We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Política de privacitat

1. TITULARITAT DEL LLOC WEB I SERVEIS OFERTS.

CIRCUTOR, SA (en endavant, “CIRCUTOR”) és el titular de la pàgina web www.circutor.com: un Lloc d'Internet dedicat a oferir serveis d'informació relatius a les activitats que pugui desenvolupar CIRCUTOR.

El Lloc www.circutor.com (en endavant, el “Lloc Web”) facilita informació als seus usuaris sobre productes, solucions, serveis, novetats i altres assumptes d'interès relatius a les activitats esmentades anteriorment.

En el Lloc Web no es realitzen transaccions comercials i els serveis que presta CIRCUTOR a través del Lloc Web són gratuïts tret que, en relació amb algun d'ells, s'especifiqui el contrari.

CIRCUTOR té el seu domicili social al Vial Sant Jordi, s/n, Codi Postal 08232 de Viladecavalls (Barcelona) i està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 3814, Llibre 3160, Foli 39, Full 40.189, Inscripció 2ª, amb C.I.F. A-08513178

2. CONDICIONS D'UTILITZACIÓ.

L'ús del Lloc Web implica l'acceptació sense reserves per part de l'usuari de totes i cadascuna de les condicions contingudes en el present Avís Legal. Si vosaltres no esteu d'acord amb alguna de les condicions del present Avís Legal no heu d'utilitzar el Lloc Web.

3. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment de l'establert en el RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques), CIRCUTOR, SA us informa de que les dades personals facilitades a CIRCUTOR, SA per l'usuari, ja sigui a través del Lloc Web o de qualsevol altra manera, quedaran incorporats a un fitxer propietat de CIRCUTOR, SA, qui garanteix la seguretat i confidencialitat d'aquestes dades.

El responsable del tractament d'aquest fitxer és CIRCUTOR, SA, amb domicili social al Vial Sant Jordi, s/n, Codi Postal 08232 de Viladecavalls (Barcelona). L'usuari podrà exercitar els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les dades segons l'establert en els articles 15 i 16 de la LOPD dirigint la seva sol·licitud a través d'un correu electrònic a comunicacion@circutor.es .

El titular disposa també de la possibilitat d'aconseguir, en un format electrònic organitzat i comunment usat, una còpia de les dades que estiguin essent tractades. Podrà decidir transmetre aquestes dades a un altre sistema sempre que les dades objecte d'aquesta transmissió estiguin subjectes a un tractament automatitzat.

CIRCUTOR, SA recull les dades de caràcter personal dels usuaris per poder prestar els serveis oferts en el Lloc Web, per elaborar perfils d'usuaris amb la intenció de millorar i personalitzar els serveis, i amb finalitats comercials, publicitàries i formatives. En el cas de què les dades recollides s'anessin a utilitzar per a finalitats diferents de les exposades, CIRCUTOR, SA sol·licitarà el consentiment exprés i per escrit de l'usuari.

CIRCUTOR, SA ha adoptat les mesures tècniques necessàries per garantir la seguretat d'aquestes dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb l'establert en el Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros Automatizados que contengan Datos de Carácter Personal, aprobat per el Real Decreto 994/1999, de 11 juny.

CIRCUTOR, SA es compromet a guardar secret tocant a les dades de caràcter personal facilitats per l'usuari, de manera que, llevat de què així s'exigeixi legalment, no facilitarà ni cedirà aquesta informació a altres persones sense el consentiment previ i per escrit de l'usuari.

4. MENORS D'EDAT.

Els continguts del Lloc Web van dirigits a persones majors d'edat. CIRCUTOR, SA no pretén obtenir dades de persones menors d'edat. Quan CIRCUTOR, SA tingui coneixement de què existeixen en el seu fitxer dades de caràcter personal d'un menor, procedirà d'immediat a cancel·lar-los.

5. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL.

Tots els continguts, imatges, dissenys, dibuixos, logos, marques i qualsevol altre element o signe distintiu que aparegui o pugui aparèixer en el futur en el Lloc Web són titularitat de CIRCUTOR, SA. L'usuari utilitzarà els serveis del Lloc Web respectant aquestes titularitats i la utilització dels serveis no li atorgarà cap dret en relació amb els continguts del Lloc Web.

Qualsevol reproducció, distribució o transformació dels continguts del Lloc Web que no hagi estat expressament autoritzada pel titular dels mateixos, constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat industrial i intel·lectual.

CIRCUTOR, SA és el titular en exclusiva dels drets d'explotació del Lloc Web, pel que qualsevol reproducció de la totalitat o part del mateix ha d'estar expressament autoritzada per CIRCUTOR, SA .

6. ENLLAÇOS.

El Lloc Web pot contenir enllaços amb d'altres pàgines web amb la finalitat de complementar els serveis oferts l'usuari. CIRCUTOR, SA no és la titular d'aquestes pàgines web, pel que no es responsabilitza dels seus continguts ni dels danys i perjudicis que l'ús de les mateixes pugui ocasionar a l'usuari.

Si l'usuari del Lloc Web accedeix a aquestes pàgines web i als serveis que aquestes ofereixen, CIRCUTOR, SA romandrà aliena a qualsevol classe de relació que es pogués establir entre l'usuari i els titulars d'aquestes pàgines web o qualsevol tercers relacionats amb les mateixes.

També, el titular d'una pàgina web on es vulgui inserir un enllaç al Lloc Web haurà d'obtenir, amb caràcter previ, una autorització de CIRCUTOR, SA.

 CIRCUTOR, SA no serà responsable dels continguts d'aquelles pàgines web on existeixi un enllaç al Lloc Web i romandrà aliena a les relacions que es pogueren establir entre els titulars de les mateixes i els usuaris del Lloc Web. 

7. ÚS DE “COOKIES”.

El Lloc Web utilitza “cookies” per poder personalitzar els continguts de la pàgina en benefici de l'usuari. Una “cookie” és un fitxer de dades que s'allotja en el disc dur de l'ordinador de l'usuari i que permet conèixer el tipus de navegador o el sistema operatiu que utilitza, així com els interessos i preferències de l'usuari.

L'usuari pot configurar el seu ordinador de forma que s'eliminin les “cookies” del seu disc dur o sigui avisat abans de guardar una “cookie”.

8. GARANTIES I RESPONSABILITATS.

CIRCUTOR, SA ha esmerçat molts d'esforços en què la informació del Lloc Web sigui precisa i estigui actualitzada. Tanmateix, CIRCUTOR, SA no garanteix ni es fa responsable de l'exactitud i actualització dels continguts del Lloc Web. CIRCUTOR, SA no es responsabilitza de cap error o omissió en els continguts del Lloc Web i es reserva el dret a modificar els citats continguts en qualsevol moment i sense avís previ.

En el Lloc Web no es realitza cap tipus de transacció comercial, i cap dels seus continguts té la consideració d'oferta contractual a l'usuari. Les relacions comercials entre CIRCUTOR, SA i els seus clients es regeixen per les Condicions Generals de Venda de CIRCUTOR i/o per d'altres condicions generals o pactes específics. Els continguts del Lloc Web no prevalen sobre els termes de les relacions comercials entre CIRCUTOR, SA i els seus clients ni poden condicionar la política comercial que CIRCUTOR, SA decideixi adoptar en cada moment.

El Lloc Web pot contenir declaracions de caràcter subjectiu que expressin opinions de CIRCUTOR, SA o de tercers respecte d'esdeveniments futurs i subjectes, per tant, a incertesa. CIRCUTOR, SA no es fa responsable de la influència que puguin exercir aquestes declaracions en l'usuari ni de les conseqüències de les mateixes en les accions o omissions de l'usuari.

CIRCUTOR, SA no es fa responsable dels errors o fallades en el funcionament del Lloc Web, siguin intrínsecs o siguin deguts a les característiques i limitacions d'Internet. L'usuari assumeix qualsevol risc derivat de la utilització d'Internet, inclosa la possible transmissió de virus informàtics. CIRCUTOR, SA no garanteix el funcionament ininterromput dels serveis del Lloc Web i no serà responsable dels danys i perjudicis que puguin derivar de la interrupció dels serveis. En particular, CIRCUTOR, SA no serà responsable en circumstàncies de força major tals com incendis, vagues i talls en el subministrament elèctric o qualssevol successos imprevisibles o inevitables.

En tot cas, CIRCUTOR, SA només serà responsable dels danys i perjudicis que s'haguessin previst o que s'haguessin pogut preveure en el moment de la utilització del Lloc Web per l'usuari, i que siguin conseqüència directa i necessària de la infracció por negligència greu d'obligacions contractuals substancials.

El fet de què el Lloc Web descrigui o presenti determinats productes no implica un compromís de CIRCUTOR, SA  que els mateixos estaran disponibles per a l'usuari.

L'exclusió de responsabilitats i garanties descrites en aquest apartat s'aplicarà tant a CIRCUTOR, SA com als seus administradors, directius, empleats i representants.

9. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT.

Les condicions d'ús del Lloc Web contingudes en aquest Avís Legal, així com les relacions entre l'usuari i CIRCUTOR, SA , es regiran i interpretaran d'acord amb les lleis espanyoles. Per a la solució de qualsevol conflicte que es pogués suscitar, l'usuari i CIRCUTOR, SA es sotmeten expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Terrassa, renunciant expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.

CIRCUTOR, SA

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT