastosowaniu tyrystorów, wspomniany hałas nie występuje.
 • Brak stanów przejściowych przy załączaniu: zastosowanie płyt sterowania załączaniem krokowym przy przechodzeniu napięcia sieciowego przez zero pozwala wyeliminować stany przejściowe przy załączaniu kondensatora, dzięki czemu wydłuża się jego okres eksploatacji i nie występują zakłócenia w sieci elektrycznej.

Nowy system kompensacji statycznej

 • Zwiększenie szybkości odpowiedzi
 • Brak zużycia mechanicznego
 • Zmniejszenie hałasu
 • Brak stanów przejściowych przy załączaniu

Zmiana typologii obciążeń w instalacji wymusza ewolucję klasycznej koncepcji kompensacji mocy biernej. Circutor, prekursor w dziedzinie baterii statycznych, rozwinął system kompensacji z zastosowaniem tyrystorów, uzyskując zrównanie kosztów baterii statycznych z filtrami z kosztem tradycyjnego systemu kompensacji z zastosowaniem styczników.


Na etapie początkowym, wysokie koszty tej technologii stanowił y problem dla firm, ponieważ inwestycja w baterię statyczną była związana z bardzo długimi okresami amortyzacji i w wielu przypadkach trudno było uzasadnić ten koszt, zwłaszcza gdy był on porównywany z kosztem baterii ze stycznikami.

W chwili obecnej, CIRCUTOR, będący prekursorem w dziedzinie rozwoju technologii wykorzystywanej w bateriach statycznych od nieco ponad 20 lat, dostosował nowo powstałe technologie do tej techniki kompensacji. Dział badań, rozwoju i innowacji rozwinął nową gamę baterii statycznych o cenie zbliżonej do ceny systemu kompensacji z użyciem styczników. W ten sposób został wyeliminowany problem ceny w przypadku w yboru statycznej baterii kondensatorów jako metody kompensacji mocy.

Z tego względu, CIRCUTOR wprowadzi ł nową gamę bater ii statycznych EMS-C, EMK, OPTIM FRE (z filtrami tłumiącymi) z now ym systemem kompensacji mocy z załączaniem za pomocą tyrystorów, idealnym zarówno do zastosowań przemysłowych, np. w urządzeniach do spawania łukowego, mechanizmach uruchamiających sprężarki, dźwigach lub zbloczach, jak i w sektorze usługowym, na przykład we wspólnotach mieszkaniowych - do kompensacji w windach ze względu na szybki rytm zmian stanów na wejściu i wyjściu.

Dzięki redukcji kosztów nowych gam bater ii statycznych oraz ich wysoko zaawansowanej technologii, sprawiamy, że ta opcja staje się realną i możliwą do zamortyzowania inwestycją w przypadku każdej instalacji.

New static compensation systemNowy system kompensacji statycznej, idealny zarówno do zastosowań przemysłowych,
jak i w sektorze usługowym, na przykład we wspólnotach mieszkaniowych - do kompensacji
mocy w windach ze względu na szybki rytm zmian stanów na wejściu i wyjściu.

Nowy system kompensacji statycznej, idealny zarówno do zastosowań przemysłowych, jak i w sektorze usługowym, na przykład we wspólnotach mieszkaniowych - do kompensacji mocy w windach ze względu na szybki rytm zmian stanów na wejściu i wyjściu. 

 

Pobierz w formacie PDF pdf es  en  fr  de  pl  pt  

 

AFQevo. Aktywny filtr wielofunkcyjne

włącz .

 

Najbardziej wszechstronne rozwiązanie problemów dotyczących jakości sieci

Wprowadzenie

Odbiorniki domowe i przemysłowe posiadają coraz więcej obwodów elektrycznych zasilanych prądem, którego przebieg nie jest czysto sinusoidalny. Na przykład, w silnikach stosowana jest coraz częściej regulacja częstotliwości, która wymaga przejścia z prądu przemiennego (AC) na prąd stały (DC), a następnie z prądu stałego na prąd przemienny. Ze względu na to, że dostarczany prąd jest zazwyczaj prądem przemiennym, coraz powszechniej wykorzystywane są konwertery elektroniczne (prostowniki, falowniki itd.) do przetwarzania DC-AC i AC-DC. Podobnie dzieje się z powszechnie używanymi odbiornikami jak komputery, lampy ledowe i wyładowcze, windy...

Z punktu widzenia sieci elektrycznej, przekłada się to na konieczność zasilania dużej liczby odbiorników, co powoduje prostowanie amplitudy prądu. W konsekwencji kształt fali pobieranego prądu zmienia się w taki sposób, że nie mamy już do czynienia z falą sinusoidalną, lecz nałożonymi na siebie falami sinusoidalnymi o częstotliwościach stanowiących wielokrotność częstotliwości sieciowej (harmoniczne). Rysunki 1 i 2 pokazują typowy pobór dla sieci z prostownikami jednofazowymi oraz dla sieci z prostownikami trójfazowymi. Ten typ prądów jest najczęściej spotykany w takich obiektach jak biura, centra handlowe, szpitale itd., i zawiera składową o wartości 50 lub 60Hz (podstawowa częstotliwość sieciowa) oraz serię składowych o częstotliwościach stanowiących wielokrotność tej wartości w różnych zawartościach procentowych. Te zawartości procentowe można mierzyć za pomocą analizatora harmonicznych, a także współczynnika zawartości harmonicznych - THD, który odzwierciedla stosunek między wartością skuteczną tętnienia oraz wartością skuteczną składowej podstawowej.

Rys. 1 - Typowe kształty fali sieci, w których występują odkształcenia

Skutkiem poboru prądu niesinusoidalnego jest również pewne odkształcenie napięcia wywołane spadkami napięcia w impedancjach przewodów i przekładników. W rejestrach można zauważyć lekkie odkształcenie napięcia w sieci jednofazowej (niski THD) oraz silniejsze odkształcenie w przykładzie sieci trójfazowej.

W obu przypadkach przebieg prądu wyraźnie różni się od sinusoidy oraz posiada wyższe wartości THD. W celu rozwiązania tego problemu oraz ograniczenia poziomów odkształcenia napięcia w punktach podłączenia odbiorców do sieci publicznej, istnieje szereg norm międzynarodowych, które ustalają dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych dla urządzeń i systemów podłączanych do sieci. Jak podano w Tabeli 1, najważniejsze spośród nich to normy dotyczące poziomów kompatybilności:

AFQevo

Tabela 1.- Międzynarodowe normy dotyczące dopuszczalnych poziomów emisji harmonicznych

 

Kilka podstawowych pojęć dotyczących harmonicznych

Aby lepiej zrozumieć problematykę harmonicznych, będziemy opierać się na kilku podstawowych pojęciach opisanych w wielu książkach i artykułach, a które streszczamy poniżej:

 • Źródłem problemów związanych z harmonicznymi są odbiorniki, które pobierają prądy odkształcone (tak zwane odbiorniki nieliniowe).
 • Propagacja harmonicznych u innych użytkowników podłączonych do tej samej sieci zależy od impedancji danej sieci, a to zależy od dystrybutora energii. Wartość impedancji nie jest dostępna w sposób bezpośredni, lecz można ją obliczyć w oparciu o dostępną moc zwarciową (im większa moc zwarciowa tym mniejsza impedancja).
 • Sam użytkownik posiada u siebie część sieci dystrybucji, która sięga aż do końcowego odbiornika. Zatem problem, który może u niego wystąpić na wejściu instalacji, można zrzucić na brak mocy zwarciowej, tym niemniej w wielu przypadkach, w odległych od przyłącza punktach może występować problem spowodowany przez impedancje instalacji.
 • Zgłębiając temat odkształceń w punktach oddalonych od przyłącza, należy pamiętać, że impedancja przewodów posiada bardzo istotną składową indukcyjną. Dlatego w wielu przypadkach należy nie tyle zapewnić dystrybucję energii za pomocą przewodów o bardzo dużym przekroju, ile ograniczyć indukcyjność na metr kabli, co uzyskuje się poprzez splatanie i skręcanie kabli dystrybucyjnych (rozwiązanie często odrzucane przez instalatorów ze względu na brak estetyki).
 • Problem odkształcenia napięcia w punkcie przyłączenia może zwiększyć się z powodu rezonansu między kondensatorami kompensacji współczynnika mocy oraz indukcyjnością sieci dystrybucji (przekładniki i przewody).
 • Środki naprawcze (filtry) powinny zostać zainstalowane możliwie najbliżej odbiorników generujących harmoniczne.

Podsumowując, rozwiązanie problemu harmonicznych jest rozwiązaniem o dwojakim charakterze: Z jednej strony, użytkownik powinien ograniczyć ilość prądów harmonicznych generowanych przez własne odbiorniki oraz powinien starać się zapewnić dystrybucję energii w swojej instalacji przy niskiej impedancji na metr przewodu. Z drugiej strony, dystrybutor energii elektrycznej powinien zapewnić minimalną wartość mocy zwarciowej i powinien dbać, aby użytkownicy nie przekraczali pewnych dopuszczalnych poziomów odkształcenia, by nie zaszkodzić swoim sąsiadom, z którymi współdzielą sieć.

Gdy poziomy harmonicznych wygenerowanych przez niektóre odbiorniki są niedopuszczalne dla zasilającego je systemu dystrybucji, należy zastosować filtry korekcyjne. W tym artykule skoncentrujemy się i rozwiniemy temat filtrowania.

 

Ograniczenia kompatybilności z powodu harmonicznych

Występowanie harmonicznych w sieci niesie ze sobą różne skutki. Najbardziej newralgiczne z nich wymieniono poniżej.

 • Pogorszenie jakości fali napięciowej, co ma wpływ na niektóre czułe odbiorniki.
 • Przeciążenie i możliwe wystąpienie równoległego rezonansu między indukcyjnością przewodu i kondensatorami kompensacji współczynnika mocy (PF).
 • Pogorszenie współczynnika mocy. Na skutek tego zmniejsza się zdolność sieci do zaopatrywania w moc, powodując konieczność jej przewymiarowania.
 • Przeciążenie kabli i przede wszystkim przekładników (bardzo duże zwiększenie strat w żelazie)
 • Problemy związane z nieoczekiwanym zadziałaniem zabezpieczeń

Aby uniknąć tych problemów, normy określają minimalną jakość zasilania, którą ustala się poprzez ograniczenie maksymalnych poziomów odkształcenia w fali napięcia dostarczanej do punktu przyłączenia do sieci publicznej. Te ograniczenia nazywane są granicami kompatybilności. Tabela 1 zawiera w skróconej formie wspomniane poziomy dopuszczalne w odniesieniu do harmonicznych w niskonapięciowych sieciach przemysłowych. Poszczególne klasy wymienione w tabeli dotyczą odpowiednio:

 • Klasa 1: Środowisko przemysłowe przewidziane do zasilania czułych urządzeń elektronicznych
 • Klasa 2: Zwykłe środowisko przemysłowe. Powszechnie stosowane poziomy dopuszczalne dla sieci publicznych
 • Klasa 3: Zakłócone środowisko przemysłowe (zazwyczaj z powodu obecności przetworników). Nieodpowiednie do zasilania czułych urządzeń.

AFQevo. Wielofunkcyjne Aktywne Filtry

Tabela 2 - Poziomy dopuszczalne dot. kompatybilności: Harmoniczne napięcia (Un %) w niskonapięciowych sieciach przemysłowych (IEC-61000-2-4)

Harmoniczne napięcia są powodowane przez spadek napięcia, który wywołują harmoniczne prądu na impedancjach sieci dystrybucji. Fakt ten został przedstawiony na Rys. 2. Zatem osiągnięcie tych granic zależy od dwóch czynników:

 1. Poziomu emisji harmonicznych prądu odbiorników: Im większa emisja, tym większe odkształcenie spowodowane spadkiem napięcia wywołanym przez prądy harmoniczne w sieci
 2. Impedancji sieci: Im większa impedancja, tym większy spadek napięcia dla tej samej wartości emisji harmonicznych prądu w odbiornikach

 

Tabela 3 - Granice dla emisji harmonicznych prądu dla Surządzenie < 33x Scc (EN-IEC-61000-3-4)

W tabeli 3 podano wartości graniczne emisji w sieciach niskonapięciowych, ustalone przez normę EN-IEC-61000-3-4 dla przyłączy, w których moc zastosowana w elementach zakłócających nie przekracza wartości (33xScc), gdzie Scc oznacza moc zwarciową odpowiadającą danemu przyłączu (proporcjonalna część całkowitej mocy zwarciowej, która odpowiada mocy zakontraktowanej).

 

Rys. 2 Schemat jednoprzewodowy, który pokazuje obniżenie jakości fali napięciowej spowodowane odbiornikami nieliniowymi

 

W jakich instalacjach niezbędne są filtry aktywne?

Niektóre z wcześniej sygnalizowanych problemów dotyczących zakłóceń mogą zostać złagodzone i skorygowane za pomocą filtrów. Filtry aktywne stanowią idealne rozwiązanie dla instalacji zawierających dużą ilość odbiorników jednofazowych i trójfazowych, generujących harmoniczne i charakteryzujących się różnymi sposobami poboru energii.

Filtry aktywne to urządzenia oparte na konwerterach z modulacją szerokości impulsu PWM. Dostępne są dwa rodzaje filtrów: filtry szeregowe i filtry równoległe. Zazwyczaj, w celu spełnienia norm IEC-61000-3.4 i IEEE-519, stosowane są filtry równoległe, które działają na zasadzie przesyłu do sieci harmonicznych pobranych przez odbiornik, w przeciwfazie, przy użyciu falownika. Rys.3 obrazuje tę zasadę działania, pokazując prąd odbiornika, filtra i sieciowy. Widać, że sumując IODBIORNIK + IFILTR uzyskuje się prąd ISIEĆ, który jest sinusoidalny.

Lotnisk i infrastruktury - Przemysł motoryzacyjny - Supermarkety i centra handlowe - papierniczym

Rys. 3 - Zasada działania równoległego filtra aktywnego

 

Roztwór

W urządzeniach do filtrowania stopniowo dodawane są funkcje uzupełniające w celu dostosowania ich do modyfikacji w instalacjach elektrycznych, które ze względu na poszerzenie lub zmiany sprzętu mogą wymagać zwiększonego filtrowania określonych harmonicznych lub zrównoważenia między fazami. Przydatna jest też często opcja kompensacji energii biernej w tych urządzeniach.

"Prosta interakcja
ekran dotykowy"

 

Jako rozwiązanie wyżej opisanych problemów, CIRCUTOR oferuje nowy filtr aktywny AFQevo. Jego nowa konstrukcja zapewnia następujące korzyści:

 • Jednostkowa zdolność filtrowania prądów 30 A z podziałem na fazy oraz 90 A dla przewodu neutralnego.
 • W przypadku, gdy potrzebna jest większa zdolność filtrowania, system może zostać poszerzony o nawet 100 filtrów aktywnych AFQevo połączonych równolegle.
 • Ograniczona osłona metalowa do montażu naściennego. Łatwa instalacja ze względu na wymiary.
 • System komunikacji zapewniający lepsze zarządzanie energią w instalacji.
 • Podłączenie od strony sieci lub obciążenia w celu większej elastyczności instalacji.
 • Regulacja priorytetu w celu filtrowania harmonicznych, kompensacji energii biernej oraz zrównoważenia faz.
 • Zmniejszenie prądów harmonicznych do 50. rzędu (2500 Hz).
 • Selektywna filtracja określonych harmonicznych. Kompensacja mocy biernej (indukcyjnej/pojemnościowej).
 • Zrównoważenie prądów fazowych. Model 4W pomaga w zmniejszeniu poboru energii w przewodzie neutralnym.

Znaczenie właściwego wyboru

Aby uzyskać optymalne wyniki, należy posiadać filtry takie jak AFQevo o prostym sposobie instalacji i zarządzania. Oto funkcje, które najbardziej ułatwiają obsługę urządzenia:

 • Uruchomienie za pomocą 3 kroków: podłączenie, konfiguracja, aktywacja.
 • Ekran dotykowy umożliwiający szybkie sterowanie
 • Alarmy takie jak błąd konfiguracji, biegunowość, temperatury, rezonans, napięcia, przeciążenie, styczniki, szyna prądu stałego itd.
 

"Pomagają one lepiej
zarządzanie energią"

AFQevo. PODŁĄCZENIE - KONFIGURACJA - AKTYWACJA

Polivalentes: różne konfiguracje i priorytety

Aktywne filtry są AFQevo bardzo wszechstronny, pozwalając różne konfiguracje i tryby Operacja. Wszystko dla zapisać je w obiektach różnych typów i najbardziej różnych sytuacjach.

Polivalentes: różne konfiguracje i priorytety

Zastosowanie guy wielofunkcyjne Aktywne filtry AFQevo cypel i przy obciążeniu.

 

Wnioski

Harmoniczne w sieciach dystrybucji energii elektrycznej są coraz częstszym zjawiskiem, powodując szereg problemów związanych z obniżeniem jakości fali napięciowej, konieczność przewymiarowania instalacji, a także generując znaczne straty dodatkowe. Oprócz przestrzegania norm ograniczających pobór harmonicznych, zaleca się filtrowanie wspomnianych harmonicznych, gdyż dzięki temu można zoptymalizować przekroje kabli, moc przekładników dystrybucyjnych oraz zmniejszyć straty w instalacjach i uniknąć strat w produkcji.

Rozwiązaniem tego problemu jest globalne i racjonalne wykorzystanie filtrów harmonicznych jak filtry aktywne, które stanowią idealny środek zaradczy niewymagający wysokich nakładów finansowych. Koszty filtrów można łatwo zamortyzować dzięki oszczędnościom osiągniętym w wyniku wyeliminowania strat, przedłużeniu żywotności niektórych podzespołów instalacji oraz optymalizacji infrastruktury dystrybucji energii elektrycznej (kable, kanały kablowe, przekładniki itd.).

 

Pobierz w formacie PDF pdf es  en  fr  de  pl  pt  

 

Kontakt:
t. (+34) 93 745 29 00
 

 


Możesz czytać najnowsze informacje w dziale wiadomości
Możesz również śledzić nasze publikacje na kanałach CIRCUTOR Twitter oraz LinkedIn

kedIn.

Odkryj nowe zestawy zapewniające wydajność energetyczną

włącz .

Dnia 13 lutego bieżącego roku został opublikowany nowy Dekret Królewski 56/2016 (RD 56/2016), który stanowi częściową transpozycję Dyrektywy Europejskiej 2012/27/UE.

Treść tego dekretu nakłada, na niektóre firmy, obowiązek okresowego wykonywania audytów energetycznych w celu poprawy ich wydajności, w oparciu o różne kryteria ustalone przez Unię Europejską, na przykład: polepszenie efektywności energetycznej o 20% poprzez zmniejszenie poboru energii, czy też zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (głównie CO2).

Pomimo braku konieczności wykonywania tego rodzaju audytów, coraz więcej firm wdraża systemy zarządzania energią (SGE). A co za tym idzie, przedsiębiorstwa zaczynają efektywnie zarządzać swoją energią: sporządzają rejestry poboru z podziałem na różne typy odbiorników (oświetlenie, klimatyzacja, siła itd.), a także wykorzystują interakcję z instalacją energetyczną w celu uniknięcia opłat karnych z tytułu przekroczenia maksymalnego poboru lub z tytułu poboru energii reaktywnej, stosując się do wymogów nowych dyrektyw oraz działając z myślą o przyszłych obszarach działalności.

Dlatego też, CIRCUTOR udostępnia swoim klientom nowe zestawy zapewniające wydajność energetyczną. Główną zaletą tych zestawów jest wbudowany rejestrator danych energetycznych (EDS) wraz z różnymi przyrządami pomiarowymi i kontrolnymi. Każdy zestaw ma możliwość rejestrowania i monitorowania pomiarów energetycznych przez okres ponad jednego roku i dodatkowo dysponuje różnymi ekranami SCADA, zaprojektowanymi przez firmę CIRCUTOR w celu zapewnienia interakcji z użytkownikiem za pomocą komputera osobistego, tabletu lub smartfona.

Dzięki tym wstępnie zdefiniowanym ekranom, użytkownik może skonfigurować dane swojej instalacji, zakresy alarmów oraz adres poczty elektronicznej w celu automatycznego wysyłania komunikatów o alarmach. W ten sposób każdy użytkownik może zainstalować samodzielnie zestawy, bez konieczności posiadania umiejętności w dziedzinie programowania.


Reactive Kit for energy efficiency

Reactive Kit for energy efficiency

It benefits from the attractive payback of a capacitor bank and features a built-in energy efficiency system.

CIRCUTOR's capacitor banks can feature the Reactive Energy Efficiency Kit as an option. The kits are composed of: a reactive energy regulator which, in turn, is a powerful power analyzer; an EDS energy efficiency manager; a special SCADA application; and a web server.

Reactive Kit for energy efficiency

You only need an Internet connection

Simply connect the unit via an Ethernet connection to control the main electrical parameters of the installation from your PC's browser.

The SCADA application loaded in the EDS informs the user when and how the main energy costs are being produced, in real time or time-delayed. This information is vital to analyse and reduce unnecessary consumption.

IMMEDIATE BENEFITS
 • Control the daily and monthly cos phi value, energy consumed, instantaneous active power and maximeter.
 • Learn more about the consumption curve, with the purpose of contracting the electric tariff with a cost/kWh that best suits your profile.
 • Record and monitor CO2 emissions.
 • Easy alarm setup on the screen and via email, with the purpose of avoiding reactive energy consumption and maximeter penalties.
 • Locate and avoid unnecessary consumption.
 • View the levels of current, voltage and harmonics.
 • Assign the relay outputs of the EDS to the maximeter measurements and configure visual or sound alarms.

Reactive Kit for energy efficiency


Essential Kit for energy efficiency

Essential Kit for energy efficiency

The easiest way to control and reduce your consumption. 

The Essential Energy Efficiency Kit is a compact unit that features: up to 5 power analyzers; an EDS energy efficiency manager; a special SCADA application; and a web server.

Essential Kit for energy efficiency

We make it easy for you.

The kit is supplied mounted in an enclosure, fully wired and with current transformers. Simply connect the unit via an Ethernet connection to control up to 5 independent lines from your web browser (for example, General, Air-conditioning-1, Air-conditioning-2, Lighting and Power).

The SCADA application loaded in the EDS informs the user when and how the main energy costs being produced, in real time or time-delayed. This information is vital to analyse and reduce unnecessary consumption.

MANY ADVANTAGES
 • Control the total consumption of the installation and in the main lines of the building, office, company, etc.
 • View the consumption curve, with the purpose of contracting the electric tariff with a cost/kWh that best suits your profile.
 • Record and monitor CO2 emissions.
 • Easy alarm setup on the screen and via email, with the purpose of avoiding reactive and excess power consumption penalties.
 • Analyse historical data to find and avoid unnecessary consumption in your installation.
 • Assign the relay outputs of the EDS to the power measurements and configure visual or sound alarms.

Essential Kit for energy efficiency


 
Odkryj nasze zestawy i ich liczne zalety:  es  en  fr  pt

 

 
 

W CELU UZYSKANIA DALSZYCH INFORMACJI, PROSIMY O KONTAKT:  

 

Możesz czytać najnowsze informacje w dziale wiadomości
Możesz również śledzić nasze publikacje na kanałach CIRCUTOR Twitter oraz LinkedIn

MYeBOX®. Więcej niż Przenośny

włącz .

MYeBOX® to innowacyjny, przenośny analizator sieci i jakości zasilania, idealny do wykonywania audytów energetycznych. Urządzenie posiada funkcję komunikacji WIFI i 3G (zależnie od modelu), co umożliwia jego zdalne konfigurowanie i monitorowanie za pomocą smartfona lub tabletu, bez konieczności fizycznej obecności przy instalacji.

Prostota

Najprostsza forma wykonywania audytów energetycznych za pomocą tabletu, posiadanego smartfona lub tradycyjnego komputera. Bez konieczności znajomości złożonego sposobu działania, który tak często cechuje przenośny analizator. Dzięki aplikacji specjalnie zaprojektowanej w celu ułatwienia Ci pracy, odkryjesz wiele powodów, aby wykonywać analizy energetyczne.

Pełna kontrola

Dzięki urządzeniu MYeBOX®, kontrola dowolnego parametru instalacji jest kwestią sekund. Oprócz tego, urządzenie wysyła, za pomocą poczty elektronicznej, alarmy związane z wszelkimi parametrami krytycznymi dla oszczędności energii lub prawidłowego działania instalacji (energia bierna, moc maksymetru, nadmierna wartość prądu, usterka napięcia itd.)

Połączenie

W erze informacji, odbieramy dużą ilość informacji w czasie rzeczywistym. Za pomocą komunikacji Wi-Fi i 3G, MYeBOX® umożliwia pełne skonfigurowanie analizatora oraz zdalne wyświetlenie wszystkich danych, z dowolnego miejsca i w dowolnym momencie.

Oszczędność

Sprzęt wymyślony, aby zaoszczędzić: Czas, Pieniądze i Energię. Przyspiesza czas instalacji oraz analizę pomiarów. Możesz zdalnie wykonać pomiar, wysłać go do MYeBOX Cloud i sporządzić odpowiedni raport, bez konieczności przemieszczania się w celu odinstalowania sprzętu.

MYeBOX® jest wyposażony w pamięć wewnętrzną oraz zawiera nowatorski system zdalnego przechowywania danych z możliwością dostępu za pomocą bezpłatnego serwera w chmurze MYeBOX® Cloud.

Almacenamiento de datos con MYeBOX®

W celu wykonania bardziej złożonych analiz, urządzenie oferuje możliwość niezależnego wyboru okresu rejestrowania każdej zmiennej, zapewniając dużą wszechstronność pomiaru.

Dzięki możliwości połączenia oraz wszechstronności analizatora MYeBOX®, wykonywanie audytów energetycznych jest bardzo proste.

Charakterystyki urządzenia
 • Komunikacja Wi-Fi / 3G (zależnie od modelu)
 • BEZPŁATNA aplikacja do sterowania i kontroli (Android i iOS)
 • Pomiar głównych parametrów elektrycznych oraz jakości zasilania.
 • 4 lub 5 wejść do pomiaru napięcia i prądu (zależnie od modelu)
 • Zdarzenia jakościowe w napięciu zgodnie z EN 50160
 • Rejestr stanów przejściowych/ kształtu fali
 • Klasa A według IEC 61000-4-30
 • 2 wejścia i 2 wyjścia tranzystorowe (zależnie od modelu)
 • Przesyłanie alarmów za pomocą poczty elektronicznej
 • Analiza rejestrów za pomocą BEZPŁATNEGO oprogramowania PowerVision Plus

Rewia

Tutorial

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do bezpłatnego połączenia z naszym portalem MYeBOX®

www.myebox.es

Portalem MYeBOX®

 

Więcej informacji: MYeBOX®. Przenośny analizator sieci elektrycznych.

SC3. Nowy wydajny przekładnik z rdzeniem dzielonym

włącz .

CIRCUTOR wprowadza na rynek nowe urządzenie SC3. Jest to wydajny przekładnik prądowy do odczytu wartości do 125 A, specjalnie zaprojektowany w celu zainstalowania na wyłączniku. Najbardziej charakterystyczną cechą tego przekładnika jest osłona z rdzeniem dzielonym, dzięki której nie trzeba odłączać zasilania podczas jego instalacji, ponieważ urządzenie jest wyposażone w otwierane okienko umożliwiające montaż bez konieczności manipulacji w instalacji elektrycznej.

Urządzenie umożliwia otwarcie tylko jednego zakończenia lub obu zakończeń, ułatwiając instalację w dowolnej rozdzielnicy elektrycznej, przy czym unika się w ten sposób problemów związanych z podłączaniem urządzenia w przypadku braku odpowiedniej ilości miejsca. Ponadto, SC3 posiada wyjście uzwojenia wtórnego 250 mA, zapewniające mniejsze straty niż w przypadku tradycyjnego przekładnika.

Urządzenie jest w pełni kompatybilne z gamą produktów MC firmy CIRCUTOR:

 

 


Możesz czytać najnowsze informacje w dziale wiadomości
Możesz również śledzić nasze publikacje na kanałach CIRCUTOR Twitter oraz LinkedIn

CVM-NET 4+. Zgodny z normami dotyczącymi efektywności energetycznej

włącz .

Obecna sytuacja

Obecne normy obowiązujące na rynku określają zasady dotyczące wdrażania nowych systemów zarządzania danymi o poborze energii, które pozwalają dowiedzieć się, jak i kiedy zużywamy energię w naszych instalacjach.

W tym roku, wchodzi w życie nowa dyrektywa europejska 27/2012/UE, która ustala cel na poziomie krajowym w zakresie polepszenia efektywności energetycznej dużych firm. Dyrektywa zobowiązuje zarządzających instalacjami, aby dysponowali danymi - które będzie można porównać i skwantyfikować - na temat sposobów wykorzystania energii w instalacjach Te informacje będą miały zasadnicze znaczenie dla uzyskania większej wiedzy i kontroli nad zachowaniem każdej instalacji, biorąc pod uwagę, że jednym z kluczowych celów dyrektywy jest uzyskanie 20% zmniejszenia zużycia energii.

Firmy są zobowiązane do wykonania audytów zewnętrznych, aby sprawdzić przestrzeganie nowych przepisów. Jako alternatywę dla audytu zewnętrznego, firmy mogą zainstalować własny system zarządzania energią, zwany skrótowo SGE.

Dodatkowo, normy takie jak ISO 50001, mające zastosowanie również w małych i średnich firmach, zalecają już ten rodzaj systemów w celu dokonywania pomiarów i kwantyfikacji zużycia energii z podziałem na strefy i sposób wykorzystania, gdyż są one przydatne przy podejmowaniu stałych działań optymalizacyjnych w różnych procesach i systemach energetycznych. 

W momencie podjęcia decyzji o sposobie instalacji systemu, widzimy, że charakterystyki instalacji elektrycznych nie zawsze są stałe, lecz często spotykaną sytuacją jest występowanie wielu kanałów jednofazowych w rozdzielnicach. Z tego względu, ważne jest zainstalowanie urządzeń, które będą potrafiły dokonywać pomiarów różnych rodzajów linii w ograniczonej przestrzeni, nie powodując konieczności instalowania nowych podrzędnych rozdzielnic pomiarowych.

Ta kwestia ma rzeczywiście fundamentalne znaczenie, ponieważ jeśli nie będzie można zainstalować analizatorów poboru energii w istniejącej rozdzielnicy, konieczne będą spore inwestycje w celu dostosowania systemu pomiarowego.


Rozwiązanie

Nowy wielokanałowy analizator sieci CVM-NET4+ został specjalnie zaprojektowany do zastosowań wielokanałowych w już istniejących rozdzielnicach, dostarczając informacje o ponad 750 zmiennych elektrycznych w celu pełnego zarządzania instalacjami. Sprawdź jego zalety:

 

Zajmuje mniejszą przestrzeń - Pozwala na oszczędność czasu - Zmniejsza koszty
CVM-NET4+
 • Od 4 do 12 analizatorów w pojedynczym urządzeniu
 • Jednoczesny pomiar w liniach trójfazowych i jednofazowych
 • Scentralizowanie danych w jednym punkcie pomiarowym
 • Wykorzystanie wydajnych przekładników MC1 i/lub MC3.

CVM-NET 4+

 

CVM-NET4+-MC-RS485-C4 to wielokanałowy analizator sieci zajmujący niewielką przestrzeń i umożliwiający scentralizowany pomiar ponad 750 zmiennych elektrycznych.

Uniwersalny pod względem konfiguracji, umożliwia wykonywanie pomiarów w systemach jednofazowych, trójfazowych lub kombinację obu systemów.

Urządzenie posiada jedno wejście napięcia trójfazowego, dzięki czemu zaoszczędza się czas podczas instalacji, a ponadto zapewnia kombinację do 12 konfigurowalnych kanałów pomiaru prądu za pomocą wydajnych przekładników MC

Dane uzyskane przez analizator przekazywane są przez szynę komunikacyjną RS-485 z protokołem Modbus/RTU do programu monitorującego SCADA: PowerStudio / PowerStudio Scada / PowerStudio Scada Deluxe.

CVM-NET4+
 • Ponad 750 parametrów elektrycznych
 • Format szyny DIN.
 • Rozmiar obejmujący jedynie 6 modułów.
 • Odczyt 12 kanałów jednofazowych lub kombinowanych z
  trójfazowymi kanałami prądowymi.
 • Pomiar prądu za pomocą wydajnych przekładników
  serii MC (.../250 mA).
 • Komunikacja RS-485 (Modbus RTU).
 • 4 programowalne wyjścia cyfrowe.
 • Z możliwością założenia plomby.
 • Kompatybilność z programem PowerStudio / PowerStudio
  Scada / PowerStudio Scada Deluxe.

1. Instalacja

Oszczędność miejsca

Zazwyczaj, z powodu dużej ilości sprzętu i niezbędnego okablowania, zapewnienie odpowiedniej przestrzeni stanowi problem. Jednak nie w przypadku CVM-NET4+, urządzenie to posiada połączenie w szynie DIN z osłoną 6 modułów, co umożliwia dostosowanie do każdej rozdzielnicy elektrycznej.

Oszczędność miejsca

Pozwala na oszczędność czasu

Dzięki swojej konstrukcji, CVMNET4+ posiada tylko jedno połączenie do pomiaru napięcia, co zapobiega podłączaniu nawet 12 linii i stanowi idealne rozwiązanie dla pomiaru w rozdzielnicach. 

Wykorzystanie wydajnych przekładników MC1/MC3 ułatwia szybkie podłączanie kanałów prądowych, a poza tym zapewnia mniejszy pobór prądu niż w przypadku tradycyjnych przekładników.

Pozwala na oszczędność czasu

Oszczędność kosztów

Możliwość oszczędności środków, dzięki zainstalowaniu jednego urządzenia zamiast nawet dwunastu analizatorów jednofazowych, 4 trójfazowych lub dowolnej kombinacji wymienionych analizatorów. CVM-NET4+ zapewnia te same funkcje w jednym urządzeniu. 

Dodatkowo, za pomocą jednego okablowania komunikacyjnego (RS-485) użytkownik może przesłać informacje, poprzez Modbus RTU, do programu monitorującego i zarządzającego energią PowerStudio Scada.

Oszczędność kosztów


2. Konfiguracja

Urządzenie o rozmiarze jedynie 6 modułów, może zawierać kombinację 12 kanałów pomiarowych, zarówno jednofazowych jak i trójfazowych, zapewniając tym samym wyjątkową uniwersalność działania. W ten sposób można uzyskać dane o poborze energii w poszczególnych liniach, grupując informacje poprzez platformę PowerStudio, PowerStudio Scada lub PowerStudio Scada Deluxe

Dzięki temu można sporządzać szczegółowe raporty o poborze energii z podziałem na strefy i sposób wykorzystania, tworząc system dostosowany do nowych potrzeb i przepisów, jak na przykład norma EN 16247 lub nowa dyrektywa europejska 2012/27/UE.

Oprócz tego, CVM-NET4+ z 4 wyjściami przekaźnikowymi może kontrolować obciążenia lub alarmy, zapewniając tym samym sprawniejsze zarządzanie instalacją.

Wielofunkcyjny charakter urządzenia zapewnia liczne konfiguracje w jednym urządzeniu:

WIELE KONFIGURACJI

Zobaczmy kilka przykładów zastosowań:

Warsztaty

Warsztaty

Usługi

Usługi

Restauracje

Restauracje

Biura

Biura


Produkty powiązane z CVM NET 4 +

 Program do monitorowania i zarządzania energią PowerStudio Scada i PowerStudio Deluxe Wydajne trójfazowe przekładniki pomiarowe, specjalnie zaprojektowane do modułowych rozdzielnic elektrycznych 

Program

Program do monitorowania i zarządzania energią PowerStudio Scada i PowerStudio Deluxe 

CIRCUTOR od dawna opracowuje wydajne i niezawodne narzędzia, które przekazują informacje dotyczące parametrów elektrycznych lub poboru energii ze zdalnie sterowanych lub przenośnych urządzeń pomiarowych do scentralizowanego systemu, gdzie uzyskane dane mogą być odczytywane i wykorzystywane. Nasze narzędzie nazywa się PowerStudio Scada i obejmuje wszystkie opcje niezbędne do analizowania pozyskiwanych danych i do podejmowania decyzji umożliwiających zapewnienie efektywności energetycznej w naszych instalacjach.

Wydajne trójfazowe przekładniki pomiarowe, specjalnie zaprojektowane do modułowych rozdzielnic elektrycznych

System pomiarowy MC, oferuje przedsiębiorcom istotne zalety, podczas fazy wdrażania i instalacji analizatorów sieci i liczników w rozdzielnicach elektrycznych.

System MC3 składa się z trzech kompaktowo ułożonych, wydajnych przekładników. Dzięki ich parametrom, system staje się prosty i nowoczesny i można go zastosować w rozdzielnicach 63 A, 125 A i 250 A.

System MC1 pozwala na poszerzenie linii w rozdzielnicach elektrycznych poprzez zwykłą zmianę uzwojenia wtórnego przekładnika, gdyż jest to wielozakresowy system o ograniczonych rozmiarach.


Zastosowanie

Skala obliczenia wskaźnika efektywności PUE

Siedziba firmy CIRCUTOR, zlokalizowana w Viladecavalls (Barcelona), jest klarownym przykładem wdrożenia systemu zarządzania energią (SGE - Sistema de Gestión Energética). 

Dzięki pomiarom z urządzeń takich jak CVM-NET4+, możemy dokonać podziału poszczególnych poborów energii na strefy i sposób wykorzystania. W ten sposób, zadanie podziału na segmenty poboru energii jest względnie proste, co pozwala nam w każdej chwili dysponować informacjami o tym, gdzie, jak i kiedy zużywana jest energia elektryczna i pomaga w podejmowaniu decyzji mających na celu polepszenie wydajności energetycznej.

Kontrola instalacji wykonywana jest za pomocą programu do zarządzania energią PowerStudio Scada, który umożliwia monitorowanie, sporządzanie wykresów, tabeli, ekranów Scada, raportów i alarmów, rejestrując wszystkie parametry w bazie danych, aby zapewnić ich śledzenie w systemie.

Oprócz tego, innym wyrazistym przykładem zastosowania są centra przetwarzania danych (CPD), w których oblicza się PUE (Power Usage Effectiveness) jako zmienną umożliwiającą pomiar wydajności centrów przetwarzania danych. 

W tym celu, należy połączyć pomiar obciążeń trójfazowych jak moc wejściowa sali serwerów, moc systemów zasilania UPS i klimatyzacji, z jednofazowymi obciążeniami jak pobór energii przez serwery na wyjściu systemów zasilania UPS. W ten sposób uzyskuje się dane dotyczące efektywności zużycia energii łącznie z danymi dotyczącymi strat w systemach zasilania UPS, a tym samym - dane dotyczące efektywności systemu.

System zarządzania energią

 

Pobierz w formacie pdf PDF: es  en  de  fr  pl  pt

 
 

Więcej informacji o CVM-NET4+-MC-RS485-C4. Wielokanałowy analizator sieci

 

Możesz czytać najnowsze informacje w dziale wiadomości
Możesz również śledzić nasze publikacje na kanałach CIRCUTOR Twitter oraz LinkedIn

Wszystko co należy wiedzieć o audytach energetycznych

włącz .

 

Osiągnięcie wyznaczonych celów w zakresie klimatu i energii

Podstawowe cele wyrażone za pomocą trzech wielkości:

Zmniejszenie o   Zmniejszenie o   Zwiększenie o
20%   20%   20%
zużycia energii   emisji gazów
cieplarnianych
  produkcji energii
odnawialnych

Wprowadzenie

Dnia 14 listopada 2016 roku upłynął termin wykonania audytów energetycznych, określony w Dekrecie Królewskim 56/2016 opublikowanym dnia 13 lutego tego samego roku. We wspomnianym dekrecie zdefiniowano wszystkie wymagania niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia audytu energetycznego oraz różne rodzaje sankcji przewidzianych w przypadku jego niewykonania.

Reasumując, dekret ma na celu wdrożenie wymaganego pakietu środków, który gwarantuje osiągnięcie celów w zakresie klimatu i energii wyznaczonych przez Komisję Europejską na rok 2020.

Czytaj więcej + 

Zestaw zapewniający wydajność energetyczną

włącz .

Zestaw "Energia bierna" zapewniający wydajność energetyczną

Skorzystaj z atrakcyjnej amortyzacji baterii kondensatorów i zastosuj w swoim sprzęcie system zapewniający wydajność energetyczną.

Baterie kondensatorów firmy CIRCUTOR oferują możliwość wbudowania Zestawu "Energia bierna" w celu zapewnienia wydajności energetycznej. Zestaw składa się z regulatora energii biernej będącego wydajnym analizatorem sieci, urządzenia sterującego wydajnością energetyczną EDS z wbudowaną aplikacją SCADA, zaprojektowaną w celu zarządzania energią oraz serwera internetowego.

Główne korzyści związane z instalacją Zestawu "Energia bierna" to:

 • Możliwość uniknięcia opłat karnych z tytułu poboru energii biernej oraz funkcja maksymetru - dzięki alarmom przekazywanym pocztą elektroniczną lub wyświetlanym na ekranie.
 • Lokalizowanie i unikanie niepotrzebnego poboru energii.
 • Kontrolowanie wartości cos φ dla każdego dnia i miesiąca, poboru energii, chwilowej mocy czynnej oraz funkcja maksymetru.
 • Znajomość krzywej obciążenia elektrycznego oraz kosztu/kWh w celu zakontraktowania najbardziej odpowiedniej taryfy elektrycznej w zależności od każdego profilu.
 • Wizualizacja poziomów prądu, napięcia i współczynnika zawartości harmonicznych (THD).
 • Rejestracja i monitorowanie emisji CO2.
 • Powiązanie wyjść przekaźnikowych EDS z pomiarem maksymetru oraz konfiguracja alarmów wizualnych lub dźwiękowych.

Zestaw "Energia bierna" zapewniający wydajność energetyczną


Zestaw Podstawowy zapewniający wydajność energetyczną

Najłatwiejszy sposób, aby kontrolować i ograniczyć pobór energii elektrycznej.

Zestaw Podstawowy zapewniający wydajność energetyczną jest to kompaktowe rozwiązanie obejmujące do 5 analizatorów sieci do pomiaru i kontroli energii.

Aplikacja SCADA wbudowana w EDS dostarcza użytkownikowi dane o tym, w jaki sposób i kiedy ma miejsce główny pobór energii, w czasie rzeczywistym (on-line) lub w sposób odroczony (off-line), pokazując i rejestrując wszystkie informacje niezbędne do wykonania analiz energetycznych w celu ograniczenia lub wyeliminowania niepotrzebnego poboru energii.

Główne korzyści związane z instalacją Zestawu Podstawowego to:

 • Kontrolowanie całkowitego poboru energii w instalacji oraz w głównych przewodach w budynku, biurach, firmie itd.
 • Analizowanie danych historycznych w celu lokalizacji i uniknięcia niepotrzebnego poboru energii w naszej instalacji
 • Wizualizacja krzywej obciążenia elektrycznego oraz kosztu/kWh w celu zakontraktowania najbardziej odpowiedniej taryfy elektrycznej w zależności od każdego profilu.
 • Uniknięcie opłat karnych z tytułu przekroczenia maksymalnego zapotrzebowania na energię elektryczną lub z tytułu poboru energii biernej, dzięki alarmom przekazywanym pocztą elektroniczną lub wyświetlanym na ekranie.
 • Rejestracja i monitorowanie emisji CO2.
 • Powiązanie wyjść przekaźnikowych EDS z pomiarem maksymetru oraz konfiguracja alarmów wizualnych lub dźwiękowych.

Zestaw Podstawowy zapewniający wydajność energetyczną


You can read our news in the news section.
You can also follow our publications on CIRCUTOR's Twitter account, and on LinkedIn.

WiBeee: Informacje o poborze energii w zasięgu ręki

włącz .

 

Ekspert w wydajności, zawsze pod ręką

Obecnie, w erze informacji, my, konsumenci energii musimy umieć pozyskać dane dotyczące poboru energii elektrycznej, aby podjąć działania mające na celu polepszenie wydajności energetycznej naszych instalacji i uzyskać istotne oszczędności na fakturze za energię elektryczną.

W związku tym, z powodu trudności jakie sprawia uzyskanie danych z zainstalowanych liczników elektronicznych, jako użytkownicy, nie możemy odpowiednio zareagować przed otrzymaniem faktury za energię elektryczną.

Dlatego też, aby pomóc nam zrozumieć, jak zużywamy energię i w jaki sposób możemy zmniejszyć jej zużycie, CIRCUTOR wprowadza na rynek jeden z najbardziej innowacyjnych produktów ostatnich lat: Wibeee.

 


 

Co to jest Wibeee?

Wibeee jest to analizator poboru energii, jednofazowy lub trójfazowy, z połączeniem bezprzewodowym Wi-Fi, służący do pozyskiwania danych elektrycznych, które ułatwią nam podjęcie odpowiednich decyzji, gdy zrozumiemy, w jaki sposób zużywamy energię elektryczną.

Urządzenie można umieścić w dowolnym punkcie instalacji, co ułatwi nam wykrycie wszelkich problematycznych punktów, w których energia nie jest wykorzystywana w sposób wydajny. W konsekwencji, Wibeee przyczynia się w dużej mierze do ograniczenia poboru energii poprzez zdalną aktywację alarmów w sytuacji przekroczenia żądanego poboru energii.

Wibeee staje się zatem idealnym narzędziem, które sprawia, że nasze instalacje elektryczne są wydajne, umożliwiając nam jednocześnie przejęcie kontroli nad nimi i podjęcie decyzji, na co wydajemy nasze pieniądze. I na koniec - jako urządzenie z możliwością personalizacji, Wibeee pokazuje wszystko, czego wcześniej nie mogliśmy zobaczyć.

  Właśnie ograniczasz zużycie energii

Po podłączeniu poprzez Wi-Fi, uzyskujemy natychmiast dostęp do danych chwilowych za pomocą naszego smartfona, tabletu lub komputera osobistego i możemy wyświetlić w czasie rzeczywistym wartości naszego poboru energii elektrycznej. Oprócz tego, Wibeee prześle wszystkie dane do serwera w chmurze (serwer Cloud), umożliwiając nam wyświetlenie i porównanie, w przyjazny sposób, poszczególnych rejestrów historii poboru energii.

Dzięki Wibeee już nie musisz obawiać się niespodzianek na fakturze za energię elektryczną, lecz w prosty sposób uczysz się zarządzać zużyciem energii elektrycznej.

Bez okablowania. System bezprzewodowy

 

Dokładny pomiar

Wibeee. Bez okablowania. System bezprzewodowy

  Wibeee. Dokładny pomiar
Cały system został zaprojektowany, w celu monitorowania
informacji za pomocą bezprzewodowej sieci komunikacyjnej.
Ty i Wibeee - bez żadnych przeszkód.
 

Jeśli myślisz, że tak prosta instalacja pociąga za sobą zmniejszenie precyzji pomiaru, jesteś w błędzie. Wibeee charakteryzuje się minimalnym błędem pomiaru, zapewniając gwarancję dokładności pomiarów typową dla wszystkich urządzeń firmy Circutor.


 

W jaki sposób Ci pomaga?

Za pomocą dowolnego urządzenia typu smartfon, tablet lub komputer osobisty oraz wykorzystując zintegrowany serwer sieciowy lub bezpłatną aplikację Wibeee Circutor, dostępną w IOS-ie lub Androidzie, Wibeee pokazuje Ci dane chwilowe i historyczne dotyczące poboru energii elektrycznej. To znaczy: umożliwia bezpośrednie połączenie poprzez Wi-Fi w celu wyświetlenia Twoich danych.

Analizator poboru energii elektrycznej oferuje również możliwość skonfigurowania go w taki sposób, aby zapewnić automatyczne wysyłanie danych do serwera w chmurze (serwer Cloud) w celu rejestracji danych. Dzięki podłączeniu Wibeee do Internetu, można wyświetlać dane chwilowe lub historyczne za pomocą naszego smartfona lub otrzymywać skonfigurowane na nim powiadomienia. Połącz się z platformą internetową, aby skonsultować dane, dokonać analizy, skonfigurować swój profil użytkownika itd. Oprócz tego, rejestry analizatora w chmurze mogą zostać w pełni zintegrowane z dowolną platformą istniejącą na rynku.

W ten sposób, Wibeee staje się idealnym narzędziem optymalizującym wydajność Twojej instalacji elektrycznej: kontroluje i zapewnia wizualizację Twoich oszczędności energetycznych, a także pomaga w podejmowaniu prawidłowych decyzji w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną.

Kontrola poboru elektrycznej, oszczędności

 

Nie boimy się porównań

Wibeee. Kontrola poboru elektrycznej, oszczędności

  Wibeee. Nie boimy się porównań
Wibeee gromadzi niezbędne dane dotyczące zużycia
energii elektrycznej i pomaga nam je interpretować, poznać
nasz profil poboru energii oraz zapewnić oszczędności na
fakturze za energię.
 

Wibeee pozwala analizować naszą instalację lub inne instalacje poprzez dokonanie porównań między wieloma Wibeee lub między różnymi okresami czasu, zgodnie z preferencją użytkownika. Wypróbuj, czy działania podjęte w celu uzyskania oszczędności energetycznych, dają spodziewane rezultaty.


 

Dziecinnie prosta instalacja! Tak łatwa jak przypięcie magnesu na Twojej lodówce

Instalacja każdego urządzenia do pomiaru energii elektrycznej może być skomplikowaną czynnością, wymagającą odpowiedniej przestrzeni i czasu na wykonanie okablowania. Wibeee jest niezwykle prosty w instalacji. Aby go zamontować, wystarczy dziesięć sekund.

Nasza technologia, wykorzystująca mocowanie za pomocą zacisku, opiera się na chronionym patentem systemie DINZERO i polega na prostym zamocowaniu urządzenia w kablu lub w górnej części małego wyłącznika automatycznego. Po włączeniu, urządzenie zaczyna przetwarzać zmierzone parametry na informacje, w celu przesłania ich przez połączenie bezprzewodowe.

Złożone instalacje

 

Instalacja Wibeee

Złożone instalacje

  Instalacja Wibeee
Inne systemy wymagają okablowania urządzeń nie zajmujących przestrzeni, powodując ryzyko porażenia prądem i utraty precyzji.  

Wyjąć urządzenie z pudełka i przybliżyć je do wyłącznika. To wszystko. Bez przekładników ani dodatkowych odbiorników, zapewnia wymaganą precyzję.

System patentem. Nowa technologia

   

Wibeee. System patentem. Nowa technologia

  Wibeee. System patentem. Nowa technologia

PROJEKT DIN-Zero
Wibeee nie zajmuje przestrzeni. Naprawdę. Żadnej przestrzeni w Twojej rozdzielnicy elektrycznej.

 

POŁĄCZENIE-Zero
Doskonale wpasowuje się do każdej rozdzielnicy elektrycznej bez konieczności jakiegokolwiek okablowania.

 


W jaki sposób korzystać z Wibeee?

Wibeee rejestruje parametry elektryczne instalacji, aby umożliwić ich wizualizację w dogodnym dla nas miejscu. Na komputerze w biurze, na smartfonie w kawiarni na rogu lub na tablecie, gdy leżymy na kanapie. Wibeee można również zintegrować z pozostałymi urządzeniami kompatybilnymi z systemem PowerStudio SCADA.

Dane zostają zarejestrowane na serwerze w chmurze CIRCUTORA lub mogą zostać przesłane do własnego serwera lokalnego, przy czym Ty sam decydujesz, który z systemów jest najbardziej dostosowany do Twoich potrzeb. Po zarejestrowaniu danych, możemy uzyskać do nich dostęp w następujący sposób:

Wibeee rejestruje parametry elektryczne instalacji

LOKALNIE

 

CLOUD

Zintegrowana w urządzeniu aplikacja internetowa do konfiguracji i wizualizacji danych. Przeglądanie za pomocą IP urządzenia.

 

Aplikacja w serwerze internetowym z bazą danych w chmurze. Przeglądanie za pomocą wibeee.circutor.com

MOBILNIE

 

PowerStudio SCADA

Aplikacja specjalnie zaprojektowana do używania w urządzeniach mobilnych Android i iOS. Kontrola poboru energii z dowolnego miejsca.

 

Kompatybilny z systemem zarządzania i monitorowania danych. Z możliwością integrowania z pozostałymi urządzeniami w Twojej instalacji.

Aplikacja Wibeee CIRCUTOR. Kontrola w Twoim zasięgu za pomocą smartfona lub tabletu

Aplikacja Wibeee Circutor jest używana do rejestracji wszystkich zainstalowanych urządzeń Wibeee, a poza tym umożliwia monitorowanie poboru energii i innych zmiennych elektrycznych w czasie rzeczywistym lub wyświetlanie danych historycznych zarejestrowanych w chmurze.

Wibeee Circutor pozwala nam podłączyć smartfon lub tablet do sieci SSID każdego Wibeee, w celu graficznej wizualizacji kilku prostych kroków umożliwiających instalację urządzeń, dołączenie ich do grup, a następnie ich monitorowanie.

App Wibeee CIRCUTOR

Po skonfigurowaniu sprzętu, możemy nim sterować z dowolnego punktu instalacji, bez żadnego wysiłku, mając możliwość sprawdzenia stanu naszej instalacji, danych historycznych dotyczących poboru energii oraz powiadomień, np. o przekroczeniu poboru energii biernej, zadziałaniu zabezpieczeń lub usterce w baterii kondensatorów.

App Wibeee CIRCUTOR

Pobierz bezpłatną aplikację:

   

Download App Wibeee

 

Descarga App Wibeee 

Portal Wibeee CIRCUTOR. Kontrola w Twoim zasięgu za pomocą komputera osobistego

Po zainstalowaniu analizatora poboru energii elektrycznej Wibeee, urządzenie zaczyna przesyłać dane do serwera w chmurze, gdzie będą one przechowywane w celu umożliwienia ich wizualizacji w dowolnym momencie, bez konieczności podłączania do Wibeee. Oprócz tego, na portalu internetowym możemy skonfigurować urządzenie, wygenerować alarmy lub porównać wartości poboru energii między różnymi, zainstalowanymi przez nas analizatorami Wibeee.

Wibeee CIRCUTOR Portal

Po zarejestrowaniu na platformie, uzyskujemy dostęp do poszczególnych ekranów umożliwiających zarządzanie i porównywanie wartości naszego poboru energii.

Indywidualne zarządzanie

Platforma internetowa pokazuje nam ogólne podsumowanie poboru energii elektrycznej (energia, emisja CO2 i koszt w euro) z możliwością generowania alarmów z powodu przekroczenia określonej wartości poboru.

Dodatkowo, możemy wyświetlić wykresy przyrostowe mocy czynnej, kosztów, emisji (oraz temperatury zewnętrznej z serwera zewnętrznego) dla dowolnego okresu, a także wyeksportować dane w formacie excel i wyświetlić podsumowanie kosztów dla wybranego okresu.

ogólne podsumowanie poboru energii elektrycznej

Na stronie internetowej możemy wyświetlić również zarejestrowane dane takich zmiennych elektrycznych jak: napięcie, prąd, moc pozorna, moc czynna, moc bierna, energia czynna, energia bierna, częstotliwość i współczynnik mocy dla dowolnego okresu.

wyświetlić również zarejestrowane dane takich zmiennych elektrycznych

Porównania

Po zarejestrowaniu poszczególnych urządzeń Wibeee, będziemy mogli je porównywać między sobą, aby dowiedzieć się, który z nich jest najbardziej wydajny i jaki pobór energii odnotowuje każdy z nich. Ten aspekt jest bardzo przydatny w instalacjach o podobnej topologii, ponieważ urządzenie, które najlepiej zarządza energią, może służyć jako przykład dla pozostałych, pomagając zmienić niewłaściwe zwyczaje użytkowania.

Oprócz tego, jeśli zainstalujemy wiele analizatorów Wibeee w jednej instalacji, będziemy mogli podzielić pobór energii w zależności od rodzaju odbiorników (oświetlenie, klimatyzacja, siła itd.) oraz sprawdzić, jak i kiedy zużywamy energię.

Porównania

 

 

 

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do bezpłatnego połączenia z naszym portalem Wibeee:

wibeee.circutor.com

 

 
 

Consumption analyzer WIBEEE (datasheet, instrukcja obsługi, katalogi, ...)

 

Możesz czytać najnowsze informacje w dziale wiadomości
Możesz również śledzić nasze publikacje na kanałach CIRCUTOR Twitter oraz LinkedIn

circutor32x32

Kontakt

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Wsparcie techniczne

(+34) 93 745 29 19

SAT