We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Guia per a la legalització d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica en autoconsum sense injecció a xarxa d'excedents

 

el autoconsumo solar en auge

L'autoconsum d'energia elèctrica fotovoltàica consisteix en generar energia elèctrica a partir de plaques fotovoltàiques per a consum propi. Per tramitar-les amb l'administració només s'han de complir alguns requisits d'instal·lació. Es tracta doncs d'un tràmit simplificat, que facilita als usuaris finals la instal·lació i ús d'aquests tipus d'instal·lacions fotovoltàiques, amb l'estalvi que comporta.

La normativa legal vigent permet l'autoconsum.

A partir de l'aprovació del Reial Decret 1699/2011 sobre la regulació d'instal·lacions de generació de petita potència i davant l'incompliment indicat en aquest decret de regular l'autoconsum amb balanç net; diferents comunitats autònomes van iniciar un procés d'anàlisi i finalment van regularitzar el procés de legalització d'instal·lacions fotovoltàiques connectades a la xarxa per a l'autoconsum amb injecció zero a la xarxa de distribució.

A Aragó i La Rioja van publicar instruccions tècniques mentre que al País Basc, Navarra, Catalunya i Madrid han optat per fer públic que accepten la tramitació d'aquestes instal·lacions sota la interpretació de l'Instrucció Tècnica 40 BT del Reglament Electrotècnic ja que al no injectar a la xarxa els excedents energètics, aquestes instal·lacions poden ser considerades com a instal·lacions generadores assistides per xarxa que al no injectar no requereixen ser registrades en règim especial.

D'aquesta forma, no és d'aplicació la tramitació requerida per a una instal·lació generadora en Règim Especial sinó que és una  modificació d'instal·lació de consum amb autoconsum associat segons el REBT.

La llei de reforma del sector elèctric, aprovada al desembre 2013, indica que les instal·lacions fotovoltàiques en autoconsum podran estar associades a un consumidor d'energia, a un productor en règim especial o a un projecte de subministrament amb línia dedicada.

Aquesta tipologia d'instal·lacions haurà, en un futur, de ser registrada en el moment en què s'aprovi i reguli la creació del registre d'instal·lacions en autoconsum i tindrà l'obligació de satisfer les obligacions administratives que al llarg del temps del seu funcionament l'administració defineixi.

Exemple d'instal·lacions d'autoconsum amb injecció zero legalitzades:

 • Instal·lació FV 10 kW sobre coberta de poliesportiu a Berango – Biscaia.
 • Instal·lació FV 50 kW sobre coberta edifici Campus BBVA- Madrid.
 • Instal·lació FV 10 kW sobre coberta escola a Badalona – Catalunya.
 • Instal·lació FV 16 kW sobre  coberta del Parc Central de vehicles de URBASER – Catalunya.
 • Instal·lació FV 10,5 kW sobre pèrgola d'aparcament a CIRCUTOR – Catalunya.

El procés de legalització en quatre passos.

El procés de legalització d'una instal·lació d'energia solar fotovoltàica per a autoconsum amb injecció zero és el mateix que el procés per legalitzar qualsevol instal·lació receptora. Bàsicament, consta de la presentació de la documentació tècnica de la instal·lació davant una entitat de control. Després de comprovar si la documentació és correcta, l'entitat enregistra i segella la còpia de l'interessat que acredita que el sistema ha estat legalitzat. 

A continuació es mostren els passos a seguir en el procés de legalització:

autoconsumo legalización en cuatro pasos

Aspectes rellevants del procés.

Construcció de la planta fotovoltàica.

La instal·lació dels equips de producció d'energia elèctrica a partir de la radiació solar requereix, com a únic tràmit, la sol·licitud de llicència d'obra menor municipal. El sistema no requereix sol·licitar punt de connexió ni cap altra anàlisi tècnica per part de la companyia distribuïdora.

En el muntatge del sistema es respectaran tots els preceptes tècnics indicats en el Codi Tècnic de l'Edificació (nivell de resistència d'estructures) així com en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (secció de conductors, proteccions elèctriques, …)

A més, l'inversor encarregat de transformar el corrent continu produït pels mòduls fotovoltaics en corrent altern haurà d'estar homologat segons les normes vigents.

L'autoconsum instantani consisteix a generar, un mateix, energia elèctrica i consumir-la al mateix moment. Aquesta forma particular de generació elèctrica està augmentant notablement tot i la legalitat vigent en alguns països com Espanya, ja que és precisament aquesta forma de generació elèctrica la que permet autoritzar les instal·lacions de generació com a una instal·lació elèctrica qualsevol. Això simplifica i abarateix la gestió de la instal·lació fotovoltaica davant les autoritats, de tal forma que la fa equivalent legislativament a un generador dièsel.

 esquema instalación solar fotovoltaica para autoconsumo

Documentació de la planta fotovoltaica.

La documentació requerida per a la legalització del sistema fotovoltaic serà:

 1. la instància de sol·licitud,
 2. el butlletí de l'instal·lador,
 3. esquema unifilar del sistema
 4. memòria bàsica o projecte visat en funció de la potència de l'inversor instal·lat: 
  • Per a sistemes amb potència menor de 10 kW bastarà amb una memòria descriptiva.
  • Per a projectes amb potència major de 10 kW es requereix projecte executiu visat.

Tant la memòria com el projecte de la instal·lació hauran d'especificar el procediment empleat pel sistema per evitar la injecció a la xarxa, definint els equips destinats a tal funció.

En el cas de què la instal·lació sigui executada a Catalunya, aquests documents es poden consultar al link del lloc web: Canal empresa, habilitat per unificar i facilitar els tràmits empresarials.

Presentació de la documentació de la planta fotovoltaica.

La documentació requerida per a la legalització del sistema fotovoltaic, un cop complimentada i signada per l'instal·lador, la propietat i l'enginyeria, en cas de ser de potència superior a 10 kW serà presentada a les oficines d'una entitat de control reconeguda per l'administració autonòmica.

Un cop verificada la correcció de la documentació, l'entitat enregistrarà i segellarà la còpia per al interessat conforme el sistema ha estat legalitzat.

Comunicació a l'empresa distribuïdora.

Un cop legalitzada la instal·lació, el titular haurà de comunicar l'existència del sistema a la companyia distribuïdora mitjançant registre d'instància, acompanyat d'una còpia del projecte o memòria descriptiva de la mateixa, on s'indiqui la descripció de la connexió a la xarxa realitzada. Encara que la companyia distribuïdora té el dret d'inspeccionar el sistema, no suposa cap inconvenient ja que la instal·lació va ser aprovada per l'organisme públic corresponent.

Si sou instal·lador i esteu interessat en aprofitar les oportunitats de l'autoconsum instantani per als vostres clients, no dubteu a contactar-nos a: central@circutor.com


Podeu informar-vos dels detalls de l'esdeveniment al nostre Calendari de Seminaris.
També podeu seguir les nostres publicacions al Twitter de CIRCUTOR, i a Linkedin.
Per a més informació i exemples sobre les instal·lacions d'autoconsum, podeu visitar aquí la nostra secció al respecte.

 

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT