We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Condicions generals de venda

1. Generalitats

1.1 Les vendes i subministraments d’equips i materials elèctrics (en endavant, els Subministraments) a efectuar per CIRCUTOR, SA (en endavant el Venedor) es regiran per les presents Condicions Generals de Venda, excepte en tot allò que estigui expressament acordat de forma diferent en document contractual i que constitueixi les condicions particulars del mateix. Per tant, no té valor, a tots els efectes, qualssevol altres condicions que no s’hagin acceptat expressament pel Venedor.

1.2 Es considerarà que les presents Condicions Generals han estat comunicades al Comprador des del moment en què se li comunica la plana web on es troben aquestes o rep una oferta del Venedor acompanyada d’aquestes Condicions. Alternativament, es consideraran com a comunicades si el Comprador les va rebre prèviament en el decurs de la seva relació comercial amb el Venedor; considerant-se en tots aquests casos acceptades pel Comprador, a tots els efectes, en cursar la comanda.

2. Objectiu i abast de les ofertes

2.1 Tret que el venedor realitzi una oferta específica, els preus aplicables són els que apareixen a la llista de preus del Venedor en vigor en la data en la qual es realitzi la comanda. Quan el Venedor hagi emès una oferta, els preus i condicions de l’oferta es referiran exclusivament als productes (especificacions i quantitats) especificats en la mateixa i seran vàlids durant un mes, excepte estipulació contrària.

2.2 El venedor es reserva el dret a realitzar qualsevol canvi en qualsevol moment, en particular en relació al format, la forma, el color, les mides o materials, dels productes, representacions, descripcions i especificacions presentades en els seus catàlegs o fullets.

3. Perfecció de la compravenda

L’acceptació per part del Comprador d’una oferta del Venedor, haurà de materialitzar-se en tot cas, amb una ordre de comanda del Comprador i seran d’aplicació les condicions descrites en aquest document.

4. Formalització de comandes i abast del subministrament

4.1 L’abast del subministrament haurà d’estar clarament especificat en la comanda del Comprador. La comanda no es considerarà efectiva sense l’acceptació del Venedor. La no recepció per part del Comprador d’una notificació d’acceptació o rebuig de la comanda del Venedor, no implica la seva acceptació.

4.2 El Subministrament inclou únicament els equips i materials objecte de la comanda, a excepció dels casos en els quals, en la comanda del Comprador que hagi estat acceptada pel Venedor, s’inclogui explícitament alguna documentació, informe, suport o servei addicionals.

5. Preus

5.1 Els preus del Subministrament són nets, sense incloure IVA ni qualsevol altre impost, dret o taxa, que es repercutiran posteriorment en la factura amb els tipus corresponents. Tret d’estipulació contrària en la comanda acceptada pel Venedor, el Venedor inclourà en el preu del Subministrament l’embalatge ordinari utilitzat pel Venedor, excloent qualsevol altre embalatge i es consideraran situats en fàbrica del Venedor.

5.2 Els productes objecte d’una comanda viatgen per compte i risc del Comprador i, en cas d’expedir-los el Venedor, ho farà a ports deguts. El Venedor podrà establir acords, condicions o propostes a partir de les quals podrà fer-se càrrec del transport i assegurança del subministrament. En tals casos, el Venedor es reserva el dret d’escollir el medi i companyia de transport i assegurança.

5.3 Els preus indicats en l’oferta s’entenen per a les condicions de pagament especificades en la mateixa. Si aquestes condicios de pagamanet es modifiquessin, els preus de l’oferta serien revisats.

5.4 Les tarifes de preus poden modificar-se en qualsevol moment, en tal cas es notificaria amb quinze dies d’antelació.

6. Condicions de pagament

6.1 La comanda del Comprador inclourà les condicions de pagament del Subministrament. També es podran emprar unes condicions de pagament prèviament especificades en el marc d’un acord de relació comercial contínua entre el Comprador i el Venedor. Aquestes condicions de pagament hauran d’atenir-se al previst en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures contra la lluita contra la morositat en operacions comercials, sense superar en cap cas els terminis màxims establerts en la mateixa. En qualsevol cas, les condicions de pagament es mantindran sempre dins del marc legal vigent.

6.2 El pagament es realitzarà en les condicions acordades, en el compte bancari del Venedor o mitjançant altre procediment acordat. El pagament es realitzarà sense cap deducció tal com retencions no acordades, descomptes, despeses, impostos o taxes, o qualsevol altra deducció.

6.3 En cas de retard en els pagaments per part del Comprador, aquest haurà de pagar al Venedor, sense cap requeriment i a partir de la data de venciment del pagament, els interessos de demora del pagament retardat, que es calcularan conforme al previst en l’article 7 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre. El pagament d’aquests interessos no alliberarà el Comprador de l’obligació de realitzar la resta de pagaments en les condicions acordades.

6.4 En cas de que el Comprador incorri en retards en els pagaments acordats, el Venedor podrà suspendre de forma provisional o definitiva, a la seva elecció, l’enviament del Subministrament o l’execució dels serveis associats al mateix, sense perjudici de requerir-li al Comprador la realització dels pagaments retardats i de reclamar-li, en el seu cas, compensacions addicionals per aquesta suspensió del Subministrament o execució dels serveis acordats.

6.5 L’impagament d’un termini en la data de venciment provocarà automàticament el venciment i l’exigibilitat de totes les quantitats degudes pel Comprador incumplidor, independentment de la forma en què s’hagués instrumentat el pagament (lletres de canvi, pagarés o altres). Tanmateix, el Venedor es reserva el dret de suspendre l’execució de les seves pròpies obligacions fins el pagament complet de les quantitas degudes i exigir la indemnització de costos prevista en l’article 8 de la Llei 3/2004 de 29 de desembre.

6.6 Els equips i materials objecte de comanda es subministraran sota reserva de domini a favor del Venedor, fins al total compliment de les obligacions de pagament del Comprador, que quedarà obligat a cooperar i adoptar les mesures necessàries o convenients i les que proposi el Venedor per salvaguardar la seva propietat sobre els equips i materials.

6.7 Quan coincideixin períodes de venciment amb períodes vacacionals, no s’acceptaran retards en els pagaments per part del Venedor ni s’admetran ajornaments ni circulars que els refusin. Igualment no s’admetrà qualsevol contingut similar dins de les condicions de la comanda, especificades pel Comprador.

7. Terminis i condicions d’entrega

7.1 El termini d’entrega s’entén per al material posat en la posició i condicions indicades en la comanda acceptada. En cas de no especificar-se’n la posició d’entrega, es considerarà el Subministrament situat a la fàbrica o magatzems del Venedor. Per a que el termini d’entrega obligui al Venedor, el Comprador haurà d’haver complert estrictament amb el programa de pagaments, en el seu cas.

7.2 Els terminis queden condicionats a la disponibilitat dels equips i materials, i a qualsevol altra circumstància existent que pogués influir, en el moment de la recepció de la comanda en ferm per part del Venedor expedida pel Comprador. Qualsevol ampliació o modificació posterior de la comanda, convertirà la comanda en una comanda nova, reiniciant-se tots els processos i revisant-se de nou totes les condicions i terminis.

8. Recepció

8.1 Un cop rebut el Subministrament, el Comprador verificarà el contingut del mateix en un termini no superior a 15 dies des de la seva recepció, per a comprovar eventuals defectes i/o faltes que poguessin ser imputables al Venedor, comunicant, en el seu cas, de forma immediata i per escrit al Venedor l’existència d’aquests defectes i/o faltes.

8.2 Un cop transcorreguts 15 dies des de la recepció del Subministrament per part del Comprador sense que el Venedor hagi rebut una comunicació escrita sobre eventuals defectes o faltes, es considerarà que el Subministrament ha estat acceptat.

9. Devolució de materials. Reclamacions

9.1 En cap cas el Venedor admetrà devolucions de materials sense previ acord al respecte amb el Comprador. S’estableix un termini de 15 dies des de que el Subministrament ha estat rebut pel Comprador, per a que aquest notifiqui al Venedor la seva intenció de realitzar una devolució i la justificació de la mateixa, i acordi amb el Venedor, en el seu cas, les condicions i el procediment de la devolució. En qualsevol cas, les reclamacions del Comprador al Venedor hauran de realitzar-se per escrit i de forma fefaent, mitjançant l’acompanyament del formulari “autorització CIRCUTOR” degudament complimentat, amb la finalitat de garantir un servei post-venda àgil i eficaç.

9.2 Les devolucions o enviaments d’equips o material a les instal·lacions del Venedor, ja sigui per al seu abonament, substitució o reparació s’hauran de fer sempre a ports pagats.

9.3 En cas d’una devolució per error en la comanda o per altres causes alienes al Venedor, l’acceptació de dita devolució estarà subjecta a l’acord de participació, per part del Comprador, en els costos de revisió i acondicionament i que, en cap cas seran menors d’un 15% del valor net de l’equip tornat.

9.4 El Venedor no admetrà devolucions de materials que hagin estat desprecintats del seu embalatge original, utilitzats, muntats en altres equips o instal·lacions, o subjectes a desmuntatges aliens al Venedor.

9.5 El Venedor tampoc admetrà devolucions de productes dissenyats o fabricats específicament per a la comanda.

10. Garanties

10.1 El Venedor garateix els productes que hagin subministrat en lo referent a defecte de materials, fabricació o acoblament per un període de dos anys (3 anys a la Unió Europea) a partir de la data de recepció, ja sigui aquesta explícita (superació proves de recepció, acordades entre Venedor i Comprador i enviament per escrit d’acceptació del Subministrament), o tàcita (15 dies després d’enviament al Comprador sense comunicació escrita al Venedor indicant alguna disconformitat) o de 18 mesos a partir de la data en que es notifiqui que el Subministrament està disponible per a enviament, el que succeeixi abans.

10.2 La garantia expressada en l’apartat 8.1 consisteix en la reparació, en els tallers del venedor, o el subministrament substitutiu dels elements que s’hagin reconegut com a defectuosos, bé per defectes del materials o per defectes de fabricació o d’acoblament.

10.3 La reparació o substitució d’un element defectuós del Subministrament no varia la data d’inici del període de garantia del conjunt del Subministrament, que serà la indicada en l’apartat 8.1. Tanmateix, l’element reparat o substituït tindrà dos anys de garantia a partir de la seva reparació o substitució.

10.4 Queden exclosos de la garantia els danys o defectes deguts al desgast normal per utilització dels equips. A més queden exclosos de la garantia, la qual es considerarà igualment caducada, els danys i defectes originats originats per conservació o manteniment inadequats, emmagatzemament o manipulació errònia o negligent, ús abusiu, muntatges defectuosos, variacions en la qualitat del Subministrament elèctric, modificacions introduïdes en el Subministrament sense aprovació del Venedor i en general qualsevol causa que no sigui imputable al Venedor.

11. Limitació de responsabilitat

La responsabilitat del Venedor, els seus agents, empleats, subcontractistes i proveïdors per les reclamacions derivades del compliment o incompliment de les seves obligacoins contractuals, no excedirà en conjunt del preu bàsic contractual i no inclourà en cap cas perjudicis derivats del lucre cessant, pèrdua d’ingressos, producció o ús, costos de capital, costos d’inactivitat, demores i reclamacions de clients del Comprador, pèrdues d’estalvis previstos, ni qualsevol altre perjudici especial, indirectes o conseqüencials.

La limitació de responsabilitat continguda en la present clàusula prevaldrà sobre qualsevol altra continguda en qualsevol altre document contractual que sigui contradictori o incongruent amb la mateixa, tret que tal previsió restringeixi en major mesura la responsabilitat del Venedor.

12. Limitació d’exportació

El comprador reconeix que els productes subministrats pel Venedor poden estar subjectes a provisions i regulacions locals o internacionals relatives al control d’exportació i, que sense les autoritzacions per exportar o re-exportar de les autoritats competents, no es poden vendre, ni llogar ni transferir els subministraments ni tampoc utilitzar-los per a qualsevol propòsit que no sigui l’acordat. El Comprador és responsable de complir amb tals provisions i regulacions.

13. Dret aplicable. Submissió a Jurisdicció i Competència

Les presents condicions seran regides per, i interpretades d’acord amb, les lleis espanyoles.
Les parts renuncien expressament a qualsevol altre fur que els pogués correspondre i se sotmeten a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de Terrassa (Barcelona)-Espanya.

14. Força major

14.1 En cas de que el Venedor es vegi impedit, total o parcialment, per al compliment de les seves obligacions contractuals per causa de Força Major, el compliment de la/les obligació/ons afectada/es quedarà suspès, sense cap responsabilitat del Venedor.

14.2 Per Força Major s’entendrà qualsevol causa o circumstància més enllà del control raonable del Venedor, incloent però no limitat a, vagues de subministradors, transports i serveis, fallades en els subministraments de tercers, fallades en els sistemes de transports, catàstrofes naturals, inundacions temporals, disturbis, vagues, conflictes laborals, aturades de personal del Venedor o els seus subcontractistes, sabotatges, actes, omissions o intervencions de qualsevol tipus de govern o agència del mateix i altres causes de força major contemplades en la legislació vigent afectant directament o indirectament les activitats del Venedor.

14.3 Quan concorri una causa de Força Major, el Venedor ho comunicarà al Comprador amb la major brevetat possible, expressant-ne la causa i la seva durada previsible. Igualment comunicarà el cessament de la causa, especificant el temps en el qual donarà compliment a la/les obligació/ons suspès/eses per raó de la mateixa. L’ocurrència d’un succés de força major donarà dret al Venedor a una extensió raonable del termini d’entrega.

15. Confidencialitat

Les Parts hauran de tractar confidencialment tots els documents, dades, materials i informació proporcionada per una d’elles a l’altre i no revelar-los a cap tercer, ni emprar-ho per a cap altre propòsit diferent del compliment i desenvolupament del Subministrament, a menys que consti prèviament per escrit el consentiment de l’altra Part.

L’anterior no és obstacle per a que el Venedor faciliti el nom del Comprador i les dades bàsiques del Subministrament com a part de les seves referències comercials.

16. Resolució

16.1 Qualsevol de les Parts podrà finalitzar immediatament la comanda per mitjans de notificació per escrit a l’altra Part, si l’altra part la incompleix, de manera substancial.

Cap incompliment de comanda serà considerat substancial a menys que la Part que incompleix hagi estat notificada amb antelació per escrit i no hagi posat remei a l’incompliment dins dels trenta (30) dies següents a la notificació.

Tanmateix, seran causa de resolució els següents supòsits:

- la dissolució i/o liquidació o declaració de concurs de creditors de qualsevol de les Parts, tret del marc d’operacions de fusió realitzades dins del Grup al qual cadascuna pertanyi.
- el cessament d’activitat de qualsevol de les Parts.
- la persistència d’un succés de Força Major durant més de tres mesos des de la data de recepció per una de les Parts a l’altra.
- qualsevol altra causa de resolució senyalada expressament en altres Clàusules de les presents Condicions.

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT