We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Comptadors d'energia per a consums parcials

Condicions generals de venda

1. Generalitats

1.1 Les vendes i subministraments d’equips i materials elèctrics (en endavant, els Subministraments) a efectuar per CIRCUTOR, SA (en endavant el Venedor) es regiran per les presents Condicions Generals de Venda, excepte en tot allò que estigui expressament acordat de forma diferent en document contractual i que constitueixi les condicions particulars del mateix. Per tant, no té valor, a tots els efectes, qualssevol altres condicions que no s’hagin acceptat expressament pel Venedor.

1.2 Es considerarà que les presents Condicions Generals han estat comunicades al Comprador des del moment en què se li comunica la plana web on es troben aquestes o rep una oferta del Venedor acompanyada d’aquestes Condicions. Alternativament, es consideraran com a comunicades si el Comprador les va rebre prèviament en el decurs de la seva relació comercial amb el Venedor; considerant-se en tots aquests casos acceptades pel Comprador, a tots els efectes, en cursar la comanda.

2. Objectiu i abast de les ofertes

2.1 Tret que el venedor realitzi una oferta específica, els preus aplicables són els que apareixen a la llista de preus del Venedor en vigor en la data en la qual es realitzi la comanda. Quan el Venedor hagi emès una oferta, els preus i condicions de l’oferta es referiran exclusivament als productes (especificacions i quantitats) especificats en la mateixa i seran vàlids durant un mes, excepte estipulació contrària.

2.2 El venedor es reserva el dret a realitzar qualsevol canvi en qualsevol moment, en particular en relació al format, la forma, el color, les mides o materials, dels productes, representacions, descripcions i especificacions presentades en els seus catàlegs o fullets.

3. Perfecció de la compravenda

L’acceptació per part del Comprador d’una oferta del Venedor, haurà de materialitzar-se en tot cas, amb una ordre de comanda del Comprador i seran d’aplicació les condicions descrites en aquest document.

4. Formalització de comandes i abast del subministrament

4.1 L’abast del subministrament haurà d’estar clarament especificat en la comanda del Comprador. La comanda no es considerarà efectiva sense l’acceptació del Venedor. La no recepció per part del Comprador d’una notificació d’acceptació o rebuig de la comanda del Venedor, no implica la seva acceptació.

4.2 El Subministrament inclou únicament els equips i materials objecte de la comanda, a excepció dels casos en els quals, en la comanda del Comprador que hagi estat acceptada pel Venedor, s’inclogui explícitament alguna documentació, informe, suport o servei addicionals.

5. Preus

5.1 Els preus del Subministrament són nets, sense incloure IVA ni qualsevol altre impost, dret o taxa, que es repercutiran posteriorment en la factura amb els tipus corresponents. Tret d’estipulació contrària en la comanda acceptada pel Venedor, el Venedor inclourà en el preu del Subministrament l’embalatge ordinari utilitzat pel Venedor, excloent qualsevol altre embalatge i es consideraran situats en fàbrica del Venedor.

5.2 Els productes objecte d’una comanda viatgen per compte i risc del Comprador i, en cas d’expedir-los el Venedor, ho farà a ports deguts. El Venedor podrà establir acords, condicions o propostes a partir de les quals podrà fer-se càrrec del transport i assegurança del subministrament. En tals casos, el Venedor es reserva el dret d’escollir el medi i companyia de transport i assegurança.

5.3 Els preus indicats en l’oferta s’entenen per a les condicions de pagament especificades en la mateixa. Si aquestes condicios de pagamanet es modifiquessin, els preus de l’oferta serien revisats.

5.4 Les tarifes de preus poden modificar-se en qualsevol moment, en tal cas es notificaria amb quinze dies d’antelació.

6. Condicions de pagament

6.1 La comanda del Comprador inclourà les condicions de pagament del Subministrament. També es podran emprar unes condicions de pagament prèviament especificades en el marc d’un acord de relació comercial contínua entre el Comprador i el Venedor. Aquestes condicions de pagament hauran d’atenir-se al previst en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures contra la lluita contra la morositat en operacions comercials, sense superar en cap cas els terminis màxims establerts en la mateixa. En qualsevol cas, les condicions de pagament es mantindran sempre dins del marc legal vigent.

6.2 El pagament es realitzarà en les condicions acordades, en el compte bancari del Venedor o mitjançant altre procediment acordat. El pagament es realitzarà sense cap deducció tal com retencions no acordades, descomptes, despeses, impostos o taxes, o qualsevol altra deducció.

6.3 En cas de retard en els pagaments per part del Comprador, aquest haurà de pagar al Venedor, sense cap requeriment i a partir de la data de venciment del pagament, els interessos de demora del pagament retardat, que es calcularan conforme al previst en l’article 7 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre. El pagament d’aquests interessos no alliberarà el Comprador de l’obligació de realitzar la resta de pagaments en les condicions acordades.

6.4 En cas de que el Comprador incorri en retards en els pagaments acordats, el Venedor podrà suspendre de forma provisional o definitiva, a la seva elecció, l’enviament del Subministrament o l’execució dels serveis associats al mateix, sense perjudici de requerir-li al Comprador la realització dels pagaments retardats i de reclamar-li, en el seu cas, compensacions addicionals per aquesta suspensió del Subministrament o execució dels serveis acordats.

6.5 L’impagament d’un termini en la data de venciment provocarà automàticament el venciment i l’exigibilitat de totes les quantitats degudes pel Comprador incumplidor, independentment de la forma en què s’hagués instrumentat el pagament (lletres de canvi, pagarés o altres). Tanmateix, el Venedor es reserva el dret de suspendre l’execució de les seves pròpies obligacions fins el pagament complet de les quantitas degudes i exigir la indemnització de costos prevista en l’article 8 de la Llei 3/2004 de 29 de desembre.

6.6 Els equips i materials objecte de comanda es subministraran sota reserva de domini a favor del Venedor, fins al total compliment de les obligacions de pagament del Comprador, que quedarà obligat a cooperar i adoptar les mesures necessàries o convenients i les que proposi el Venedor per salvaguardar la seva propietat sobre els equips i materials.

6.7 Quan coincideixin períodes de venciment amb períodes vacacionals, no s’acceptaran retards en els pagaments per part del Venedor ni s’admetran ajornaments ni circulars que els refusin. Igualment no s’admetrà qualsevol contingut similar dins de les condicions de la comanda, especificades pel Comprador.

7. Terminis i condicions d’entrega

7.1 El termini d’entrega s’entén per al material posat en la posició i condicions indicades en la comanda acceptada. En cas de no especificar-se’n la posició d’entrega, es considerarà el Subministrament situat a la fàbrica o magatzems del Venedor. Per a que el termini d’entrega obligui al Venedor, el Comprador haurà d’haver complert estrictament amb el programa de pagaments, en el seu cas.

7.2 Els terminis queden condicionats a la disponibilitat dels equips i materials, i a qualsevol altra circumstància existent que pogués influir, en el moment de la recepció de la comanda en ferm per part del Venedor expedida pel Comprador. Qualsevol ampliació o modificació posterior de la comanda, convertirà la comanda en una comanda nova, reiniciant-se tots els processos i revisant-se de nou totes les condicions i terminis.

8. Recepció

8.1 Un cop rebut el Subministrament, el Comprador verificarà el contingut del mateix en un termini no superior a 15 dies des de la seva recepció, per a comprovar eventuals defectes i/o faltes que poguessin ser imputables al Venedor, comunicant, en el seu cas, de forma immediata i per escrit al Venedor l’existència d’aquests defectes i/o faltes.

8.2 Un cop transcorreguts 15 dies des de la recepció del Subministrament per part del Comprador sense que el Venedor hagi rebut una comunicació escrita sobre eventuals defectes o faltes, es considerarà que el Subministrament ha estat acceptat.

9. Devolució de materials. Reclamacions

9.1 En cap cas el Venedor admetrà devolucions de materials sense previ acord al respecte amb el Comprador. S’estableix un termini de 15 dies des de que el Subministrament ha estat rebut pel Comprador, per a que aquest notifiqui al Venedor la seva intenció de realitzar una devolució i la justificació de la mateixa, i acordi amb el Venedor, en el seu cas, les condicions i el procediment de la devolució. En qualsevol cas, les reclamacions del Comprador al Venedor hauran de realitzar-se per escrit i de forma fefaent, mitjançant l’acompanyament del formulari “autorització CIRCUTOR” degudament complimentat, amb la finalitat de garantir un servei post-venda àgil i eficaç.

9.2 Les devolucions o enviaments d’equips o material a les instal·lacions del Venedor, ja sigui per al seu abonament, substitució o reparació s’hauran de fer sempre a ports pagats.

9.3 En cas d’una devolució per error en la comanda o per altres causes alienes al Venedor, l’acceptació de dita devolució estarà subjecta a l’acord de participació, per part del Comprador, en els costos de revisió i acondicionament i que, en cap cas seran menors d’un 15% del valor net de l’equip tornat.

9.4 El Venedor no admetrà devolucions de materials que hagin estat desprecintats del seu embalatge original, utilitzats, muntats en altres equips o instal·lacions, o subjectes a desmuntatges aliens al Venedor.

9.5 El Venedor tampoc admetrà devolucions de productes dissenyats o fabricats específicament per a la comanda.

10. Garanties

10.1 El Venedor garateix els productes que hagin subministrat en lo referent a defecte de materials, fabricació o acoblament per un període de dos anys (3 anys a la Unió Europea) a partir de la data de recepció, ja sigui aquesta explícita (superació proves de recepció, acordades entre Venedor i Comprador i enviament per escrit d’acceptació del Subministrament), o tàcita (15 dies després d’enviament al Comprador sense comunicació escrita al Venedor indicant alguna disconformitat) o de 18 mesos a partir de la data en que es notifiqui que el Subministrament està disponible per a enviament, el que succeeixi abans.

10.2 La garantia expressada en l’apartat 8.1 consisteix en la reparació, en els tallers del venedor, o el subministrament substitutiu dels elements que s’hagin reconegut com a defectuosos, bé per defectes del materials o per defectes de fabricació o d’acoblament.

10.3 La reparació o substitució d’un element defectuós del Subministrament no varia la data d’inici del període de garantia del conjunt del Subministrament, que serà la indicada en l’apartat 8.1. Tanmateix, l’element reparat o substituït tindrà dos anys de garantia a partir de la seva reparació o substitució.

10.4 Queden exclosos de la garantia els danys o defectes deguts al desgast normal per utilització dels equips. A més queden exclosos de la garantia, la qual es considerarà igualment caducada, els danys i defectes originats originats per conservació o manteniment inadequats, emmagatzemament o manipulació errònia o negligent, ús abusiu, muntatges defectuosos, variacions en la qualitat del Subministrament elèctric, modificacions introduïdes en el Subministrament sense aprovació del Venedor i en general qualsevol causa que no sigui imputable al Venedor.

11. Limitació de responsabilitat

La responsabilitat del Venedor, els seus agents, empleats, subcontractistes i proveïdors per les reclamacions derivades del compliment o incompliment de les seves obligacoins contractuals, no excedirà en conjunt del preu bàsic contractual i no inclourà en cap cas perjudicis derivats del lucre cessant, pèrdua d’ingressos, producció o ús, costos de capital, costos d’inactivitat, demores i reclamacions de clients del Comprador, pèrdues d’estalvis previstos, ni qualsevol altre perjudici especial, indirectes o conseqüencials.

La limitació de responsabilitat continguda en la present clàusula prevaldrà sobre qualsevol altra continguda en qualsevol altre document contractual que sigui contradictori o incongruent amb la mateixa, tret que tal previsió restringeixi en major mesura la responsabilitat del Venedor.

12. Limitació d’exportació

El comprador reconeix que els productes subministrats pel Venedor poden estar subjectes a provisions i regulacions locals o internacionals relatives al control d’exportació i, que sense les autoritzacions per exportar o re-exportar de les autoritats competents, no es poden vendre, ni llogar ni transferir els subministraments ni tampoc utilitzar-los per a qualsevol propòsit que no sigui l’acordat. El Comprador és responsable de complir amb tals provisions i regulacions.

13. Dret aplicable. Submissió a Jurisdicció i Competència

Les presents condicions seran regides per, i interpretades d’acord amb, les lleis espanyoles.
Les parts renuncien expressament a qualsevol altre fur que els pogués correspondre i se sotmeten a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de Terrassa (Barcelona)-Espanya.

14. Força major

14.1 En cas de que el Venedor es vegi impedit, total o parcialment, per al compliment de les seves obligacions contractuals per causa de Força Major, el compliment de la/les obligació/ons afectada/es quedarà suspès, sense cap responsabilitat del Venedor.

14.2 Per Força Major s’entendrà qualsevol causa o circumstància més enllà del control raonable del Venedor, incloent però no limitat a, vagues de subministradors, transports i serveis, fallades en els subministraments de tercers, fallades en els sistemes de transports, catàstrofes naturals, inundacions temporals, disturbis, vagues, conflictes laborals, aturades de personal del Venedor o els seus subcontractistes, sabotatges, actes, omissions o intervencions de qualsevol tipus de govern o agència del mateix i altres causes de força major contemplades en la legislació vigent afectant directament o indirectament les activitats del Venedor.

14.3 Quan concorri una causa de Força Major, el Venedor ho comunicarà al Comprador amb la major brevetat possible, expressant-ne la causa i la seva durada previsible. Igualment comunicarà el cessament de la causa, especificant el temps en el qual donarà compliment a la/les obligació/ons suspès/eses per raó de la mateixa. L’ocurrència d’un succés de força major donarà dret al Venedor a una extensió raonable del termini d’entrega.

15. Confidencialitat

Les Parts hauran de tractar confidencialment tots els documents, dades, materials i informació proporcionada per una d’elles a l’altre i no revelar-los a cap tercer, ni emprar-ho per a cap altre propòsit diferent del compliment i desenvolupament del Subministrament, a menys que consti prèviament per escrit el consentiment de l’altra Part.

L’anterior no és obstacle per a que el Venedor faciliti el nom del Comprador i les dades bàsiques del Subministrament com a part de les seves referències comercials.

16. Resolució

16.1 Qualsevol de les Parts podrà finalitzar immediatament la comanda per mitjans de notificació per escrit a l’altra Part, si l’altra part la incompleix, de manera substancial.

Cap incompliment de comanda serà considerat substancial a menys que la Part que incompleix hagi estat notificada amb antelació per escrit i no hagi posat remei a l’incompliment dins dels trenta (30) dies següents a la notificació.

Tanmateix, seran causa de resolució els següents supòsits:

- la dissolució i/o liquidació o declaració de concurs de creditors de qualsevol de les Parts, tret del marc d’operacions de fusió realitzades dins del Grup al qual cadascuna pertanyi.
- el cessament d’activitat de qualsevol de les Parts.
- la persistència d’un succés de Força Major durant més de tres mesos des de la data de recepció per una de les Parts a l’altra.
- qualsevol altra causa de resolució senyalada expressament en altres Clàusules de les presents Condicions.

Política de privacitat

1. TITULARITAT DEL LLOC WEB I SERVEIS OFERTS.

CIRCUTOR, SA (en endavant, “CIRCUTOR”) és el titular de la pàgina web www.circutor.com: un Lloc d'Internet dedicat a oferir serveis d'informació relatius a les activitats que pugui desenvolupar CIRCUTOR.

El Lloc www.circutor.com (en endavant, el “Lloc Web”) facilita informació als seus usuaris sobre productes, solucions, serveis, novetats i altres assumptes d'interès relatius a les activitats esmentades anteriorment.

En el Lloc Web no es realitzen transaccions comercials i els serveis que presta CIRCUTOR a través del Lloc Web són gratuïts tret que, en relació amb algun d'ells, s'especifiqui el contrari.

CIRCUTOR té el seu domicili social al Vial Sant Jordi, s/n, Codi Postal 08232 de Viladecavalls (Barcelona) i està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 3814, Llibre 3160, Foli 39, Full 40.189, Inscripció 2ª, amb C.I.F. A-08513178

2. CONDICIONS D'UTILITZACIÓ.

L'ús del Lloc Web implica l'acceptació sense reserves per part de l'usuari de totes i cadascuna de les condicions contingudes en el present Avís Legal. Si vosaltres no esteu d'acord amb alguna de les condicions del present Avís Legal no heu d'utilitzar el Lloc Web.

3. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment de l'establert en el RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques), CIRCUTOR, SA us informa de que les dades personals facilitades a CIRCUTOR, SA per l'usuari, ja sigui a través del Lloc Web o de qualsevol altra manera, quedaran incorporats a un fitxer propietat de CIRCUTOR, SA, qui garanteix la seguretat i confidencialitat d'aquestes dades.

El responsable del tractament d'aquest fitxer és CIRCUTOR, SA, amb domicili social al Vial Sant Jordi, s/n, Codi Postal 08232 de Viladecavalls (Barcelona). L'usuari podrà exercitar els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les dades segons l'establert en els articles 15 i 16 de la LOPD dirigint la seva sol·licitud a través d'un correu electrònic a comunicacion@circutor.es .

El titular disposa també de la possibilitat d'aconseguir, en un format electrònic organitzat i comunment usat, una còpia de les dades que estiguin essent tractades. Podrà decidir transmetre aquestes dades a un altre sistema sempre que les dades objecte d'aquesta transmissió estiguin subjectes a un tractament automatitzat.

CIRCUTOR, SA recull les dades de caràcter personal dels usuaris per poder prestar els serveis oferts en el Lloc Web, per elaborar perfils d'usuaris amb la intenció de millorar i personalitzar els serveis, i amb finalitats comercials, publicitàries i formatives. En el cas de què les dades recollides s'anessin a utilitzar per a finalitats diferents de les exposades, CIRCUTOR, SA sol·licitarà el consentiment exprés i per escrit de l'usuari.

CIRCUTOR, SA ha adoptat les mesures tècniques necessàries per garantir la seguretat d'aquestes dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb l'establert en el Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros Automatizados que contengan Datos de Carácter Personal, aprobat per el Real Decreto 994/1999, de 11 juny.

CIRCUTOR, SA es compromet a guardar secret tocant a les dades de caràcter personal facilitats per l'usuari, de manera que, llevat de què així s'exigeixi legalment, no facilitarà ni cedirà aquesta informació a altres persones sense el consentiment previ i per escrit de l'usuari.

4. MENORS D'EDAT.

Els continguts del Lloc Web van dirigits a persones majors d'edat. CIRCUTOR, SA no pretén obtenir dades de persones menors d'edat. Quan CIRCUTOR, SA tingui coneixement de què existeixen en el seu fitxer dades de caràcter personal d'un menor, procedirà d'immediat a cancel·lar-los.

5. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL.

Tots els continguts, imatges, dissenys, dibuixos, logos, marques i qualsevol altre element o signe distintiu que aparegui o pugui aparèixer en el futur en el Lloc Web són titularitat de CIRCUTOR, SA. L'usuari utilitzarà els serveis del Lloc Web respectant aquestes titularitats i la utilització dels serveis no li atorgarà cap dret en relació amb els continguts del Lloc Web.

Qualsevol reproducció, distribució o transformació dels continguts del Lloc Web que no hagi estat expressament autoritzada pel titular dels mateixos, constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat industrial i intel·lectual.

CIRCUTOR, SA és el titular en exclusiva dels drets d'explotació del Lloc Web, pel que qualsevol reproducció de la totalitat o part del mateix ha d'estar expressament autoritzada per CIRCUTOR, SA .

6. ENLLAÇOS.

El Lloc Web pot contenir enllaços amb d'altres pàgines web amb la finalitat de complementar els serveis oferts l'usuari. CIRCUTOR, SA no és la titular d'aquestes pàgines web, pel que no es responsabilitza dels seus continguts ni dels danys i perjudicis que l'ús de les mateixes pugui ocasionar a l'usuari.

Si l'usuari del Lloc Web accedeix a aquestes pàgines web i als serveis que aquestes ofereixen, CIRCUTOR, SA romandrà aliena a qualsevol classe de relació que es pogués establir entre l'usuari i els titulars d'aquestes pàgines web o qualsevol tercers relacionats amb les mateixes.

També, el titular d'una pàgina web on es vulgui inserir un enllaç al Lloc Web haurà d'obtenir, amb caràcter previ, una autorització de CIRCUTOR, SA.

 CIRCUTOR, SA no serà responsable dels continguts d'aquelles pàgines web on existeixi un enllaç al Lloc Web i romandrà aliena a les relacions que es pogueren establir entre els titulars de les mateixes i els usuaris del Lloc Web. 

7. ÚS DE “COOKIES”.

El Lloc Web utilitza “cookies” per poder personalitzar els continguts de la pàgina en benefici de l'usuari. Una “cookie” és un fitxer de dades que s'allotja en el disc dur de l'ordinador de l'usuari i que permet conèixer el tipus de navegador o el sistema operatiu que utilitza, així com els interessos i preferències de l'usuari.

L'usuari pot configurar el seu ordinador de forma que s'eliminin les “cookies” del seu disc dur o sigui avisat abans de guardar una “cookie”.

8. GARANTIES I RESPONSABILITATS.

CIRCUTOR, SA ha esmerçat molts d'esforços en què la informació del Lloc Web sigui precisa i estigui actualitzada. Tanmateix, CIRCUTOR, SA no garanteix ni es fa responsable de l'exactitud i actualització dels continguts del Lloc Web. CIRCUTOR, SA no es responsabilitza de cap error o omissió en els continguts del Lloc Web i es reserva el dret a modificar els citats continguts en qualsevol moment i sense avís previ.

En el Lloc Web no es realitza cap tipus de transacció comercial, i cap dels seus continguts té la consideració d'oferta contractual a l'usuari. Les relacions comercials entre CIRCUTOR, SA i els seus clients es regeixen per les Condicions Generals de Venda de CIRCUTOR i/o per d'altres condicions generals o pactes específics. Els continguts del Lloc Web no prevalen sobre els termes de les relacions comercials entre CIRCUTOR, SA i els seus clients ni poden condicionar la política comercial que CIRCUTOR, SA decideixi adoptar en cada moment.

El Lloc Web pot contenir declaracions de caràcter subjectiu que expressin opinions de CIRCUTOR, SA o de tercers respecte d'esdeveniments futurs i subjectes, per tant, a incertesa. CIRCUTOR, SA no es fa responsable de la influència que puguin exercir aquestes declaracions en l'usuari ni de les conseqüències de les mateixes en les accions o omissions de l'usuari.

CIRCUTOR, SA no es fa responsable dels errors o fallades en el funcionament del Lloc Web, siguin intrínsecs o siguin deguts a les característiques i limitacions d'Internet. L'usuari assumeix qualsevol risc derivat de la utilització d'Internet, inclosa la possible transmissió de virus informàtics. CIRCUTOR, SA no garanteix el funcionament ininterromput dels serveis del Lloc Web i no serà responsable dels danys i perjudicis que puguin derivar de la interrupció dels serveis. En particular, CIRCUTOR, SA no serà responsable en circumstàncies de força major tals com incendis, vagues i talls en el subministrament elèctric o qualssevol successos imprevisibles o inevitables.

En tot cas, CIRCUTOR, SA només serà responsable dels danys i perjudicis que s'haguessin previst o que s'haguessin pogut preveure en el moment de la utilització del Lloc Web per l'usuari, i que siguin conseqüència directa i necessària de la infracció por negligència greu d'obligacions contractuals substancials.

El fet de què el Lloc Web descrigui o presenti determinats productes no implica un compromís de CIRCUTOR, SA  que els mateixos estaran disponibles per a l'usuari.

L'exclusió de responsabilitats i garanties descrites en aquest apartat s'aplicarà tant a CIRCUTOR, SA com als seus administradors, directius, empleats i representants.

9. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT.

Les condicions d'ús del Lloc Web contingudes en aquest Avís Legal, així com les relacions entre l'usuari i CIRCUTOR, SA , es regiran i interpretaran d'acord amb les lleis espanyoles. Per a la solució de qualsevol conflicte que es pogués suscitar, l'usuari i CIRCUTOR, SA es sotmeten expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Terrassa, renunciant expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.

CIRCUTOR, SA

Protecció i control

                                               
 

proteccion-diferencial-industrial

 
 

Protecció diferencial industrial.

 

La protecció i continuïtat en el subministrament elèctric són dos termes que no podem separar si volem garantir la seguretat d'usuaris i instal·lacions elèctriques. La creixent incorporació de receptors o càrregues que generen distorsió a la xarxa elèctrica (variadors de velocitat, engegadors electrònics, equips informàtics, il·luminació mitjançant balises electròniques, etc.) fa necessari l'ús de proteccions que puguin discriminar entre els defectes de la instal·lació i les pertorbacions elèctriques que provoquen disparaments intempestius de les proteccions.

 
 

proteccion-diferencial-y-magnetotermica-ra

 
 

Protecció diferencial i magnetotèrmica amb reconnexió.

 

Els que rearmen automàticament en cas de disparament no desitjat:

 
   
 • Mateixes característiques que els bàsics, però a més:
 •  
 • Opcions de reconnexions programables: en temps i repeticions.
 •  
 
 

reles-y-elementos-de-control

 
 

Relés i elements de control.

 

CIRCUTOR disposa d'una gamma de relés de protecció per aplicacions molt diverses i concretes. Molts d'aquests productes s'han dissenyat sota especificació, i sempre atenent a les necessitats dels nostres clients. Dins d'aquesta línia de productes hi ha des de relés molt simples d'utilitzar, com són els relés de corrent, a relés de protecció per muntar en cel·les de centres de transformació.

 
 

transformadores-de-corriente-para-proteccion

 
 

Transformadors de corrent per a protecció.

 

Gamma completa de transformadors de corrent, sèrie TRP i TRM, encapsulats en resina, utilitzats per a aplicacions de mesura i/o protecció. Volem destacar que sota comanda podem fabricar transformadors amb altres característiques de relació,  potència, classe de precisió, dimensions, etc., dels descrits en els següents apartats. Aquesta família de transformadors complementa els transformadors de corrent descrits a l'apartat de mesura.

 
 

equipos-ct

 
 

Equips de mesura i verificació per a CT.

 

Per a les centrals i centres de transformació continua vigent el reial decret RD 3275/1982 sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació. En aquest reglament s'estableix l'obligatorietat de què els propietaris d'aquestes instal·lacions subscriguin un contracte de manteniment d'aquestes, abans de l'engegada. El manteniment de les instal·lacions, regulades pel reglament anteriorment mencionat, només es pot dur a terme per empreses que estiguin inscrites en el registre d'empreses de manteniment d'alta tensió (REMAT), del Servei Territorial d'Indústria i energia en l'àmbit del qual pretenguin desenvolupar aquesta activitat.

 

A fi de garantir els treballs de conversió i manteniment, s'han establert uns requisits per a les empreses de manteniment, essent d'obligat compliment per a les instal·lacions d'alta tensió, d'acord amb el previst en el reglament i les seves instruccions tècniques complementàries MIE-RAT. A més, cal atendre els requeriments del titular per corregir les avaries que es produeixin. Per ésser inscrita una empresa a REMAT necessita disposar d'uns mitjans tècnics, que posteriorment usarà per al manteniment d'aquestes instal·lacions.

 
 

Normes d'ús de xarxes socials

Tots els perfils oficials de CIRCUTOR, SA en xarxes socials informen a l’usuari sobre els seus termes i condicions d’ús. Aquests termes es concreten en el següent document:

CIRCUTOR ha creat aquesta pàgina en xarxes socials per a escoltar-te, informar-te i per a que coneguis millor la nostra entitat. El seu principal objectiu és fomentar el diàleg transparent i constructiu, sempre des del respecte entre tots els usuaris.

Per a que aquest canal sigui útil per a tots, és necessari respectar unes regles bàsiques. Has de llegir amb atenció les següents normes d’ús abans de començar a participar:

 1. Recorda que aquest és un fòrum públic. Pel fet d’afegir qualsevol dada, comentari o informació, assumeixes que aquest pot ser vist pels restants usuaris d’aquesta xarxa social i per CIRCUTOR.
 2. Et demanem que parlis en primera persona i que tractis d’aportar valor en els teus comentaris, facilitant informacions i perspectives constrastades. Recorda que ets responsable de les teves aportacions i de les eventuals conseqüències en la teva imatge i reputació. Si tens dubtes, millor no facis una contribució.
 3. Aquest espai constitueix un fòrum d’intercanvi d’opinions o per al debat constructiu, però no és l’àmbit apropiat per crear polèmica, desqualificar a altres usuaris o a tercers, ni per presentar queixes i reclamacions que han de canalitzar-se mitjançant les vies específiques que CIRCUTOR té establertes per a aquesta finalitat.
 4. Tracta amb respecte els altres usuaris; empra un llenguatge apropiat i correcte i actua com si estiguessis en presència de l’altra persona.
 5. No publiquis material publicitari ni facis ús d’aquest perfil per lucrar-te o fer negoci, ni comparis o valoris, productes o serveis d’altres empreses. Tampoc és aquest el fòrum per promocionar-te o buscar feina; CIRCUTOR disposa d’una via específica per a aquesta finalitat.
 6. La teva contribució ha de presentar dades reals, concretes i argumentació consistent. Es permeten cites o la reproducció de petits fragments de textos, llibres o obres en general de tercers, sempre i quan s’indiqui la font i el nom de l’autor. Si realitzes una contribució pròpia (text, fotografies, gràfics, vídeos o àudios) t’informem que atorgues a CIRCUTOR autorització per a reproduir-la en qualsevol mitjà físic o virtual on indicarem el teu nom com a autor, tot això sense perjudici de que altres usuaris també podrien guardar-los i reproduir-los.
 7. El símbol de la “C”, “CIRCUTOR” i/o qualsevol altre logotip que utilitzem en aquest perfil són marques registrades. També són titularitat de l’empresa els continguts penjats per CIRCUTOR en aquest perfil i, per tant, CIRCUTOR es reserva tots els drets de propietat intelectual i industrial associats a aquests. Cal que et comprometis a respectar-los i a no utilitzar-los sense la deguda autorització sigui quin sigui el mitjà.
 8. Només cal que descarreguis els continguts, copiar o imprimir qualsevol contribució, per al teu ús personal i privat.
 9. T’informem que des d’aquest perfil en aquesta xarxa social, CIRCUTOR no et sol·licitarà mai de manera pública les teves dades personals.
 10. La informació continguda en aquest perfil no haurà de considerar-se com a assessorament, recomanació de compra, venda o qualsevol altre tipus de negociació sobre els productes o solucions de CIRCUTOR.
 11. Hem de preservar el bon ús d’aquest perfil i, per tant, CIRCUTOR, com a administrador, es reserva el dret a eliminar, sense dret a rèplica, qualsevol aportació que:
 • Consideri il·legal, irrespetuosa, amenaçant, infundada, calumniosa, inapropiada, ètica o socialment discriminatòria o laboralment reprobable o que, d’alguna forma, pugui ocasionar danys i perjudicis materials o morals a CIRCUTOR, els seus empleats, col·laboradors o tercers.
 • Incorpori dades de tercers sense autorització.
 • Contingui qualsevol tipus de recomanació relativa a material publicitari o de propaganda, personal o en benefici de tercers, siguin persones físiques o jurídiques.
 • Sigui redundant.
 • No estigui relacionada amb la finalitat de la pàgina.

 

Responsabilitat i garantia de CIRCUTOR

CIRCUTOR no es fa responsable de les opinions expressades en aquest perfil i no assumeix cap garantia sobre la veracitat, exactitud o actualització de les informacions en ell contingudes.

En cap cas, CIRCUTOR, els seus administradors, empleats i personal autoritzat seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen com si no de l’ús d’aquesta xarxa social, de la informació adquirida o accedida per o a través d’aquesta, de virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o fallades en la línia; l’ús d’aquesta xarxa social, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constitueix un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats puguin ocórrer.

CIRCUTOR no es fa responsable dels llocs web no propis als que es pugui accedir mitjançant enllaços (“links”) des d’aquest perfil o de qualsevol contingut posat a la seva disposició per tercers.

CIRCUTOR es reserva el dret a modificar, suspendre, cancelar o restringir el contingut d’aquest perfil, els enllaços o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís.

En cas de que et sorgeixin dubtes relacionades amb navegació, contingut i accés, si us plau, contacta amb l’administrador del perfil.

CIRCUTOR, SA

Política de cookies

Conforme al Reglament Europeu 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal us comuniquem que el responsable del tractament de les dades personals que introduïu en aquesta pàgina web és CIRCUTOR, S.A. acceptant vosaltres la política de privacitat i avís legal de la mateixa. 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar-vos informació relacionada amb les vostres preferències mitjançant l'anàlisi dels vostres hàbits de navegació. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Per canviar la configuració o obtenir més informació seguiu llegint aquest apartat. 

Què són les cookies i perquè s'utilitzen.

Una cookie és un fitxer que conté una petita informació que és enviada per un lloc web i emmagatzemada en el navegador de l'usuari. D'aquesta manera, el lloc web pot recollir algunes dades i informacions sobre la navegació de l'usuari, per així poder optimitzar la navegació i oferir serveis complementaris.

CIRCUTOR utilitza cookies quan un usuari navega per la seva pàgina web. Aquestes cookies s'associen a un usuari anònim i el seu ordinador. Les cookies permeten així a CIRCUTOR, reconèixer als usuaris que accedeixen a la seva pàgina web, a fi de facilitar-los la  navegació. En qualsevol cas, l'usuari pot configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i impedir-ne així la instal·lació en el seu disc dur (seguiu llegint per saber com).

 Entre la informació que emmagatzemen aquestes cookies es troben les dades referents a la navegació intrínseca en un lloc web (pàgines visitades, opcions seleccionades. etc). 

Quin tipus de cookies utilitza aquesta pàgina web?

 • Cookies pròpies: són les que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini gestionat pel propi editor i des del que es presta el servei sol·licitat per l'usuari.
 • Cookies de tercers: són aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini que no és gestionat per l'editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes a través de les cookies.
 • Cookies de sessió: són un tipus de cookies dissenyades per demanar i emmagatzemar dades mentre l'usuari accedeix a una pàgina web.
 • Cookies persistents: són un tipus de cookies en què les dades segueixen emmagatzemades en el terminal i poden ser accedides i tractades durant un període definit pel responsable de la cookie, i que pot anar d'uns minuts a diversos anys.
 • Cookies d'anàlisi: són aquelles que tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d'usuaris i així realitzar la mesura i anàlisi estadístic de la utilització que fan els usuaris del servei ofert.

Per això s'analitza la vostra navegació a la nostra pàgina web a fi de millorar l'oferta de productes o serveis que us oferim.

Què passa si accepteu les cookies.

Si teniu les cookies activades en el vostre navegador, utilitzarem aquesta informació per millorar la vostra experiència de navegació a través del nostre lloc.

Què passa si desinstal·leu o borreu les cookies.

Algunes funcionalitats dels serveis quedaran deshabilitades. Tampoc veureu, un cop que abandoneu la nostra pàgina, anuncis relacionats amb els productes que vareu visitar.

Com desinstal·lar les cookies o rebutjar-les en la navegació.

Tots els navegadors actuals permeten canviar la configuració de Cookies. Aquests ajustos normalment els trobareu a les ‘opcions’ o ‘Preferències’ del menú del navegador. El que segueix a continuació és una petita ajuda sobre com actuar en cada navegador (únicament s'inclouen navegadors majorment reconeguts).

 • Internet Explorer: Eines -> Opcions d'Internet -> Privacitat -> Configuració. Per a més informació, podeu consultar el suport de Microsoft o l'Ajuda del navegador.
 • Firefox: Eines -> Opcions -> Privacitat -> Historial -> Configuració Personalitzada. Per a més informació, podeu consultar el suport de Mozilla o l'Ajuda del navegador.
 • Chrome: Configuració -> Mostrar opcions avançades -> Privacitat -> Configuració de contingut. Per a més informació, podeu consultar el suport de Google o l'Ajuda del navegador.
 • Safari: Preferències -> Seguretat. Per a més informació, podeu consultar el suport d'Apple o l'Ajuda del navegador.
Conforme al Reglamento Europeo 2016/679 de Protección de Datos de Carácter Personal le comunicamos que el responsable de tratamiento de los datos personales que introduzca en esta página web es CIRCUTOR, S.A. aceptando usted la política de privacidad y aviso legal de la misma. 

Consulta enviada

 

Moltes gràcies.

 

El vostre missatge ha estat enviat correctament.

 

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT