We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Com analitzar un problema d'harmònics?


En aquest apartat veurem com i amb quins equips realitzar un estudi d'harmònics. També podrem tenir un procediment tipus per a quan ens enfrontem a una nova situació. Després d'aquest apartat podrem veure casos reals en els que rere una anàlisi d'un cas d'harmònics es decideixen accions correctives.

Per a un correcte anàlisi d'harmònics és necessari disposar d'un analitzador de xarxes (analitzador portàtil AR6AR5L o CIRe3), capaç de mesurar totes les magnituds elèctriques de la nostra instal·lació per a la seva posterior interpretació.

Equipos para análisis de armónicos

No hi ha una forma estandarditzada per realitzar un estudi, però podem considerar les següents passes per realitzar-lo:

- Identificació prèvia dels símptomes que poden existir en la instal·lació:

Síntomas armónicos eléctricos

El fet de desconèixer l'existència d'algun dels símptomes (marcats com “?”) no eximeix la instal·lació de patir-los, ans al contrari, hem de tenir més cura i supervisar la instal·lació, per exemple: mitjançant el monitoratge dels paràmetres elèctrics de diferents punts de la instal·lació amb analitzadors de xarxes fixes i un sistema PowerStudio-SCADA.

Procés de diagnòstic de la instal·lació.

Proceso diagnóstico instalación

Identificats ja els símptomes, i tenint la informació de la instal·lació (veure punts anteriors), podem realitzar un diagnòstic apropiat i aportar una o diverses solucions d'harmònics que siguin més adequades i adaptades als símptomes.

Procés per realitzar l'estudi.

Més concretament, per fer l'estudi o diagnòstic d'harmònics, s'han de realitzar els passos que es detallen a continuació:

Proceso para realizar estudio

Ara sí, després d'interpretar les dades mesurades, tractarem de reconèixer els efectes que produeixen els harmònics i a partir d'aquests, proposar solucions de millora de la instal·lació. Tot això ho veurem al capítol de solucions per eliminar o mitigar els harmònics. 

Normatives aplicables a harmònics elèctrics.

Els resultats mesurats es poden avaluar segons les següents normes, directives i reglaments :

 • Directiva 2014/35/UE de Baixa Tensió que deroga a la Directiva 2006/95/CE.
 • Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) RD 842/2002.
 • REIAL DECRET 1955/2000, de 1 de desembre, pel que es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.
 • Directiva Europea 2014/30/UE relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres en matèria de compatibilitat electromagnètica i per la que es deroga la Directiva 2004/108/CE.
 • Directiva Europea 2014/32/UE d'Instruments de mesura que deroga a la Directiva 2004/22/CE.
 • Directiva Europea 2014/33/UE d'ascensors que deroga a la Directiva 95/16/CEE .
 • Norma UNE-EN 12015 “Compatibilitat electromagnètica. Norma de família de productes per a ascensors, escales mecàniques i andanes mòbils. Emissió”.
 • Norma UNE-EN 20460-5-523 “Instal·lacions elèctriques d'edificis. Part 5: Selecció i instal·lació de materials elèctrics. Capítol 52: Canalitzacions. Secció 523: Corrents admissibles.”.
 • Norma UNE-EN 50160 “Característiques de la tensió subministrada per les xarxes generals de distribució”.
 • Norma UNE-EN 61642:2000 “Xarxes industrials de corrent altern afectades per harmònics. Ús de filtres i condensadors a instal·lar en paral·lel”.
 • Norma UNE-EN 61800-3 “Accionaments elèctrics de potència de velocitat variable. Part 3: Norma de producte relativa a CEM incloent mètodes d'assaig específics”.
 • Norma UNE-EN 61000-3-2 “Compatibilitat electromagnètica (CEM). Part 3-2: Límits. Límits per a les emissions de corrent harmònic (equips amb corrent d'entrada <16 A per fase).
 • Norma UNE-EN 61000-3-12 “Compatibilitat electromagnètica (CEM). Part 3-12: Límits. Límits per als corrents harmònics produïts pels equips connectats a les xarxes públiques de baixa tensió amb corrent d'entrada >16 A i <75 A per fase.
 • Norma UNE-EN 61000-3-4 “Compatibilitat electromagnètica (CEM). Part 3-4: Límits. Límits per els corrents harmònics produïts pels equips connectats a les xarxes públiques de baixa tensió amb corrent d'entrada >16 A.
 • Norma IEEE 519-1992 “Recommended Practice and Requirements for Harmónic Control in Electric Power System”.
 • Norma G5/4-1 “Managing Harmònics: ENA Engineering Recommendation”.

        

 
Contacteu amb nosaltres:
 t. 93 745 29 00
 
     

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT