We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Costos d'una instal·lació elèctrica


Tal i com s'ha comentat anteriorment, una instal·lació eficient, a més de la reducció del consum elèctric, comporta una reducció dels costos d'explotació de la instal·lació.
 Per facilitar-ne la comprensió s'explica cadascun de forma detallada.

Costos tècnics.

Què són:
 
S'entén com cost tècnic la pèrdua de capacitat de transport i distribució, així com escalfaments (pèrdues per efecte Joule), pertorbacions i caigudes de tensió a instal·lacions i sistemes elèctrics.

Què els produeix:
 Les causes responsables d'aquesta saturació de les instal·lacions són les següents:

 • Puntes de màxima demanda d'energia.
 • Existència de potència reactiva.
 • Existència de corrents harmònics.
 • Línies amb càrregues desequilibrades.
 • Utilització de receptors no eficients.

Com es redueixen:
 La reducció dels costos tècnics es realitzen mitjançant:

 • Compensació d'energia reactiva.
 • Filtratge d'harmònics.
 • Equilibrat de fases.
 • Amortiment de les puntes de màxima demanda i, si és possible, la seva reubicació.
 • Utilitzant receptors eficients 

Què aporta la millora dels costos tècnics:

 • Menor consum d'energia.
 • Major rendiment de les instal·lacions mitjançant un millor aprofitament de les línies de distribució i transformadors.
 • Reducció de pèrdues i escalfaments en línies i equips.
 • Reducció del nombre d'avaries.
 • Continuïtat del servei elèctric.
 • Reducció dels costos econòmics d'explotació.

Costos econòmics.

Què són:
 
Els habituals d'una factura no optimitzada i l'import, conseqüència dels costos tècnics generats. Es poden classificar en dos tipus:

 • Costos visibles.
 • Costos ocults.

1- Costos visibles.

Aquells que es dedueixen de la interpretació de la factura elèctrica:

  • Potència contractada no adequada.
  • Tarifa elèctrica no adequada.
  • Consum horari d'energia.
  • Puntes de demanda.
  • Consum d'energia reactiva.

Com es redueixen.
Mitjançant un estudi de la factura elèctrica poden definir-se les accions adequades per reduir el cost global.

   • Ajust de potència contractada i, si cal, canvi de tarifa. Aquesta acció no presenta pràcticament cap cost. No obstant això, abans de realitzar un reajustament de potència contractada o de tarifa, es recomana estudiar els processos i els consums d'energia per veure si la demanda s'ajusta a les necessitats reals
   • Eliminació del recàrrec o cost de l'energia reactiva mitjançant la seva compensació. Per això, s'instal·la una bateria de condensadors que, en la majoria de casos, queda amortitzada als pocs mesos del muntatge
   • Amortiment de les puntes de màxima demanda. Consisteix a no sobrepassar el màxim de potència permissible per la companyia subministradora i, quan sigui possible, reubicar les càrregues en moments en els que la demanda d'energia sigui menor.

2- Costos ocults.

Què són
 - Tot el consum d'energia innecessari. El cost que representa tant en terme de potència, com d'energia, de tots aquells consums no realment necessaris o que poden ser prescindibles durant un cert temps
 - Tots aquells que tenen el seu origen en els costos tècnics i en la utilització de receptors que generen pertorbacions. Aquests, no sent evidents, poden representar una despesa important per a l'empresa. Es divideixen, al seu torn, en dos tipus:

    • Costos en instal·lacions elèctriques:
     • Ampliació d'instal·lacions com a conseqüència de: 
      • Sobrecàrrega de línies.
      • Sobrecàrrega de transformadors.
     • Pèrdues econòmiques per efecte Joule en la distribució. Aquest concepte és especialment important en la distribució elèctrica i en industries amb grans distàncies de línies.
     • Avaries en màquines (motors, transformadors, variadors de velocitat, etc.) i equips de control (ordinadors, PLC).
   Costos en processos productius:
    • Aturades d'instal·lacions.
    • Pèrdues de producte no finalitzat.
    • Costos addicionals en hores de ma d'obra.

Com es redueixen:

  • Realitzant un estudi d'eficiència de l'empresa o industria.
  • Mitjançant la correcció dels costos tècnics detallats al punt anterior.

Què aporta la millora dels costos econòmics visibles i ocults:

 • Menor consum d'energia.
 • Disminució de la factura elèctrica.
 • La no necessitat d'invertir en instal·lacions per falta de capacitat, degut a un mal rendiment.
 • Millora de la productivitat al tenir menor nombre d'avaries i aturades.

Costos ecològics.

Què són:
 Les emissions de CO2 produïdes pel consum d'energia no necessària o prescindible.
 Per donar una idea de la seva magnitud, 1 MW·h generat per energies fòssils comporta una emissió de 1 tona de CO2. Si parlem d'energia elèctrica mixta generada per energies primàries fòssils i renovables el ràtio és d'aproximadament 0,6 tones de CO2 per cada MW·h.

Com es redueixen:

 • Mitjançant un plantejament general del consum d'energia global d'una industria o empresa.
 • Per tant, hi ha associada una auditoria prèvia que determini els següents punts:
 • Hàbits de consum d'energia.
 • Estat de les instal·lacions.
 • Instal·lació d'equips que permetin el control i la supervisió del consum energètic de les instal·lacions.
 • Consum d'energia per cada planta o àrea de treball.
 • Quins consums d'energia es poden disminuir.
 • Quins receptors s'han de substituir per d'altres més eficients.

Què aporta la millora dels costos ecològics:

 • Reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle.
 • Disminució de costos tècnics i econòmics.

 
Contacteu amb nosaltres:
 t. 93 745 29 00
 
     

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT