We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Realitzar estudi d'eficiència energètica elèctrica


El primer pas a realitzar en un procés d'eficiència energètica elèctrica és la diagnosi i auditoria d'energia elèctrica. En aquest procés, es procedeix a prendre i interpretar mesuraments de potència i energia, així com de totes les variables necessàries per a posteriorment prendre decisions.

Per això, hi ha dos punts clau a tenir en compte:

  • Què es pretén obtenir de les mesures.
  • Quins punts de mesura són els idonis.

Malgrat tot, hi ha dues formes de realitzar l'auditoria, que depenen de la instal·lació objecte d'estudi:

Instal·lacions sense sistema de mides i supervisió.

En aquest cas, s'ha de realitzar una campanya de mesuraments mitjançant equips portàtils de mesura. Aquests equips permeten l'emmagatzemament, a la seva memòria, de totes les variables seleccionades (potències, energies, THD, corrent, etc.).

Es realitzen tants mesuraments com punts s'hagin considerat crítics o necessaris.

En funció del tipus de procés, es determina la durada de cadascuna de les mesures, a fi que sigui representativa de l'estat del punt mesurat. Els equips portàtils de mesura aporten una gran flexibilitat, però, en canvi, no permeten  realitzar un seguiment del consum d'energia un cop s'han pres les decisions oportunes.

S'aconsella l'examen dels punts on s'han realitzat els mesuraments per a la posterior instal·lació d'un equip de mesura fixa i comunicat amb un programari de supervisió i control PowerStudio Scada. En aquest cas, l'equip de mesura portàtil realitza una funció de suport en aquells llocs on no es mesuri amb equips fixos.

Instal·lacions amb sistema de mesura i supervisió PowerStudio Scada.

Obtenció de la informació del sistema de mesura i supervisió PowerStudio Scada existent en la instal·lació, mitjançant les dades emmagatzemades en els històrics. D'aquesta manera, a més de la rapidesa en l'obtenció de la informació, es pot realitzar, posteriorment, un seguiment de les variables crítiques.

Esquema general d'un projecte d'eficiència energètica elèctrica.

Esquema proyecto eficiencia energética eléctrica


 

 
Contacteu amb nosaltres:
 t. 93 745 29 00
 
     

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT