We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Missió, visió i valors

 visió

1. Missió de l'Organització:

Desenvolupament de la innovació i la tecnologia per oferir al mercat elèctric solucions integrals.

2. Visió de l'Organització:

Posicionar a l'Organització com a referent en el mercat de l'eficiència energètica.

3. Cultura i Valors de l'Organització:

 • Proximitat al client i complicitat amb el proveïdor.
 • Internacionalització.
 • Les persones com a valor.
 • Austeritat.
 • Treball en equip.
 • Reinversió de guanys en innovació i tecnologia.
 • Audàcia amb integritat i transparència.
 • Crear futur

4. El Sistema de Gestió Integrada de l'Organització està basada en:

Referències del Sistema de Gestió:        Certificats
         
      •      UNE-EN ISO 9001: 2015    Sistemes de Gestió de Qualitat         es en fr de pt
     UNE-EN ISO 14001: 2015   Sistemes de Gestió Ambiental        es en fr de pt
  •     ISO 45001:2018   Sistemes de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball        es en fr de pt
  •     ISO 50001:2018   Sistemes de Gestió Energètica        es en fr de
  •    EN 1090-1:2009+A1:2011   Marcatge CE d'Estructures d'Acer i Alumini        es en
    ISO/IEC 17025   Sistema de Gestió del Laboratori   Calibració    es + Abast
  Assaigs    es + Abast

 


Polítiques.

 • Que el desenvolupament d'aquesta política general sigui comunicada, entesa, implantada, mantinguda al dia, revisada i que la millora contínua de la seva eficàcia es produeixi a tots els nivells.
 • Complir amb tota la normativa i legislació aplicables per a la Gestió energètica, Gestió de la Qualitat, Gestió Ambiental, Gestió de la Seguretat i la Salut, Gestió de la Restricció de Substàncies Restringides, Gestió de Processament de Substàncies Perilloses, Competència del Laboratori.
 • Satisfer les necessitats dels clients, autoritats reglamentàries o d'altres organitzacions que atorguen reconeixement.
 • Formar als empleats perquè treballin de forma segura, assegurar que tots coneixen els possibles riscos i mesures preventives, els impactes ambientals del seu lloc de treball, la millora de l'eficiència energètica, i perquè estiguin compromesos amb la qualitat, i amb la gestió de la restricció de substàncies perilloses i competències requerides al personal del Laboratori.
 • Reduir activament el risc i el perill en el treball, la contaminació ambiental i la millora de l'acompliment energètic.
 • Treballar per una millora contínua de la qualitat del producte i servei, per la restricció de substàncies perilloses, de la seguretat i salut, i del mediambient, eficiència energètica i gestió del Laboratori.
 • Assignar responsabilitats en les activitats relatives a l'eficiència energètica, qualitat, restricció de substàncies perilloses, seguretat i salut, i mediambient.
 • El desenvolupament d'aquesta política és responsabilitat de la direcció i cada col·laborador de l'Organització ha de participar activament en la seva execució.
 • El propòsit fonamental del Laboratori és la fiabilitat i conformitat dels assaigs i calibratges amb mètodes validats.
 • Bona pràctica professional i qualitat en els assaigs i calibratges del laboratori, amb independència, autoritat i competència necessària per al seu assegurament.

 

Política sobre minerals en conflicte:  es en

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT